Aalsmeer in oude ansichten deel 2

Aalsmeer in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.M. Wentzel
Gemeente
:   Aalsmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3646-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalsmeer in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

15. De gereformeerde kerk, waarvan in 1906 de cerste steen werd gclegd, is op dezc foto nog in aanbouw, evenals de meer naar aehter gelcgen kosterswoning. Met de bouw van de pastorie is nog geen begin gemaakt, In 1956 kwam een nieuw kerkgebouw aan de Ophelialaan tot stand. Het oude gebouw is gehandhaafd als bedrijfsruimte.

16. Aan het einde van de Dorpsstraat kwam voor de kwekerswoning van Jacob Maarse ccn pcrsonenauto in de wegsloot terecht. De smalle weg - tocn aan beide zijden sloten - en de scherpe hock met de Lijnbaan zullcn wei aan het ongeval hebben bijgedragen. De vier de van links is kweker Jacob Maarsc en de tweede van links de heibaas Van den Heuvel, die wei om raad en daad voor het redden van de drenkeling zal zijn gevraagd. Rechts op de achtergrond is nog het viaduct in de spoorlijn AalsmecrHaarlcm te zien, aansluitcndc aan de spoorbrug over de ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. De kwekerswoning van Maarse is inmiddels vernieuwd, de wegsloot gedempt en het viaduct verdwenen na opheffing van de spoorlijn Aalsrneer-Haarlem in 1933. (Foto circa 1930.)

17. De Helling(Kerkwetering was reeds voor de droogmaking van het Haarlcmmermeer (1852) niet aileen de haven van Aalsmeer, maar zij gaf een ruime doorvaart naar de binncnwatcrcn, In 1622 kreeg de gemcente oetrooi om in de Dorpsstraat een - zware - ophaalbrug te bouwcn; dcze was vcrsierd met het dorpswapen (zie inleiding, de prent 't Dorp Aalsmcer), Vervolgens kwam aldaar een draaibrug, daarna het vaste Brey's bruggetje en sinds ongeveer vcertig jaar is de doorvaart gedieht. Er bestaat een tekening uit 1817, waarop reeds ccn sehecpswerf aan de Helling ter plaatse van dc oudc schcepswcrf Van Dam is afgebeeld, met op de aehtergrond de hcrvorrnde kerk met de oudc torcn.

18. C.J. de Vries vestigde zich in 1906 aan de Helling/Kerkwetering als scheepstimmerman. De hoofdbron van bestaan was het bouwen en herstellen van Aalsmeerse kwekersvaartuigen. De Ioto uit circa 1934 geeft het bedrijf weer, met gehecl rechts eigenaar C.J. de Vries, die met het breeuwen van een praam bezig is, en gcheel links, achter het jongetje, zoon Henk de Vries, en vervolgens zoon Jan de Vries. Vader c.J. de Vries beeindigdc rond 1940 zijn bedrijf. Inmiddels hadden de vier zoons een bedrijf gestieht aan de Oosteinderweg en aan de Uiterweg. Het bedrijf aan het begin van de Oosteinderweg heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een der belangrijkste werven in den laude, in hct bijzonder op het gebied van de bouw van zeewaardige motorjachten, met opdrachtgevers uit vele landen, vooral uit Amerika.

19. In 1897 was er een bloemen- en plantententoonstelling in de doopsgezinde kerk aan de Zijdstraat, waarbij het dorp een feestelijk aanzien kreeg. Zo werd er aan het begin en aan het einde van de Zijdstraat een met bloemen en plant en versierde ereboog opgericht. Bovenstaande foto, genomen door de Amsterdamse amateurfotograaf J. Olie Jzn. (AA), toont de ereboog nabij de hock Dorpsstraat. Links de woning van mevrouw Noordenhout, die vroedvrouw was. Het hoekpereeel rechts was eertijds de drukkerij-boekwinkel van De Ruiter, in 1896 drukkerij MUL Met de gevel aan de Dorpsstraat kwam de sigarenwinkel "De 3 kistjes" van Kors van Zijverden. Geheel rechts een gedeelte van het huis van smid SneL

Aalsmeer. Zijdstraat.

liitg-. . Y r-.

20. De ansicht toont de Zijdstraat ter hoogte van het Lagerweij's bruggetje dat reeds vele jaren geleden is opgeruimd. Voorbij het bruggetje, aan de rechterzijde, het woonhuis en het pakhuis van de graanhandel Roel Eijken, daarna de oude mr. lac. Tak bewaar-jnaai- en breischool, waar mejuffrouw De Greef de leiding had en er ook woonde met haar zustcr, onderwijzercs aan de openbare lagere school aan de Uiterweg. De nieuwe bewaarschool werd rond 1911 aan de Weteringstraat geopend. Aan deze zijde van het bruggetjc, rcchts, het huis van schoenmaker Blok, later van Van Wirdum, en dan de boekhandel van Sijbcl, met de echtgenote van Sijbel aan de deur. Links een gedeelte van de woning van molenaar Van den Born en achter de bomen verscholen de bakkerswinkel van Lagerweij,

21. Boven de ingang van de korenmolen "De Lecuw" aan de Zijdstraat is een steen gemetseld met het opschrift: "De eerste steen gelcgd door M.e. den Ouden, oud 7 jaar - 18-5-1863". Het betekende cen verplaatsing van de molcn, staande aan het Molenpad, waar nu het nieuwe raadhuis is gebouwd. In 1877 verkocht Den Ouden de molen aan de Zijdstraat aan Jacob van den Born. Tot 1905 werd uitsluitend met windkracht gemalen, daarna tevens met behulp van een motor. Tot 1930 bleef de windmolen in gebruik. Na 1945 yond restauratie plaats. (Foto circa 1929.)

22. De Zijdweg (later Zijdstraat) even voorbij het Lagerwcij's bruggetje, is gefotografeerd in 1897 door de Arnsterdamse arnateurfotograaf J. Olie Jzn. (AA) in de riehting van de Dorpsstraat. De oude huisjes doen wel vrcernd aan, nu de Zijdstraat zich in de loop der jaren ontwikkeldc tot de belangrijkste winkelstrant van Aalsmeer. Op de aehtergrond de toren bij de hervorrnde kerk. Het huisje, rechts op de voorgrond, werd later vervangcn door de smederij van Kramer. In het daaraan grenzende huisje woonde "Meue (tante) Grietje", de mutsenwaster, bij wie men ook de was kon laten mangelen. Op de achtergrond weer het Lagerweij's bruggetje.

Cit~. t '. re~ ?..

4ijdsfraaf, cIlaISm~a~

23. In de Zijdstraat (rond 1910) zien wij links op de voorgrond cafe "De Vricndschap" tegcnovcr de oude doopsgezindc kerk. De eigenaar was Vreekcn, later zijn schoonzoon Jaap Zijp. Naast de doopsgezinde kerk, aehter de bomen, bevindt zich cafe "Dc Plantenbcurs", cigenaar Dirk Maarse, thans rijwielzaak Peterson.

24. Dirk Eigenhuis, in dienst van zaadhandcl Tas aan de Zijdstraat (thans de winkel in tuinbouwbenodigdheden van Van der Zwaard), is bezig met het splijten van bamboe voor sehermmatten, gebruikt als zonwering voor de bloemenkassen. Rechts staat Tamme Witmus, die de schermmatten maakte. (Foto circa 1920.)

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek