Joure in oude ansichten deel 2

Joure in oude ansichten deel 2

Author
:   P.R. van der Zee
Municipality
:   Skarsterlân
Province
:   Fryslân / Friesland
Country
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3818-5
Pages
:   80
Price
:   EUR 16.95 Including VAT *

Delivery time: 2 - 3 working days ((subject too). The illustrated cover may differ.

   


Fragments from the book 'Joure in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

7. Deze zeer oude illustratie brengt de statige oprijlaan van Herema State in beeld. Eeuwenlang is het karakter van deze laan in feite maar heel weinig veranderd. In de volksmond wordt de oprijlaan nog altijd "de poarte" genoemd. De oorsprong van deze benaming moet men echter heel ergens anders zoeken. In het oude Herema State liep namelijk een pad of een gang onder het huis door en dat pad of die gang was de oorspronkelijke "poarte" (poort). Bij een verbouwing in 1710 is deze poort verdwenen; de oude naam bleef eehter bewaard. De oprijlaan is in de loop der jaren vele malen het tonee1 geweest van school- en volksfeesten en andere manifestaties. Vooral nadat het fraaie park rondom het gemeentehuis van Haskerland als open bare wandelgelegenheid voor de Jouster gemeensehap .. en uiteraard ook voor de gasten van de vleeke - werd opengesteld. Tussen de vijfde en zesde boom reehts op de foto is nog net de ingang van het pad naar de zogenaamde Kattensingel te zien.

8. Evenals de oprijlaan van Herema State (zie foto 7) heeft oak het plein voor de ingang van het buitenverblijf zich altijd uitstekend geleend voor het organiseren van festiviteiten. Dat blijkt uit deze, op 28 augustus 1913 genomen foto. Op die datum werd in Joure het onafhankelijkheidsfeest gevierd. Op het programma stonden onder meer kinder- en volksspelen, die tussen 4 en 6 uur 's middags werden gehouden. De foto toont de Jouster jeugd uit die tijd op het plein voor de ingang van Herema State onder grote belangstelling bezig met de traditionele stoelendans. Oak vijf leden van het feestcornite gaven door hun aanwezigheid blijk van belangstelling voor dit onderdeel van het uitgebreide feestprogramma. Het zijn: Oene Tiedes de Jong (met witte pet), Hermanus Pot, Wiert Plinsinga, Jacob van der Velde en Jan Willem Tuininga (alle vier met hoge hoed).

Joure.

School a d Midslraat.

9. Opnieuw een foto van het plein tegenover de ingang van Herema State, waar op 28 augustus 1913 de J ouster jeugd enthousiast het onafhankelijkheidsfeest mee vierde, maar nu ongeveer tien jaar later en gezien vanuit een andere hoek. Rechts op de foto de in 1874 gebouwde openbare lagere school (bekend onder de naam "Burgerschool"), zoals die er uit zag voor de verbouwing die in 1928 plaatsyond. Het schoolgebouw is enkele jaren geleden afgebroken, om plaats te maken voor een ruim parkeerterrein. In het witte huis links op de foto was in die jaren het "Huis en Decoratieschildersbedrijf Jan Boersma" gevestigd. Sedert 1953, toen het tweehonderdjarig bestaan van Douwe Egberts werd gevierd, draagt het plein de naam Douwe-Egberts-plein,

10. Komende vanuit de oprijlaan van Herema State vindt men de in oostelijke richting lopende, bijna een kilometer lange Midstraat. In oude geschriften wordt deze straat beschreven als het aanzienlijk deel van de vlecke, bestaande uit een dubbele, rechte streek van 900 treden lengte, met, gebouwd aan weerszijden van de straat, 330 huizen waarvan de meesten van een luifel zijn voorzien. Wat er sindsdien aan het karakter van de Midstraat ook mag zijn veranderd, de "dubbele rechte streek" is als winkelcentrum het hart van Joure gebleven. De kaarsrechte, lange straat was en is nag steeds uitermate geschikt voor het houden van optochten en andere evenernenten. De foto brengt zo'n evenement in beeld, namelijk een ringrijderij, gehouden op 7 september 1928, in het kader van de festiviteiten ter gelegenheid van het honderd vijfenzeventigjarig bestaan van Douwe Egberts.

11. Nog een foto van het op 28 augustus 1913 gevierde onafhankelijkheidsfeest (zie ook foto 8). Rechts op de foto het gemeentehuis van Haskerland, voor deze bijzondere gebeurtenis versierd met vlaggen en andere attributen. Ook het balkon is feestelijk "aangekleed". Op het balkon ziet men een muziekkorps in actie. Behoudens een enkele uitzondering (zie de heer met strohoed op, geheel rechts op de foto) hebben jeugd en ouderen duidelijk de meeste belangstelling voor de fotograaf. Voor hen kwamen de welluidende klanken die de heren muzikanten ongetwijfeld aan hun instrumenten wisten te ontlokken, in ieder geval tijdelijk op de tweede plaats!

12. De kwaliteit van de foto op deze pagina is helaas niet al te best, maar gezien de historische waarde ervan ruimen wij er tach graag een plaatsje voor in. De foto brengt de laatste tram in beeld die, komende vanuit de riehting Sneek, door de Midstraat reed. Deze historische gebeurtenis vond plaats op vrijdag 25 februari 1921. De tramlijn Joure-Sneek werd op 22 september 1886 geopend. In 1921 werd besloten tot een omlegging, als gevolg waarvan de tram uit de Midstraat en van de Harddraversweg verdween, De Nederlandse Tramweg Maatschappij maakte op 18 februari van dat jaar bekend dat de halte in Joure, bekend als "wissel Terwisga", vrijdag 25 februari 1921, 's middags am 12.30 uur zou worden opgeheven. Het zou daarna nag tot eind november duren, voordat met het opbreken van de rails een begin werd gemaakt. Geheel links op de foto staat Wiebe Doitzen de Boer en vierde en zesde van links (in witte jassen) Teye de Wrede en Wouter Bakker; aile drie werkzaam in de salon van kapper Doitzen Wiebe de Boer.

JOURE

13. De Midstraat tussen 1905 en 1910, ter hoogte van tramhalte "wissel Terwisga" (zie ook foto 12). In het pand geheel rechts op de foto was jarenlang de kapperszaak van Doitzen Wiebe de Boer gevestigd. Daarnaast woonde Jolle Wouters Cath. In het huis met het puntgeveltje woonde destijds de leedaanzegger Pier Wierda, die bovendien een winkel had in potten en pannen. Op de bovenverdieping (ingang door de steeg) woonde de bij oudere Jousters welbekende vroedvrouw juffrouw Rodenburg. Men heeft ons verzekerd dat de kruiwagen, voor de winkel van kapper De Boer, daar ongetwijfeld is neergezet door de brandstoffenhandelaar Piet Meinderts en dat de heer Meinderts zelf - een bekende strijkgeldschrijver - wel met kapper De Boer, een collega-strijkgeldschrijver, zal hebben zitten praten over de eerstvolgende openbare verkoping ... Naast het huis met de puntgevel het postkantoor en daarnaast hotel "Het Zeverijnshuis" van de familie Van Terwisga.

14. Een gedeelte van de Midstraat met twee historische panden omstreeks 1913. In het pand links op de foto, met het wapenschild boven de deur, heeft tot 1915 Wiebe Aleva het klokmakersbedrijf uitgeoefend. Enkele werkstukken staan uitgestald in de bescheiden etalage. Aangenomen wordt dat het ook een Aleva was, die de (Friese) klokmakerij in Joure heeft gei"ntroduceerd. Dat was Luitje Aleva, die op 31 maart 1779 een huis in de Torenstraat kocht en zich daar vestigde als meester-uurwerkmaker. Zijn broer Albert begon in 1784, ook in de Torenstraat, eveneens een klokmakerij. Langer dan een eeuw genoten de klokken van de Jouster klokmakers tot ver over de landsgrenzen grote bekendheid. Rechts op de foto de bewaarschool, waarin tussen 1904 en 1955 duizenden Jouster jongens en meisjes spelenderwijs werden voorbereid op het lager onderwijs.

15. Interieur van de oude Jouster klokmakerij aan de Midstraat (zie ook foto 14). Na het vertrek van Wiebe Aleva uit Joure, in 1915, namen Roel Halma en Hotze de Jong, die tot die tijd bij Wiebe Aleva hadden gewerkt, samen diens klokrnakerij over. Na een eeuw van grote bedrijvigheid waren eehter omstreeks 1870 de meeste Jouster klokmakerijen al danig in verval geraakt. Steeds meer moesten de Jouster klokmakers terrein prijsgeven aan regulateurs, pendules en andere "moderne" uurwerken. Ook RoeI Halma en Hotze de Jong hadden het, zakelijk gezien, verre van gemakkelijk. Niettemin heeft Albert Halma, een zoon van Roel Halma, het oude klokmakersvak nog tot aan zijn dood in 1963 uitgeoefend. Op de foto: Albert Halma aan het werk in zijn klokmakerij. De laatste jaren biedt een groeiende belangstelling voor de oude Friese klokken wellieht nieuwe kansen aan enkele bestaande klokrnakerijen.

16. Een gedeelte van de Midstraat "tussen de torens" (waarmee de Jouster toren en de toren bij de rooms-katholieke kerk worden bedoeld) omstreeks 1910. Ook in dit geval was er mime belangstelling voor het werk van de fotograaf. Het tweede pand rechts is de winkel van Douwe Egberts, die onder de naam "De Witte Os" bekend is geworden en gebleven. Op de stoep voor de winkel Cornelis Johannes de Jong (1869-1955), onder wiens bekwame en stu wende leiding het bedrijf van Douwe Egberts, gesticht in 1753, tot grote bloei is gekomen. Hij wordt dan ook terecht de tweede stichter van het bedrijf genoemd. Helemaal rechts op de foto is nog net de ingang te zien van de Jouster apotheek, in 1881 na een brand herbouwd in opdracht van apotheker Oosterbaan en later overgenomen door achtereenvolgens de apothekers Rensing, Willems en Van Hulten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colophon | Privacy | Disclaimer | Terms and conditions | Delivery terms | © 2009 - 2021 Publisher European library,