Aalsmeer in oude ansichten deel 2

Aalsmeer in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.M. Wentzel
Gemeente
:   Aalsmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3646-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalsmeer in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

5. In de ringvaart van de Haarlemmermeerpolder zeilt statig een geladen tjalk ter hoogte van de Uiterweg, in de richting van Leiden. (Foto 1929.)

Gedu/le vall 'I dt1r!' Aalsmeer

"it$l.1> Rs."oste;n. Aaf smeer - }toto .J. va n Root

6. Vanaf de toren bij de hervormde kerk kijken wij uit over het dorp Aalsmeer (ansieht 1907). Op de voorgrond komt hct bovengedeelte van het kort daarvoor voltooide winkelhuis van de manufacturenzaak Koudijs naar voren. Links daaraehter staat de ehristelijke gereformeerde kerk, in 1937 vervangen door een nieuw gebouwde kerk aan de Lijnbaan. Eveneens links, nog meer naar aehteren, is de noordwest gevel van de doopsgezinde kerk te onderschciden, gebouwd in 1867 en in 1928 vervangen door de huidige kerk. Reehts langs de Zijdstraat staat het voormalige postkantoor (met telefoontoren tje) en daaraehter maalt de korenmolen "De Leeuw", Op de aehtergrond strekt de Westeinderplas zieh uit.

Kegelpad

Aalsmeer ,-/./ TI'

7. In 1877 kwam er cen nieuwe draaibrug over de ringvaart van de Haarlemmermeerpolder, waardoor via het aangelegde Kegelpad (later Kanaalstraat genaamd) cen definitieve verbinding met het dorp Aalsmeer tot stand kwarn, Nadat in het verlengde van de Kruisweg over de ringvaart een nieuwe brug tot stand kwam, als onderdeel van de provinciale weg Haarlem-Hilversum, werd in 1934 de oude Aalsmeerderbrug gesloopt, tot 1963 gevolgd door een pontverbinding. Rechts op de ansicht staat het materialengebouwtje van "Het Witte Kruis", dat tot 1923 dienst deed. In de sloot links lagen de beurtvaartboten van schipper Pannekoek. Onder de belangstellenden staat, met het paard aan de teugel, Janus van Es. (Ansicht 1915.)

8. Het wees- en bestedelingenhuis, gebouwd in 1872, een pand van 1761 vervangcnde, later uitsluitend bestemd voor bejaarden, sloot de Dorpsstraat af. In 1928 kreeg het de naam "Rustoord". Het beheer was to en ook in handen van de diaconie van de Nederlands Hervormde Kerk. Enige jaren geleden kwam achter de Kanaalstraat een modern bejaardcnhuis met een complex van bejaardenwoningen tot stand, waarna afbraak van het oude tehuis volgde. Rechts zien wij nog een gedeelte van het hervormde wijkgebouw "Irene", dat in 1928 werd geopend. (Foto circa 1930.)

9. Het dorp Aalsmeer was in 1898 in fecstdos, ter gelcgenheid van de inhuldigingsfeesten. We bevinden ons aan het begin van de Dorpsstraat, die vroeger de voornaamste straat van het dorp was. Links, achter de bomen, gaat het oude raadhuis van 1780 schuil, dat toen een nog ouder raadhuis verving. Aan deze zijde van het raadhuis grensde hct houten brandspuithuisje, later politiebureautje. Rechts is nog cen gcdeclte van de oude manufacturenwinkcl van Koudijs te zien en daarnaast de bro odbakkerswinkel en grutterij van J. van Dillewijn, de opvolger van Streefkerk.

10. Het oude raadhuis, feestelijk omlijst met guirlandes en bloernenversicring, gezicn vanaf het Kerkstraatje, dat toegang geeft tot de hervormde kerk. Omstreeks 1130 wordt Aalsmccr het eerst gcnoemd bij bezittingen van de abdij Rijnsburg. De ambachtsheerlijkheid Aalsmeer stond onmiddellijk onder de graaf, later onder de Staten van Holland en had dus geen eigen ambachtsheer. In het Rijksarchief te Haarlem worden nog brieven bewaard, in 1696 door een Aalsmeerder uit Hamburg geschreven over de levering van bomen. Reeds in 1726 is sprake van een aardbezienvcer op Amsterdam. Wegens het grate gcvaar dat Aalsmeer van de kant van het Haarlemmermeer bedreigde, is deze streek herhaaldelijk door zeer bekende landmeters in kaart gebraeht. (Foto circa 1920.)

11. In 1938 vierde Aalsmeer het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Onder meer was er een groep Aalsmeerse jongeren, die zich in oud-Aalsmeerse klederdraeht had gestoken, die nog in het midden van de negentiende eeuw werd gedragen. Voor het oude raadhuis aan de Dorpsstraat poseren, van links naar reehts: Johan Hilverda, Martha Eveleens, Matje Harting, burgemeester J. Kastelein, Ger Hansen en Dirkje Keessen.

12. De Dorpsstraat, gczien even voorbij de Helling, met links de slagerswinkel van Izaak Meier (de cchtgcnote van Meier staat aan de poort) en vervolgens achter de bornen de kwekerswoning van de gcbrocdcrs Van dcr Mccr. Rechts op de voorgrond steekt de veranda van het cafe van Van den Heuvel (later Roodhart) naar VOIen. In de vcrte komen Gerrit Nocno en zijn hulp Cornclis van Leeuwen aanstappcn, die hct touwslagersbedrijf aan de Lijnbaan uitocfcnden. (Ansicht van rond 1903.)

.~.("_."'''' . .L"",.

~ .w,cb: I~ At

IA Dorp str aat

o YI14..f/.14., I~""".

Uhg. ~. J. 8000, Am'lt.

13, In de Dorpsstraat zien wij vanuit de richting Oosteinde het "Brey's bruggetje" over de Hellingvaart. Bij enkele ansichten van de Helling wordt hierop nader ingegaan. Van het huizenblok is het hoekperceel dat van bakker Gortzak. Reehts om deze hock kwam men via een hardstenen stoepje op het Hellingpad. Aan de Dorpsstraat, voorbij het bruggetje, zijn de percelen van smid Brey gelegen. (Ansicht circa 1905 - AA.)

14. De Amsterdamse fotograaf J. Olie Jzn. maakte in 1897 bovenstaande foto (AA) van een karakteristieke oud-Aalsrneerse woning, indertijd gelegen aan de Dorpsstraat, tegenover waar nu de Rozenstraat uitmondt. Daar woonde toen kolenhandelaar Eigenhuis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek