Aalsmeer in oude ansichten deel 2

Aalsmeer in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.M. Wentzel
Gemeente
:   Aalsmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3646-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalsmeer in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Kerkweierirur. fialsmeer.

35. De Kerkwetering werd in het uitbreidingsplan Dorp gehandhaafd, zij het dan dat slechts de achtertuinen van de woningen aan deze vaart grensden. Er is weI eens de vraag gesteld: "Zou de verwezenlijking van het plan niet aan waarde hebben gewonnen, als aan beide zijden van de Kerkwetering een straat was geprojecteerd en daaraan woningen waren gebouwd? " Links op de ansicht is een deel van de overkapping boven het water van de toenmalige centrale Aalsmeerse veiling te zien. De ophaalbrug op de achtergrond, in de Weteringstraat, bestaat niet meer, evenmin de brug in de Van Cleeffkade, beide door duikers vervangen. De Kerkwetering is voor een groat gedeelte gedempt. (Ansicht circa 1922.)

36. In de uitbreiding Dorp stond in de jaren twintig een gemecntcziekenbarak, bestemd voor het isolercn van patienten, lijdende aan vlektyphus. In het jaarverslag van 1921 van de wijkverpleging van "Het Witte Kruis" wordt gercpt van cen moeilijke periode voor de instelling door de heersende typhusepidcmic, teen de vercniging veel extra werk vcrzette. Op de Ioto, rechts, zien wij de eerste wijkzuster van "Het Witte Kruis", zustcr Roobol - in 1914 aangesteld - alsmede zuster Pruissen uit de Haarlcmmerrneer, die in de bijzondere omstandigheden tijdelijk assisteerde. Tussen beide zusters staat gerneentcsecretaris P. Kaptein en geheel rechts de gemeenteopzichter J.W. Luik. (Foto circa 1920.)

37. "En ik herhaal nogmaals, die kracht als organisatie zullen we in de toekomst nog meermalen nodig hebben, willen we kunnen blijven werken tot heil van den Aalsmeerschen tuinbouw. " M. Harmsen, de eerste voorzitter van de cooperatieve vereniging "Centrale Aalsmeerse Veiling", schreef dit in 1916.

De eerste veiling van bovengenoemde cooperatie werd in 1912 aan de Marktstraat gesticht en in 1916 uitgebreid (bouwkundige J.W. Luik). In 1920 kwam een speciale potplantenveiling tot stand aan de Van Cleeffkade, eveneens onder dezelfde bouwkundige. In het nieuwe gebouw werd een snijbloernenen potplantententoonstelling gehouden, ingericht door J.C.M. Mensing (met bolhoed) met zijn "star'. (Foto 1920.)

:,f"" .I

.,~?.

<~~~.-~~ '.- .r-

38. De potplantenveiling aan de Van Cleeffkade, van de cooperatieve vereniging "Centrale Aalsmeerse Veiling" (zie voorgaande foto) in bedrijf. Kweker G. Harting Azn. brengt zijn patten aan de veiling.

39. Rond 1930 verrees aan de Schoolstraat, in de uitbreiding Dorp, de voor Aalsmeer toen zeer moderne open bare uloschool, van architect if. J.G. Wiebenga, directeur van gemeentewerken (bouwrichting "nieuwe zakelijkheid" of "functionalisme"), bouw hoofdzakelijk in beton, staal en glas. Fen latere uitbreiding geschiedde in meer traditionele bouw, terwijl ook daarna voorzieningen, mcde vcrband houdende met een gewijzigde onderwijsbestemming, een en ander onder leiding van anders gerichte architecten, ertoe hebben medegewerkt, dat het oorspronkelijke karakter wcl is veranderd.

40.

Een merel stiet haar parelend geluid van uit den groenen schijn der wilgeblaren den ochtend in. Ik wreej mij de ogen uit, kon, liggend in mijn kooi, de hut ontwaren van Hannes, die met niet te evenaren behendigheid den nachtelijken buit naar aard en grootte mikte in de karen; het vischgerei hing hij te drogen uit,

Rijmen van de Roef, door Epicurist

Bovenstaande eertijds Amsterdamse vereniging stiehtte omstreeks 1917 haar jaehthaven met c1ubhuis tegenover het Aalsrneerse spoorstation, aan de Kleine Poe!' (Ansicht circa 1922.)

"Oit zegt de Hear: Bouwt Mij een Huis, en hat zal Mij aangenaam zijn, en Ik zal verheerlijkt worden."

Agg. 1ยท 8.

Rozulraten, Architect, Hoar/em.

Prija f 0.75.

Steentje voorden bouw van een Kerk, naast het bestaande Klooster der E.E.P.P. Carmelieten te Aalsmeer.

41. In 1921 werd aan de Stommeerweg het Carrnelietenklooster voltooid (architect P.I.G. Pieters, Amsterdam). Voor de bctrekkelijk weinig katholieke burgers in het dorp en naaste omgeving was het klooster ook voor kerkdiensten beschikbaar. Door de toeneming van het aantal katholieken deed zich de behoefte aan een eigen kerkgebouw gevoeIen. Bovenstaande tekening kwam in de verkoop, als bijdrage voor de toekomstige kerkbouw. In 1931 kon de roorns-katholieke kerk O.L. Vrouwe van de Berg Carmel in gebruik worden genom en, echter naar een plan van een andere architect, namelijk I.P.L. Hendriks te Rotterdam.

42. Het uitbreidingsplan Stommeerpolder, oorspronkelijk ontworpen door de stedebouwkundige jonkheer A.H. op ten Noort (1925) onderging in de loop der jaren verscheidene herzieningen. Onder meer de complexen "landarbeidersplaatsjes" aan de Wilgen- en de Berkenlaan zijn van ir. W. Gijzen, dirccteur van gemeentewerken. Na 1945 was prof. M. Duintjer als adviseur bij de uitvoering van het plan betrokken. Omstreeks 1928 kwam als eerste aanloop de Hadleystraat tot stand, waarvoor de historische boerderij ,,'t Kloosterhuys" aan de Stommeerweg (links op de ansicht) moest wijken. Rechts de dubbele kwekerswoning, omstreeks die tijd gebouwd voor de gebroeders Willem en Jacob Maarse (architect prof. ir. J.F. Berghoef),

43. De Stommeerpolder, met zijn vele weiland, gaf vroeger ruim gelegenheid voor terreinfeesten, zoals muziekconcoursen, schoolfeesten en dergelijke, meestal gepaard gaande met een kermis. Op deze foto een feestelijke .intocht van de schoolkinderen op het terrein, ongeveer ter hoogte van de tegenwoordige l e J.C. Mensinglaan; op de achtergrond de Stommeerweg.

44. De openbare lagere school, in 1933 gebouwd in de Stommeerpolder aan de Columbialaan, later verdoopt in J.e. Mensinglaan, had nog geen verb in ding vanaf de Ophelialaan, zodat voorlopig vanaf deze laan een voctpad door de weilanden naar de school liep, met een brugje over de poldersloot. (Architect van de school ir. W. Gijzen, directeur van gemeentewerken.)

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek