Huizum in oude ansichten deel 1

Huizum in oude ansichten deel 1

Author
:   Siep Grijpstra, Tom Sandijck en Dirk Swierstra
Municipality
:   Leeuwarden
Province
:   Frysl├ón / Friesland
Country
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4676-0
Pages
:   80
Price
:   EUR 16.95 Including VAT *

Delivery time: 2 - 3 weeks (subject too). The illustrated cover may differ.

   


Fragments from the book 'Huizum in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Brouwerstraat Huizu

59. Op de hoek van de Vincent van Goghstraat en de Adriaan Brouwerstraat staat tussen de huizen nag een boerderij die dateert van de tijd dat hier nag uitgestrekte weilanden lagen. Deze straat van voor 1940 eindigt ook weer in het land. De knik in de straat duidt al op een toekomstige aansluiting met de stad Leeuwarden. De afspraak was gemaakt dat de verdere uitbreidingen zo zouden worden gesitueerd, dat ze ruimtelijk gezien rond de Leeuwarder stadskern lagen gegroepeerd. Deze straat is zoals velen het wensen; rustig wonen en de winkel op de hoek.

60. De Ferdinand Bolstraat is eveneens een zijstraat van de Verlengde Schrans. De openbare lagere school werd gebouwd onder architectuur van gemeentearchitect J. Smits. De ingebruiknerning vond op 15 september 1930 plaats. AIs hoofd werd J.W. van der Meulen van Lekkum benoemd, De knik in de straat is naar links en moest gelet op eerdergenoemde afspraak worden gecorrigeerd naar rechts, hetgeen ook is gebeurd,

Zuiderstraat

Huizum

61. De Zuiderstraat heet nu Carel Fabritiusstraat. De christelijke nationale school werd op 1 mei 1909 geopend en als hoofd werd J.G. Venhuis, daarvoor onderwijzer te Weesp, benoemd. Het werd de eerste bijzondere school in Huizum. Later werd de school uitgebreid met een vleugel zoals geheel reehts op de foto staat. Op de aehtergrond zien we de bomen van de Verlengde Sehrans en reehts van de enige lantaarnpaal de toren van de hervormde kerk van Huizum. De foto is van omstreeks 1912.

Ned. lIerv. Evanll. Lskaa; - Huizum

62. In de Hervormde Kerk waren twee stromingen, de vrijzinnigen en de rechtzinnigen. Eerstgenoemden waren in het begin van deze eeuw in de meerderheid, wat belangrijk was bij de te beroepen dominees. De rechtzinnigen richtten in 1906 de evangelisatievereniging "Pniel" op en kozen een eigen voorganger. Aanvankelijk werd in de Schrans gekerkt, maar toen die ruimte te klein werd, koos men voor nieuwbouw in de Zuiderstraat, De woningen op de voorgrond zijn de eerste 26 van de in Huizum gerealiseerde sociale woningbouw. Zij werden in 1916 gebouwd in opdracht van de woningstichting "Leeuwarderadeel" voor f 64.277,-.

63. Deze foto van de Ruysdaelstraat werd kort voor 1940 gemaakt. Links de garage van Sjoerdsma met meer ruimte voor autostalling dan men op het eerste gezicht zou denken. Verder bakker Van der Meer en aan de overzijde de bakkerij van Boonstra. Achteraan zien we nog het langgerekte dak van de hervormde kapel "Pniel". Op de voorgrond rechtsaf is de Hobbemastraat. am van de Zuiderstraat in de Ruysdaelstraat te komen, moeten wei enkele haakse bochten worden genomen.

~.:E-:::~ Oymnasiumstraat bij Leeuwarden.

64. In de jaren twintig werd in deze straat het gereformeerd gymnasium gebouwd, vandaar de naam Gymnasiumstraat. Hier woonde J . D. de J ong Lzn. , die met zi jn keurturners van de Huizumer gymnastiekvereniging "Quick", vijfmaal het Nederlandse kampioenschap wist te behalen. Mede door zijn voorzitterschap van het KNGV genoot hij ook op internationaal terrein een algemene bekendheid. In het anders zo rustige Huizum speelde zich hier op tweede pinksterdag 1938 een vreselijk drama af. Voor de school schoot een man zijn ex-vrouw en haar echtgenoot neer, waarbij beiden om het leven kwamen. Daarna pleegde de dader zelfmoord.

65. Aehter de Gymnasiumstraat loopt de Leeuwarderstraat. De ruimte tussen de huizen reehts is het sehoolplein van het gymnasium. De woningen met dwarskap op de aehtergrond staan aan de Hofstraat, genaamd naar het Oudhof of Dekema-state, die voorheen in deze omgeving stond. We zijn intussen op een punt gekomen dieht bij de vroegere gemeentegrensmet Leeuwarden. Tussen dit punt en het spoorwegemplaeement ligt de Hollanderwijk.

66. Achter de Schrans, vlakbij de spoorwegovergang, lag een reed die naar de Smidsbuurt leidde. Eind vorige eeuw bouwde Smids, eigenaar van de zuivelfabriek verderop in de Schrans, hier kleine woningen voor zijn personeel. Aan het eind van deze reed lag de boerderij van de familie Keestra. De boerderij grensde aan de achterkant aan de Hofstraat en stond bekend als het Oudhof. Tot 1578 stond op deze plaats een versterkt woonhuis van het oude Friese geslacht Dekema. In dat jaar werd de state verwoest door boze Leeuwarders, die de bewoners vanwege hun spaansgezindheid niet vertrouwden. De Dekema's vluchtten en de state, omringd door boomgaarden en grachten, werd niet meer opgebouwd. Wei verrees in de 17e eeuw op dezelfde plek een boerderij. Het Oudhof werd vlak voor de oorlog gesloopt.

67. Een paar minuten gaans van het Oudhof, lag aan de Hollanderdijk de boerderij het Hollanderhuys, die al rond 1550 op de stadsplattegronden staat aangegeven. De boerderij heeft haar naam te danken aan het binnendijkje dat even ten westen van de Schrans liep en naar het zuiden leidde, naar Holland dus. De overlevering wi! dat het Hollanderhuys heeft gefungeerd als tolhuis, herb erg en weverij. De laatste bewoner was Strooisma, die er een expeditiebedrijf had. Ondertussen breidt Leeuwarden zich uit. Er was veel behoefte aan arbeiderswoningen. In 1913 kocht de woningvereeniging Leeuwarden stukken land bij de Hollanderdijk, tegen de grens van Leeuwarderadeel. Er werden plannen gemaakt voor de bouw van 177 woningen.

68. De plannen worden gemaakt door de architekt w.e. de Groot en in 1914 wordt met de bouw begonnen. De woningvereeniging schrijft: "Het Bouwplan omvat het vernieuwen van de bestrating van den Hollandersdijk en het rioleren van deze weg, het bestraten en rioleren van de percelen weiland en het daarop bouwen van 177 woningen." Laagste inschrijvers voor het bouwplan waren de aannemers Riemersma en Van der Zee, voor het bedrag van f 294.500,-. De bouw verloopt voorspoedig en in januari 1915 is men bezig met de bouw van het laatste blok woningen, op de hoek van de Hollanderstraat en de Wijnhornsterstraat. Op de foto staan alle arbeiders die aan de bouw meewerkten. De heren in het pak aan de rechterkant zijn waarschijnlijk de bestuursleden van de woningvereniging. De foto is gemaakt door de Leeuwarder fotografe Aaltje de Jong.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colophon | Privacy | Disclaimer | Delivery terms | © 2009 - 2020 Publisher European library,