Aalsmeer in oude ansichten deel 1

Aalsmeer in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.M. Wentzel
Gemeente
:   Aalsmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4530-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalsmeer in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

door

J.M. Wentzel

gemeentesecretaris van Aalsmeer

Europese Bibliotheek - Zaltbommel MCMLXIX

W~OEN

OEKJE

ISBNlO: 90 288 4530 5 ISBN13: 978 90 288 4530 5

© 1969 Europese Bib1iotheek - Zaltbomme1

© 2008 Reproductie van de oorspronke1ijke druk uit 1969

Niets uit deze uitgave mag worden vervee1voudigd en/of openbaar gemaakt door midde1 van druk, fotokopie, microfihn of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schrifte1ijke toestemming van de uitgever.

Europese Bib1iotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbomme1 te1efoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: pub1isher@eurobib.n1

IN LEIDING

De uitgave "Aalsmeer in oude ansichten" - aangevuld met enige fete's - zal zich hoofdzakelijk bepalen van de tijd random de eeuwwisseling tot ongeveer 1925. Afbeeldingen van oudere datum zijn praktisch niet geproduceerd.

Deze uitgave heeft niet de pretentie - en biedt overigens ook geen ruimte - alle facetten van het Aalsmeerse leven te belichten. 't Is hoofdzakelijk "plaatjes kijken", hoe het geweest is, voor ouderen interessant en soms wellicht vertederend, doch ook voor dejongeren aantrekkelijk, getuige hun voorbereidingen om te komen tot een vereniging "Dud Aalsmeer".

Wil men iets weten over de rijke geschiedenis van

Aalsmeer, zowel economisch als cultureel, dan zij verwezen naar de gedenkboeken van de coop. vereniging "Centrale Aalsmeerse Veiling", uitgaven 1937 en 1962, met als middelpunt de economische geschiedenis. Voorts is interessant de uitgave 1965 "Gouden banden" door W. du Pon, verschenen bij het 75-jarig bestaan van drukkerij Mur te Aalsrneer, met vele gegeyens over het Aalsmeerse maatschappelijke leven, vooral in het tijdperk 1890-1965. Genoemde uitgaven zijn niet in de handel, maar vrij zeker ter inzage in de algemene openbare bibliotheek ter plaatse.

Een zeer beknopte maar gedegen beschouwing over het bloemencentrum Aalsmeer (opkomst en tegen-

woordige toestand) is te vinden in het "Adresboek Aalsrneer" van de hand van Ir. U. Geling, uitgave 1969, van de fa. Teerhuis en Klinkenberg te Arnstelveen, in de boekhandel te verkrijgen.

Het aardige boekje "Het verleden, het heden en de toekomst van Aalsmeer" door D. Spaargaren Czn, uitgave 1913, is helaas praktisch onbereikbaar.

Rond 1900 was Aalsmeer nog een stille plaats met een inwonertal van 4700, thans ruim 18000. De bloernenen plantenteelt ontwikkelde zich, de boomkwekerij en de fruitteelt, alsmede de groententeelt, liepen terug. Met de stichting van de beide coop. bloemenveilingen

in 1912 begon de stormachtige ontwikkeling van het bloernisterij-centrum Aalsmeer.

Rond 1900 was de bebouwing hoofdzakelijk aanwezig in het dorp Aalsmeer (toen slechts de Dorpsstraat, de Zijdstraat, de Helling en het Molenpad) en de op het dorp uitkomende kilometers lange wegen: de Uiterweg en de Oosteinderweg, en afzonderlijk het dorpje Kudelstaart.

De Uiterweg is de bakermat van de Aalsmeerse tuinbouw, nog in de vorige eeuw met een eigen klederdracht, waar het Aalsmeerse dialect werd gesproken,

dat wei enige verwantschap met de N oordhollandse dialecten vertoont, maar er zijn ook verschillen. I n de 16de eeuw vond een belangrijke kolonisatie van Doopsgezinden plaats, welke ook thans nog voor een deel het karakter van de U iterweg bepaalt.

