Aalsmeer in oude ansichten deel 2

Aalsmeer in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.M. Wentzel
Gemeente
:   Aalsmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3646-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalsmeer in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

25. Dc ansicht toont de Zijdstraat ter hoogte van de zaak van de barbier-fo tograaf J.M. de Jonge (eerste perc eel links). Daaraan grenst het loodgietersbedrijf van Prins. Op de kindcrhoofdjesstraat, met veulen aan de hand, Pieter Eveleens Maarse. De knecht Jan Spaargaren houdt het paard bij de teugel. Het huis Topsvoort (Eveleens Maarse) aan de Uiterweg had weiland in de Haarlemrnerrneer, achter de ringdijk, samen met de aldaar wonende Maarse. Er werden melkkocien geweid en er was hooiland, waarvan de produkten naar de Uiterwcg werden vervoerd, uitcraard gedeeltelijk varende,

26. De Zijdstraat, dicht bij de Uiterweg, geeft een sportief beeld, niet aileen door de winkel in sportartikelen van J.F. ten Broek, maar ook door de voetbalvereniging "Aalsmeer", die meeloopt in een versierde optocht als onderdeel van een geldinzamelings-actie. De toen nog "jongensclub" was maar wat verguld, dat zij een der hoogste prijzen verwierf en dat de foto in het Handelsblad een plaats kreeg. Rechts op de foto, nog herkenbaar, vooraan Jan van der Zwaard, vervolgens, de "voetbal" dragend, Wim Lanser, Lex Kloppers en Jan Wentzel. Naast de sportwinkel de lunchroom van Van Twuiver. (Foto circa 1922.)

'1

I

27. Ook aan de hoek van de Uiterweg stond in de Zijdstraat een met bloemen en planten versierde erepoort, ter gelegenheid van de bloernen- en plantententoonstelling in 1897 in de doopsgezinde kerk. Ook deze foto is van J. Olie Jzn. (AA). Het hoekpercee1links, van bakker Maarse, is weinig veranderd en ook de daaraan grenzende oude huizen, onder meer de schilderswerkplaats van Dirk Wend, later van Dobber, is thans nog aanwezig. Aan de rechterzijde de leuning langs het talud van de Schoutensebrug. Het bosschagebehoort tot de tuin van de doopsgezinde pastorie, waar later de Van Cleeffkade in het verlengde van de Uiterweg werd aangelegd.

Aalsmeer. Zijdstraat.

28. Deze foto van de Zijdstraat, hoek Uiterweg, is ongeveer gelijk aan de voorgaande foto, zij het enige jaren later. Yoor de broodbakkerswinkel, links, staat onder anderen bakker Evert Maarse. Rechts sluit het ijzeren hek de voortuin van de doopsgezinde pastorie van de Zijdstraat af.

ยท'

,..

j .

. ?...

Aalsrneer. Stommeer.

'it'<2:. ('. v 1".

29. De ansicht toont de "Stommeer", in 1912 tot Stationsweg omgedoopt ter gelegenheid van het to en in gebruik genomen spoorstation. De wegsloot, links op de ansicht, was toen nog intact, met de draaiplanken naar de erven. Ver op de achtergrond draait de korenmolen "De Leeuw" aan de Zijdstraat. Rechts achter de bomenrij de vijver, behorende tot de voortuin van de rijkstuinbouwschool, geopend in 1897. Daar ter plaatse is nu het nieuwe postkantoor. (Ansicht circa 1902.)

Stommeer. AALSMEER.

30. Deze ansicht geeft ongeveer hetzelfde beeld als de voorgaande ansicht, maar nu is de wegsloot gedempt (1910). Op de voorgrond, links, staan de woningen van de kwekerij van de gebroeders Alderden. In de daaraan grenzende hoge woning woonde de directeur van de tuinbouwschool, P. de Vries. Rechts geven de gemetselde palen de ingang aan van de tuin en het cafe van "De III Kolommen".

31. In 1899 werd achter de in 1897 gebouwde rijkstuinbouwschool aan de Stationsweg een proeftuin aangelegd, zowel ten behoeve van de leerlingen als voor het nemen van eultuurproeven, uitgaande van de vereniging i..De Proeftuin". Enkele jaren geleden kwamen een nieuwe rijkstuinbouwschool en een landelijk proefstation in de Stommeerpolder tot stand. De oude proeftuin is thans autoparkeerterrein.

32. Hierboven zien wij een van de eerste toto's van de oudste muziekvereniging "Aalsmeer's Fanfare", opgericht in 1899. (Foto van D. Eveleens Maarse.) Van links naar rcchts, op de onderstc rij: G. Joren, Maarten Spaargaren (van de schipper) en G. Honing. Op de twecde rij: J. van der Laarse, D. Eveleens Wzn., P. Kaptein, P. Eveleens Dzn. en A. Eve1eens Wzn. Op de derdc rij: A. Hansen, K. Luik, C. Nuy t, M.R.C. Alderden, A. Eveleens Jzn., J. Keesscn Czn., S. Evelecns Jzn., naast hem trommelslager Jo de Vries en gehecl reehts, met dirigeerstok, directeur P. Hulsbos. Op de vierde rij: Wieger Keessen, A. Hulsbos, A. Tas Dzn., Leen van der Zwaard, K. Maarse Dzn. jr, en W.D. Keessen Azn.

33. In 1908 ontwierp ir. Lehman het eerste uitbreidingsplan van het dorp Aalsmeer, dat wij nu nog kennen als de "oude uitbreiding", begrensd door Zijdstraat, Van Cleeffkade, Chrysantenstraat en Dorpsstraat. In 1907 kwam de bouwvereniging "Volksbelang" tot stand op basis van de Woningwet van 1901. Deze nu nog bestaande bouwvereniging heeft met medewerking van rijk en gemeente (geldleningen en exploitaticbijdragen) een groot deel van deze uitbreiding met volkswoningen (woningwetwoningen) bebouwd, terwijl ook particulieren en de cooperatieve vereniging "Centrale Aalsrncerse Veiling" bouwterrein beschikbaar kregen. Op de foto wordt met hcicn begonnen voor een nieuw complex Volksbelangwoningen.

i. d. Tweeden Uitleg. "'1"

Aalsmeer

34. Deze ansicht laat de Seringenstraat zien met de door de bouwvereniging "Volksbelang" gestichte woningen. Op de achtergrond het Weteringplantsoen, aan twee zijden begrensd door zogenaamde "middenstandswoningen", de enige van dit type door de vereniging in deze uitbreiding gebouwd. De straat is, net als destijds de andere nieuwe straten in het plan, door ecn rij bomen en enkele elektrische straatlantaarns in twee rijwegen verdeeld. Hoewel toen niet bedoeld, was het later mogelijk een bredere rijbaan met trottoirs te verwezenlijken, zij het met opoffering van de rijen bomen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek