Giessenburg in oude ansichten

Giessenburg in oude ansichten

Autor
:   J.W. Ooms
Gemeinde
:   Giessenlanden
Bundesland
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0974-1
Seiten
:   80
Preis
:   EUR 16.95 inkl. MwSt. *

Lieferzeit: 2 - 3 Arbeitstage (unverbindlich). Der gezeigte Umschlag kann abweichen.

   


Auszüge aus dem Buch 'Giessenburg in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het thans zo tamme en vriendelijke riviertje de Giesen was in vroeger eeuwen een nijdassige rivier die korte bochten door het groene land sloeg. Meermalen brak zij door de bedijkingen. Daarvan bleven littekens over, de zogenaamde wielen. Aan de Doetseweg in Giessenburg is ook zo'n wiel, dat, landschappelijk gezien, bijzonder mooi is. Trouwens, Giessenburg is van oude tijden af een fraai dorp geweest. Zo staat in een in 1749 door Tirion te Amsterdam uitgegeven werk dat Giessen-Nieuwkerk zeer deftig is!

Dat Giessen-Nieuwkerk is een deel van de gemeente Giessenburg. In 1957 werden Giessen-Nieuwkerk, Giessen-Oudekerk, Neder-Slingelanden Peursum samengevoegd tot één gemeente, onder de naam Giessenburg. Dat herinnert aan de Giessen-burght, het slot dat in lang vervlogen tijden, in wat nu het Giessenburgse bos genoemd wordt, gestaan moet hebben en dat eens een sterkte van de machtige heren van Brederode is geweest. Door die samenvoeging van gemeenten heeft Giessenburg twee oude kerken. Die van Giessen-Oudekerk heeft een éénbeukig schip en is gebouwd in de vijftiende eeuw. De toren is een juweel van bouwkunst en kan eigenlijk

tot de zogenaamde Lieve-Vrouwetorens gerekend worden: er is een klein torentje tegenaan gebouwd. Zo moet de toren de Moeder Gods verbeelden en het kleine torentje, als een kind aan moeders borst, het Kindeke Jezus. De Giessen-Nieuwkerkse toren is eveneens zeer oud, doch veel minder imposant van bouw. De kerk heeft ook een éénbeukig schip, dat vrijwel geen historische waarde heeft. Er bevindt zich echter een uiterst fraai vijftiende-eeuws koor achter. In dat koor stond tot voor kort een marmeren grafmonument van een in 1718 overleden heer van Giessenburg, die Cornelis de Boodt heette. Thans is laatstgenoemde kerk met koor volop in restauratie. waarbij klaarblijkelijk veel van de oude bouwluister hersteld zal worden.

Giessenburg was vroeger een sterk agrarisch gericht dorp; de veehouderij vormde een belangrijke bestaansbron. Er woonden vele welgestelden. Het deel van de gemeente dat vroeger het zelfstandige dorp Peursum uitmaakte, kan er zich zelfs op beroemen, dat zo'n vijftig jaar geleden het, per hoofd van de bevolking gerekend, de hoogstaangeslagene in de belasting was van alle gemeenten van Nederland. Het overtrof zelfs het toen als

rijk bekend staande Wassenaar!

Slingeland, nader genoemd Neder-Slingeland, is een ander deel van Giessenburg, dat zich eveneens langs de Giessen uitstrekt. Vóór 1672 bezat Slingeland nog een eigen kapel, Nadat deze in het genoemde jaar afgebroken was, kwam de bevolking kerkelijk onder GiessenNieuwkerk te behoren. De ingezetenen van Peursum echter hebben reeds van vóór de Hervorming kerkelijk tot Giessen-Oudekerk behoord-en dat is tot op vandaag zo gebleven, met dien verstande, dat Doleantie en Afscheiding ervoor gezorgd hebben dat ook op Peursums grondgebied een kerkgebouw verrees.

Een vrijwel kaarsrechte provinciale weg doorsnijdt Giessenburg. Een dertig jaar geleden bestond die weg nog niet; men had toen nog een andere mogelijkheid om van noord naar zuid of omgekeerd te gaan: de Postkade die van het pittoreske Goudriaan naar het Pinkeveer te Giessenburg liep. Dat Pinkeveer had een tol; pas als aan de tolplicht was voldaan kon men de brug over de Giessen passeren en kon men door Muisbroek en langs de Schelluinse vliet de weg naar Gorinchem vervolgen. De ouderen zullen zich de tol nog wel herinneren, evenals

de herberg-en-uitspanning die bij de Pinkeveerse brug bestond. Het Pinkeveer is een zeldzaam mooi plekje in Giessenburg. Talrijke kunstschilders hebben het op doek gebracht en nog altijd is het een fraai object voor fotograferende toeristen. Dr. L. van Egeraat, de vermaarde publicist over reizen en trekken, heeft het in een van zijn publikaties het mooiste plekje van Holland genoemd. Zij die bekend zijn met de historie van ons vaderland zullen bovendien weten, dat het in de Franse tijd vaak heet toeging aan dat Pinkeveer, dat toentertijd overtocht over de Giessen verschafte en daardoor de verbinding vormde tussen twee Hollandse steden: Schoonhoven en Gorinchem.

Nog altijd is Giessenburg mooi gelegen aan het riviertje de Giessen. In de tijd van onze grootouders was het nog mooier, ook al omdat de intimiteit van het dorp onderstreept werd door een veel weelderiger boomgroei dan thans het geval is. Maar het is nog altijd te begrijpen, dat vooral in de laatste jaren zoveel stedelingen zich genesteld hebben in bungalows langs de Giessen. Het water, een levend element in de natuur, houdt Giessenburg aantrekkelijk!

tïtg. Jan Yen DÜI, G. ~. K. lïl'2t

1. Het tegenwoordige Giessenburg is een combinatie van de vroegere gemeenten GiessenNieuwkerk, Giessen-Oudekerk en Peursum en ook de buurtschap Neder-Siingeland behoort tot Giessenburg. Het Giessen-Nieuwkerk van 1890, dat we hierboven zien, stak veel meer in het groen dan de tegenwoordige dorpskern. Giessenburg lag toen wel heel schilderachtig aan het riviertje de Giessen.

Oiessen-Olidekerk Dorpstraat

2. Giessen-Oudekerk, dat ten noorden van de Giessen ligt, is de oudste kern van Giessenburg Dit ligt ook wel voor de hand, want recht tegenover deze dorpskern stond in vroeger eeuwen het vermaarde slot Giessenburg, dat nog een belangrijke sterkte geweest is van de heren van Brederode. die vaak met de heren van Arkeloverhoop lagen. De dame op de foto is mejuffrouw Hamberg, die omstreeks 1918 huishoudster was bij de hervormde predikant ds. Jongens. De honden behoorden toe aan de dorpssmid Steynis.

3. Het kleine, doch vroeger rijke Peursum, dat nu ook tot Giessenburg behoort, was evenals de andere delen van de tegenwoordige gemeente rijk beplant met geboomte langs de wegen. Hier ziet u het gebouw, waarin vroeger de gemeentesecretarie van Peursum gevestigd was. Het gebouw was daarmede in feite aan zijn oorspronkelijke bestemming onttrokken, want vóór die tijd was het een openbare lagere school. Op de achtergrond de boerderij die bewoond werd door de landbouwer Maaswaal.

4. Bij het Pinkeveer, dat in.het oostelijk deel van de gemeente te vinden is, moest men tol betalen als men over de brug wilde. Hier was één van de drie tollen van Giessenburg gevestigd. Rechts is het oude tolhuis met uitspanning te zien, dat omstreeks 1910 afgebrand is. Op deze foto, die van vóór 1900 dateert, is zittend op de bomen van een kruiwagen te zien een man, die een handeltje dreef in lijnkoeken voor het vee en die algemeen Jan de Koek genoemd werd. De ringen aan het hekwerk op de voorgrond waren om er de paarden aan vast te zetten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Kolophon | Privacy | Haftungsausschluss | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Lieferbedingungen | © 2009 - 2021 Europäische Bibliothek Verlag