Moet de herkomst van de bevolking naar het dialect beschouwd worden als een der verst uitgeschoven posten van de Westfriezen, ook de oude boerderijen/kwekerswoningen, waarvan nog een aantal aan de Uiterweg aanwezig, zijn verwant aan de Westfriese boerderijen, hoewel bij andere behuizingen ook de nabijheid van Zuid-Holland merkbaar is.

Zou het een goede gedachte zijn een van de mooiste boerderijenlkwekerswoningen aan de Uiterweg voor het nageslacht te bewaren, door reeds thans - wellicht middels de bloemisterij-organisaties - tot koop ofrecht van koop over te gaan?

Het zou dienstbaar kunnen worden gemaakt aan het vastieggen van de ontwikkeling van de AaIsmeerse tuinbouw, van boomkwekerij, fruitteelt en bloemisterij, misschien aangevuld met vroegere bronnen van bestaan, de vervenerij (turf maken) en de visserij. De inrichting van de boerderij "zoals het vroeger was", zowel van het won en als van het bedrijf, zou een huldebetuiging zijn aan de noeste arbeid van onze voor-

ouders, terwijl door exposities e.d. ook het heden niet behoeft te worden verge ten. Hierbij ware ook te betrekken het bijbehorende teelland, met voorbeelden van de oude boomkwekerij, de onderteelt, de fruitteelt en de kassenbouw vanaf "Flettenhok" tot de daarna volgende ontwikkeling.

Het geheel zou wellicht tevens dienstbaar kunnen worden gemaakt aan een conferentie-oord voor de Nederlandse bJoemisterij. Nog verder fantaserende zou gedacht kunnen worden aan de bouw - op het achtererf - van een studentenhuis voor de leerlingen van de Middelbare Rijkstuinbouwschool, van elders kornende, die thans moeilijk onderdak en studieruimte kunnen

krijgen, eventueel ook voor de jonge kwekers uit binnen- en buitenland, die in Aalsmeer praktijk komen opdoen.

Dat de uitgave "Aalsmeer in oude ansichten", waarvoor geput is uit de rijke verzameling van het gerneentearchief - dat overigens voor aanvulling van prenten en geschriften openstaat - voor velen een ogenblik van ontspanning zal geven, is de wens van de samensteller.

De Aalsmeerderbrug (Kanaalbrug), voltooid in 1877, over de ringvaart van de Haarlemmermeerpolder, toegang gevende tot het dorp Aalsmeer via het toen aangelegde Kege1pad, sinds 1912 Kanaalstraat genaamd. Het Haarlemmermeer, dat in de loop der eeuwen een groot gebied van Aalsmeer opslokte, kwam door bemaling in 1852 droog. Aalsmeer kreeg een goede vaarverbinding - zowel personen- aIs goederenvervoer - in de richting Amsterdam en Leiden. De brug werd gesloopt in 1934; een nieuwe brugverbinding kwam toen tot stand met de aanleg van de provinciale weg Haarlem-Hilversum (brug in het verlengde van Kruisweg Haarlemmermeer). Ansicht omstreeks 1900.

9

Brug over ?. le l:inczv:tart bij Aal-.meer.

l·ita:. P. R~ve8tein. Aalt;Jneer. )l'olo.1 VI'n KOht

10

Dezelfde brug, als op de voorafgaande ansicht, nu gezien vanaf het dorp Aalsmeer naar de ringdijk van de Haarlemmermeerpolder. Door de ringvaart vaart de "Bus"boot (omstreeks 1910). Op de achtergrond, in de polder, de herenboerderij van fam. 't Hooft. Op de voorgrond de brugwachterswoning vernieuwd.

Na het verdwijnen van de Aalsmeerderbrug in 1934 handhaafde de gemeente Aalsmeer nog een pontverbinding, welke in 1963 werd opgeheven.

12

Aan de ringvaart van de Haarlernmerrneerpolder, met uitgang op het Kegelpad, was eertijds gevestigd de houthandel van Hein de Vries, later de kwekerij Eveleens (thans N. V. J. Eveleens). De zoon C. J. de Vries vestigde zich als scheepstimmerman aan de Helling (ansicht omstreeks 1900).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek