Kent u ze nog... de Lekkerkerkers

Kent u ze nog... de Lekkerkerkers

Author
:   M. Hoogenboezem
Municipality
:   Nederlek
Province
:   Zuid-Holland
Country
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0502-6
Pages
:   160
Price
:   EUR 19.95 Including VAT *

Delivery time: 2 - 3 working days ((subject too). The illustrated cover may differ.

   


Fragments from the book 'Kent u ze nog... de Lekkerkerkers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

6. Mr. G.C. van der Willigen is in een moeilijke periode burgemeester van Lekkerkerk geweest. Hij moest de actieve en bekende burgemeester Roos opvolgen; als jong, beginnend burgemeester niet de gemakkelijkste opgaaf, terwijl hij ook in zijn ambtsperiode de moeilijke oorlogsjaren 1940-1945 had zitten. Burgemeester Van der Willigen werd in 1907 in Zuidlaren geboren, deed eindexamen H.B.S. te Oud-Beijerland, daarna staatsexamen en studeerde vervolgens rechten in Amsterdam en Leiden. Na zijn volontairschap ter secretarie van Eemnes kwam hij bij de afdeling Binnenlands Bestuur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en aanvaardde in 1938 het burgemeestersambt te Lekkerkerk. In 1956, na achttien jaar, bij het vertrek van de familie naar de Haarlemmermeer, was het afscheid van de Lekkerkerkers meer dan indrukwekkend. Een goed bestuurder, een oprecht mens met vele interesses, had veel in Lekkerkerk wakker gemaakt waarop verder kon worden gewerkt. Na zeven jaar Haarlemmermeer volgde ten slotte, in 1965, nog Leiden, waar de heer Van der Willigen met pensioen ging. Burgemeester Van der Willigen is onder meer officier in de Orde van Oranje-Nassau en heeft vele functies bekleed, waaronder het vice-voorzitterschap van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, lid van de Monumentencommissie van Monumentenzorg, voorzitter van de studiegroep Efficiënte Woningbouw, enzovoort. Als een eerbetoon aan deze burgemeester herdoopte de gemeenteraad bij zijn afscheid de Lange Achterweg in Burgemeester Van der Willigenstraat.

7. De installatie van burgemeester Van der Willigen kon, wegens de verbouwing van het gemeentehuis in 1938, niet in de raadzaal plaatsvinden. De feestelijkheden werden gehouden in de oude gymnastiekzaal, thans beter bekend als een der lokaliteiten van 't Gebouw.

De staatsiefoto laat op de eerste rij, in het midden, het burgemeesterspaar zien, geflankeerd door hun familieleden. De achterste rij wordt gevormd door, van links naar rechts: twee familieleden, vervolgens A. de Vries, een onbekende, G. den Oudsten, dominee IJ. van Dijk, M.T. Hoogerwaard, J. Mol, A.P. Streefland, dominee Roos, J. Broere Czn., notaris C.H.W. Meijer, G. van der Vos, dokter J.K. Hoogenboezem, D.A. Oskam, dokter J. Koumans en J. van Trigt.

8. Niemand heeft hem gekend, maar hij is in Lekkerkerk wèl een van de bekendste mannen uit de geschiedenis:

Gerrit Bastiaansz de Hals, de "Groote Boer" van Lekkerkerk. Hij werd in 1620 geboren en was, zoals velen van zijn dorpsgenoten in die tijd, zalmvisser van beroep. Volgens de overlevering was zijn lichaamskracht zo groot, dat hij alleen de zware zalmzegen binnenhaalde, een werk waartoe anders een paard werd gebruikt. Hij was twee meter en negenenvijftig centimeter lang en woog maar liefst tweehonderd vijftig kilo. Verder is van hem bekend dat hij zich wel beschikbaar stelde als tambeur-maître wanneer de schutterijen van Den Haag en Leiden uittrokken ter gelegenheid van de jaarlijkse kermis in die plaatsen. Uit archiefonderzoek is gebleken dat hij onder zijn dorpsgenoten, met goedmoedige spot, bekend stond als "Cleijnkint". Hij was heemraad - een functie te vergelijken met die van wethouder - en trad ook op als waarnemend schout. Echter ... hij was de schrijfkunst niet machtig en tekende met een dubbel kruis. In 1668 werd hij, volgens de overlevering, op de kermis bij een twist tussen enkele zalmvissers doodgestoken.

In het gelijknamige hotel "De Groote Boer" bevinden zich een levensgroot schilderij uit het einde van de negentiende eeuwen enkele beenderen in een vitrine. Uitvoerige beschrijvingen zijn verder opgenomen in "OutLeckelant of Leckerkercke" en "Uit Lekkerkerks Verleden" van vader en zoon Van der Wouden.

De bijgaande foto is een zwart -rood krijttekening uit de achttiende eeuw, welke reeds in 1740 werd beschreven in een catalogus van de "Anatomie-Kamer" der stad Rotterdam.

9. Het kwam niet altijd voor dat men in de vorige eeuw op de foto ging. Als de gefotografeerde dan ook nog eens honderd jaar werd, dan is zo'n foto zo bijzonder dat hij niet in dit boekje mag ontbreken. De nazaten van de honderdjarige Johanna van Wijnen bewaren nog steeds een fraai gedicht dat de eeuwelinge toen mocht ontvangen van een oud-Lekkerkerker, toen "hoofd ener school" te Dubbeldam. Voor de curiositeit laten we het gedicht hieronder volgen:

Gelijk een morgendauw verdwijnt het menschliik leven. Hoe lang 't ook duren maag, toch is 't een schim gelijk; Dit wordt ij, oude vrouw, thans weer te zien gegeven; Het eeuwfeest, dat gij viert, is hiervan ook een blijk; Want vraagt ge ij zelven af" Waar zijn ze toch gebleven Die honderd jaar waarin ik vreugde zag en smart?

Het antwoord zal dan zijn: ,,'t Is maar een droom dit leven En rozen geeft het wel, maar meest toch leed in 't hart, " Slaat ge even een blik in die vervlogen jaren

Dan hebt ge dank en stof voor al 't ontvangen goed.

Gods liefde toch heeft u hiertoe willen sparen, Uw lied zij zeker thans: " Wat Vader deed was goed. " Schaar ik mij ook in de rij, die heden U begroet.

Ontvang mijn feestgroet. nu gij honderdmaal verjaarde, Ik breng ij ze ook met een oprecht gemoed.

Heeft d'Albestuurder U tot hiertoe willen leiden, Was hij tot hiertoe steeds Uw trouwe hulp en staf Mijn wensch is, dat hij ook U bevrijde

Van zwaren doodstrijd, eer gij daalt in 't kille graf En als Uw laatste polsslag eerlang gaat verloren Dan zij uw jongste snik een staam'lend dankgebed Tot Hem, wiens liefde U heeft verkoren,

Die U steeds heeft gespaard, uit nooden heeft gered.

R.A. v.d. Brugge

10. Een boekje over Lekkerkerk is niet compleet als niet op de een of andere wijze aandacht wordt geschonken aan de geschiedenis van de joodse families die ruim vijf geslachten, van de achttiende eeuw tot omstreeks 1920, een deel waren van de bevolking.

De prominentste was Mozes van der Heim, geboren 1837 en overleden in 1917, schrander en intelligent, belezen in de Hebreeuwse wet. Behalve leraar was hij ook toezichthouder. Mozes had vele bezigheden en pakte alles aan om zijn grote gezin te onderhouden. Bekend is dat Van der Heim voor eigen rekening zaken ging drijven toen zijn werkgever, de joodse slager Van Blankensteijn, een loonopslag met een klein bedrag weigerde. Hij handelde in lompen, metalen, later in antiek en gaf dansles. Doordat Mozes van der Heim in 1872, met gevaar voor eigen leven, een meisje uit een Dordtse haven redde, kwam hij later in betere doen. Uit dankbaarheid namelijk schonk de vader van het geredde meisje hem de helft van Nederland als rayon van zijn ontsmettingszaak. Sindsdien floreerde, later overgenomen door zoon Joop, tot aan de bezetting de firma Mozes van der Heim en Zonen.

In 1922 bleek het niet meer mogelijk te zijn de joodse gemeente, die kerkte in het bovenhuis (thans Voorstraat 150) van Philip Heijman van Blankensteijn, dat daartoe tot synagoge was verbouwd en door hem was geschonken aan de joodse gemeenschap, te laten voortbestaan. Toen waren enkele joodse geslachten uitgestorven, trokken andere families naar de steden en werd het moeilijk het voorgeschreven aantal mensen voor een godsdienstoefening bijeen te krijgen. Met toestemming van de permanente commissie tot de algemene zaken van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap werd de synagoge voor duizend gulden verkocht aan de heer G. Ligthart Schenk, die inmiddels ook al eigenaar van de benedenverdieping was geworden. Van een bloeiende gemeenschap was de kern geslonken tot vier personen van wie er maar één in Lekkerkerk woonde: Duifje van der Heim, de zuster van Mozes, die in 1931 stierf en de laatste was die op de oude joodse begraafplaats aan de Kerkweg is begraven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colophon | Privacy | Disclaimer | Delivery terms | © 2009 - 2019 Publisher European library,