Joure in oude ansichten deel 2

Joure in oude ansichten deel 2

Author
:   P.R. van der Zee
Municipality
:   Skarsterlân
Province
:   Fryslân / Friesland
Country
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3818-5
Pages
:   80
Price
:   EUR 16.95 Including VAT *

Delivery time: 2 - 3 working days ((subject too). The illustrated cover may differ.

   


Fragments from the book 'Joure in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Vegelin wrg JOIU'

47. Na het korte intermezzo aan de Zijl zoeken we opnieuw de Tolhuisbrug op. Nu gaan we over de brug rechtdoor en bereiken dan de Vegelinsweg. De foto op deze pagina dateert van de periode 1915-1920 en brengt het begin van de weg in beeld. Naast de waning links op de voorgrond begint, in noordoostelijke richting, de eigenlijke Vegelinsweg. Deze weg, een oude verbinding tussen Joure en Akkrum, met een pontveer over het Deel, werd in 1723 aangelegd op initiatief van grietman Philip Frederik Vegelin van Claerbergen, in samenwerking met Johan Vegelin van Claerbergen, grietman van Doniawerstal, en Regnerus van Andringa, grietman van Lemsterland. Behalve als verbinding tussen Joure en Akkrum was de weg ook belangrijk als waterkering. Aan weerszijden van de weg, onder de rook van Joure, zijn nu diverse industrieen gevestigd. Op de achtergrond is, naar rechts, nog net de afbuiging naar de Tolhuisbrug te zien.

48. Op deze foto uit 1938 de Groene Dijk (links) en de Slachtedijk met daartussen de Zijlroede, de vaarverbinding tussen Joure en het Friese merengebied. Op de achtergrond de groene molen. Aan de Groene Dijk meerden vroeger eenmaal per jaar, eind september, de "merkeskippen" af, opgewacht door de Jouster jeugd, die aldus de draai- en zweefrnolen, de stoomcarrousel en alle andere, per schip aangevoerde kermisvermakelijkheden een vroeg en uitbundig welkom bereidde. De kermis ze1f begon (en begint) op de vierde donderdag in september. De zondag daarvoor was het vroeger "Griene Dykster Merke", als voorproefje op de naderende hoogtijdagen. De Slachtedijk is het oudste industriegebied van Joure, met als belangrijkste exponent het bedrijf van Douwe Egberts. Vroeger yond men hier onder meer ook de roornboter- en kaasfabriek "De Vlecke Joure" voorheen firma A.G. Brouwer en zonen, de zuivelfabriek en olieslagerij De Boer en meubelfabriek Zijlstra. AI deze voormalige fabrieksgebouwen zijn nu, na verbouwing, in gebruik bij Douwe Egberts.

49. Op 7 en 8 september 1928 werd in Joure uitbundig het honderd vijfenzeventigjarig bestaan van Douwe Egberts gevierd. Het officiele gedeelte van de festiviteiten speelde zieh af in de in 1925 gebouwde houten tabaksloods. Reehts op de foto de voorgevel van deze loads. Het was in die dagen nag mogelijk am aile medewerkers en gas ten op een foto te vereeuwigen. Oudere Jousters en vooral oud-D.E.-ers zullen op deze foto ongetwijfeld veel oude bekenden terug kunnen vinden. We noemen de "bezetting" van de voorste rij. Zittend, van links naar reehts: S. Temming, D. Ligthart, Y.A. Jelsma, H. Ternrning, H. van der Beek, H. Pot, E.D. de long, M.M. de long, T.C.M. de long, C.l. de long sr. met op zijn knie C.l. de long jr., M.M. de Jong-Voorting, C. de long, I.H.l. de long, P.l. de long, C.M.W. de long, W. Bakker en P. van der Zee. Reehts op de achtergrond de vier oorspronkelijk bij het bedrijf behorcnde woningen, die in december 1934 werden afgebroken.

50. Vanouds is de Midstraat het centrum van de vlecke. Aan de hand van een serie foto's hebben we op een aantal interessante punten in deze lange winkelstraat even stilgestaan. Om de aandacht niet af te leiden hebben wij daarbij de diverse wegen, straten en stegen die bijna allemaal op de Midstraat uitmond(d)en, even buiten beschouwing gelaten. Veel van die wegen, straten en stegen zijn evenwel best een fotografisch bezoekje waard. Vandaar, dat we ons nu dan op zijpaden en -wegen begeven. We beginnen dan met de Harddraversweg, eerder genoemd de Harddraversdijk, op deze foto uit omstreeks 1925 nog een straatweg. Het is ooit een zandpad geweest en van 1886 tot 1921liepen langs deze weg de rails van de tramlijn tussen Joure en Sneek. Het hek links op de foto staat voor de in 1919 gebouwde openbare mulo. Eveneens links, op de achtergrond, de bomen in het park Herema State.

51. In de naam van dit straatje, de Butsingel, hier op een foto uit omstreeks 1910, leeft de herinnering voort aan een van de states die JOUIe en Westermeer in het verre verleden rijk moet zijn geweest. Een van die states was de State Baerdt, die ten zuiden van de tegenwoordige Butsingel stond en werd bewoond door onder anderen Hobbe van Baerdt, die van 1615 tot 1650 grietman van Haskerland was. Van de state is niets meer overgebleven. De naam Butesingel mag worden gezien als een aanwijzing waar de state, omgeven door buitensingels, zo ongeveer moet hebben gestaan. In de tijd dat deze foto werd gemaakt was de Butsingel niet meer dan een smal straatje tussen de Simonsteeg (nu Hobbe van Baerdtstraat) op de voorgrond en de Harddraversweg.

52. Het landelijke karakter van Joure uit de jaren voor de Tweede Wereldoorlog wordt weI heel duidelijk geillustreerd door dit plaatje uit 1934 van een rijtje, nog tot de Butsingel behorende woningen. Afgezien van de Harddraversweg en de Scheen hield op dit punt de bebouwing van Joure in zuidelijke richting zo ongeveer op. Het hek in het midden van de foto lijkt dit te symboliseren! Voor langs de woningen links op de foto liep een smal paadje naar de Heidensingel, Op de achtergrond alweer - de Jouster toren, de stoere wachter in het hart van de vlecke. Na de Tweede Wereldoorlog heeft ook dit landelijke hoekje oud-Joure snel een metamorfose ondergaan. Het landweggetje heeft plaats gemaakt voor het verlengde van de Hobbe van Baerdtstraat, een van de verbindingen tussen de Midstraat en het woongebied De Blaauwhof.

53. Op deze foto de Simonsteeg, zoals die er omstreeks 1910 uitzag. Veel meer dan een pad was het eigenlijk niet. Later kreeg deze "steeg" terecht de naam Hobbe van Baerdtstraat. Terecht, omdat de straat uitmondt in de Midstraat, recht tegenover de Jouster toren. En het was juist grietman Hobbe van Baerdt, die in 1628 de eerste steen voor deze toren heeft gelegd. Bovendien moet aan het andere einde van de straat de State Baerdt hebben gestaan. De houten schuur rechts op de foto is omstreeks 1965 afgebroken. Het voormalige kwekerijterrein links op de foto is benut voor woningbouw. Begrensd door de Hobbe van Baerdtstraat, de Midstraat, de Harddraversweg en de Bfrtsingel, vindt men hier nu de Kerkstraat, de Lindenlaan, de Eikenlaan en de Beukenlaan.

54. Een hoekje oud-Joure dat in de jaren na de Tweede Wereldoorlog een modern jasje heeft gekregen, is het Achterom. Tot na de oorlog was het een erg smal paadje, met aan de ene kant een rij woningen en aan de andere kant een moddersloot. Vanuit hun huizen hadden de bewoners over een perceeltje weiland heen uitzicht op de achterkant van de winkels en woonhuizen aan de Midstraat. Op een gedeelte van dat weiland is na de oorlog door een groep Duitse jongeren als verzoeningsgebaar een verenigingsgebouw gebouwd, dat de in dit verband toepasselijke naam De Brug kreeg. Precies op deze plaats moet in het grijze verleden de oudste haven van Joure te vinden zijn geweest. In een onbewaakt ogenblik heeft de gemeenteraad later aan het Achterom de nieuwe naam Brugstraat gegeven. Het rijtje woningen op deze foto uit omstreeks 1925 staat nu dus aan de Brugstraat, inmiddels "gepromoveerd" tot asfaltweg en dus geschikt en gebruikt als verkeersweg ...

55. Het kJinkt misschien wat onwaarschijnlijk, maar het groepje jongeren en ouderen in het centrum van deze ongeveer zeventig jaar oude foto staat in werkelijkheid op een viersprong! Tussen het eerste en tweede huis Jinks op de foto begon het Achterom (nu de Brugstraat). Voor langs het huis rechts begon een pad, waarin een drietal voetgangersbruggetjes, dat zich dwars door de weiland en van de Zuidwestpolder in de richting van de Scheen slingerde. Het gedeelte straat op de achtergrond is de Groenendalsteeg, die als zovele straten en stegen toegang geeft tot de Midstraat. Het pad op de voorgrond was het begin van Klein Luchtenveld, een rijtje arbeiderswoningen en een boerderij. Deze woningen en ook de boerderij zijn inmiddels afgebroken. Op die plaats staat nu de "Lyts Luchtenveldskoalle", een openbare lagere school.

Scheen bij [oure

56. De Scheen of Scheensweg vormt een schake! in de verbinding tussen Joure en Scharsterbrug, St. Nicolaasga, Lemmer en Gaasterland. De foto brengt het zuideinde van de Scheen, ook wel de oude Scheen genoemd, in beeld zoals dat gedeelte er zestig it vijfenzestig jaar geleden moet hebben uitgezien. Een rustiek weggetje, met aan weerszijden bomen en de voortuintjes van de nog niet zo talrijke woningen van de weg zijn gescheiden door een niet altijd welriekende sloot, In het midden op de foto een hondekar, waarmee de waren van bakkerij J .R. Glasz werden uitgevent. Aan de linkerkant van de weg was destijds een bescheiden speeltuin. De boerderij op de ach tergrond is in het kader van verkeersmaatregelen afgebroken. Ongeveer op dat punt mondt nu een verkeerstunneltje uit, waardoor het wandelaars en fietsers mogelijk is gemaakt, zonder een aI te groot risico van ongelukken, een daar aangelegde verkeersweg te passeren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colophon | Privacy | Disclaimer | Terms and conditions | Delivery terms | © 2009 - 2021 Publisher European library,