Joure in oude ansichten deel 2

Joure in oude ansichten deel 2

Author
:   P.R. van der Zee
Municipality
:   Skarsterlân
Province
:   Fryslân / Friesland
Country
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3818-5
Pages
:   80
Price
:   EUR 16.95 Including VAT *

Delivery time: 2 - 3 working days ((subject too). The illustrated cover may differ.

   


Fragments from the book 'Joure in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

57. In het onderschrift bij de foto van de gele molen aan de Schipsloot hebben we reeds het destijds zo rijke molenbezit van de vlecke gememoreerd. Bij ons bezoek aan de Scheen komen we - zij het slechts in gedachten - nog een van de eerder genoemde molens tegen. Bedoeld wordt de pel- of roggemolen De Vlijt, die aan de westkant van de Scheen stond, ongeveer tegenover de plaats waar nu de garagebedrijven van Veenstra en Valkema zijn gevestigd. De molen droeg in de kap het jaartal 1893 en ging nog geen dertig jaar later ten onder. Op 2 januari 1922 namelijk verkocht notaris Ph.J. van der Werf de molen in opdracht van de eigenaar, de heer J. Vogel. Voor de som van f 1101,- werd de heer J.M. de Vries uit Westermeer de nieuwe eigenaar. Korte tijd later werd de molen afgebroken.

"

58. Het beginpunt van de Scheen in 1938, gezien vanaf de Enkele Regel. Links op de foto is nog net een stukje van de vijver te zien, die destijds het terrein van de villa Ter Huivra scheidde van de weg. Rechts in het midden de watertoren, op woensdag 18 april 1928 officieel geopend en daarna in gebruik genom en. Tussen de watermolen en de drie huizen rechts op de voorgrond is nog net het gebouw van de voormalige christelijke ulo te zien. De school werd gebouwd door de Jouster aannemer P. van der Kerk en werd op 13 februari 1922 officieel geopend. De school telde toen achtentwintig leerlingen. Inmiddels is ook dit schoolgebouw afgebroken, nadat aan de U. Boonstralaan een nieuwe christelijke mayo in gebruik was genomen. Op de plaats van de oude school staat nu een bankgebouw.

59. "Volharding" staat op deze foto uit de periode 1920-1925. Het is de naam van een cooperatieve bouwvereniging, die in het begin van deze eeuw een aaneengesloten rij van tien arbeiderswoningen liet bouwen. Een gedenksteen in de voorgevel van een van de woningen herinnert nog steeds aan het bouwjaar en aan de datum waarop de gedenksteen werd ingemetseld: 12 mei 1905. Later werden in het verlengde van de "Volharding"-woningen nog acht gemeentewoningen gebouwd. Samen vormen de achttien woningen het grootste gedeelte van de Oosterstraat. De acht gemeentewoningen staan nu (1978) overigens op het punt om te worden afgebroken. Op de voorgrond van de foto de "Volharding"-woningen; op de achtergrond de gemeentewoningen. Achter de laatste gemeentewoning in de rij begon destijds een pad, dat linksaf in de richting van het veilingterrein liep.

60. In 1920 vond in de vlecke een voor die tijd zeer gewichtige gebeurtenis plaats. Op de grens tussen Westermeer en Joure, nog net op het grondgebied van Westermeer, werd een complex van zesenveertig woningen gebouwd, bekend geworden als de Patrimoniumbuurt. De rij woningen op deze foto stond overigens aan de straat die de naam Elias-Annes-Borgerstraat droeg. De bomen op de achtergrond staan in het park bij de voormalige villa Ter Huivra. Het pad op de voorgrond vormde de toegangsweg naar enkele boerderijen ten noordoosten van Joure. De melkbussen rechts op de foto zijn daarvan de stille getuigen! Een erg lang leven is de rij woningen op deze foto niet beschoren geweest. In 1973-1974 reeds werden ze met de grond gelijk gemaakt, waarna op de vrijgekomen grond een aantal bejaardenwoningen werd gebouwd.

61. De Patrimoniumbuurt bestond uit een drietal straten, de Elias-Annes-Borgerstraat, de Zuiderstraat en de Patrimoniumstraat. Op de voorgrond van deze foto, met aan beide kanten een aantal woningen, de Patrimoniumstraat. De woningen op de achtergrond stonden aan de Zuiderstraat, die slechts aan een kant was bebouwd en die naar rechts haaks aansloot op de Elias-Annes-Borgerstraat. Het pad op de voorgrond liep naar het veilingterrein, waar in de jaren dertig, als filiaal van de Zuid-Friese Tuinbouw Vereniging, een groenteveiling was gevestigd. Evenals de woningen aan de Elias-Annes-Borgerstraat werden ook aile woningen aan de Patrimoniumstraat en de Zuiderstraat in 1973-1974 afgebroken. De Jouster veiling was al veel eerder opgeheven.

62. Van de huizen aan de oude Houtmolensteeg was ondanks aile moeite geen geschikte foto te vinden. WeI van een grote groep bewoners uit de periode 1925-1928. Oudere Jousters zullen er ongetwijfeld een aantal van herkennen, Leden van de families Van der Zwaag, Ternming, Van der Veen en Van Aalsum bijvoorbeeld of, helernaal achteraan op de foto, belastingcommies H.J. Oud. AUemaal mensen die gedurende kortere of langere tijd in dit smalle straatje, tussen de Overspitting en de Enkele Regel, hebben gewoond. De steeg dankt haar naam aan de houtzaagmolen, die tussen de laatste woningen en de Overspitting in 1774 werd gebouwd, in opdracht van Pier Jelles Borger en Geert Gerrits. De rnolen, die in 1911 werd afgebroken, is lange tijd in het bezit geweest van de familie Borger.

63. De Roggemolenstraat, ook bekend als Veldmansteeg of -straat, zoals generaties Jousters die hebben gekend. De sloot voor langs de huizen - inmiddels gedempt - liep uit in de Overspitting en was in het verre verleden zelfs een schakcl in de vaarverbinding naar en van de oude haven van JOUIe. De straat dankt de naam aan het feit, dat tussen en naast de laatste woningen en de Overspitting vroeger een roggemolen heeft gestaan. Hoewel de molen allang uit het dorpsbeeld is verdwenen, wordt de oude bouwplaats in de volksmond nog weI de "mounepolle" genoemd. Bijna aile woningen aan de Roggemolenstraat zijn afgebroken; van de woningen op deze foto zal men er niet cen meer terugvinden. Ook de boerderij op de achtergrond zal men nu vergeefs zoeken. Op deze plaats is

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colophon | Privacy | Disclaimer | Terms and conditions | Delivery terms | © 2009 - 2021 Publisher European library,