Aalten en Bredevoort in oude ansichten

Aalten en Bredevoort in oude ansichten

Auteur
:   E.M. Smilda
Gemeente
:   Aalten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2807-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalten en Bredevoort in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

door

E.M. Smilda

Europese Bibliotheek - Zaltbommel MCMLXXXIV

W~OEN

OEKJE

ISBNlO: 90 288 2807 9 ISBN13: 978 90 288 2807 0

© 1984 Europese Bib1iotheek - Zaltbomme1

© 2007 Reproductie van de oorspronke1ijke uitgave van 1984

Niets uit deze uitgave mag worden vervee1voudigd en/of openbaar gemaakt door midde1 van druk, fotokopie, microfihn of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schrifte1ijke toestemming van de uitgever.

Europese Bib1iotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbomme1 te1efoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: pub1isher@eurobib.n1

INLEIDING

Bredevoort en Aalten, verbonden door de Slinge, danken beide hun ontstaan aan hun gunstige ligging. Bredevoort door zijn strategische Iigging op een van de weinige wegen in deze streek en Aalten door de droge, lichte helling in een waterrijk, moerassig gebied. De Slinge was een wispelturige beek en liet zich met zo snel door de bewoners van deze streek temmen. Tegenspartelen deed de Slinge tot in het midden van onze eeuw. U wordt dat in dit boekje wel gewaar. Het gebied rand de beek was ondanks alles een lustoord voor velen.

Klein paradijs

De Slingebeek kon in vroeger dagen Aaltens bevolking tot wanhoop soms plagen. Hoewel ze thans binnen het dorp is getemd stroomt ze elders, des winters, nog vaak ongeremd over velden en weiden, akkers en kamp.

Gaat het plotseling vriezen dan is dit geen ramp voor de ieugd, die gaat sehaatsen op praehtige banen langs ruige bewalling en boomrijke lanen.

In de zomer staat het water sleehts twee voeten laag, weer treft men er jeugd want die wandelt dan graag in het afnemend licht van de dalende zon

langs de boorden der beek, als vermoedt ze haar bron om de boeht, in een springtij van kleuren.

Elk seizoen brengt bedwelmende geuren

rond haar stroom, waar het bruist soms, of knelt onder 't ijs.

Het gebied van de Slinge is een klein paradijs.

Spelen en wandelen wij nog zo? Ervaren wij dit alles nog zo? Dit gedicht werd geschreven naar aanleiding van het hoge water in januari 1966 toen de beek, vooral in Aalten, weer van zich deed spreken en grote gebieden onder water zette. Het was zo ongeveer de laatste keer. Binnen het dorp werd een f1inke beschoeiing aangebracht terwijl Bredevoort een wateropvangbekken kreeg.

Het is een wonderlijk gegeven dat het voorwoord in boekjes van de reeks "In oude ansichten" vaak als laatste wordt geschreven. Het woord vooraf moet groeien en is daardoor eerder een nabetrachting en verantwoording. Hoewel de serie "In oude ansichten" heet, zijn veel deeltjes hierin langzamerhand bescheiden geschiedschrijvingen van stad of dorp rond de eeuwwisseling geworden. Terugblikkend valt het mij op dat enorm vee! gegevens in bonte verscheidenheid in dit deeltje zijn verwerkt. Niet alles zal elke lezer interesseren, maar ieder moet er iets in kunnen terugvinden of herkennen om daar vreugde aan te beleven.

Dit boekje is het derde door mij samengestelde deeltje in deze reeks. "Aalten in oude ansichten" dee! een verscheen in 1971, terwijl in 1975 deel twee van de persen rolde. Bij de ontdekking da t dit al weer negen jaar geleden is, ben ik weI even geschrokken. De tijd gaat snel. In deel twee werden bij voorbaat een aantal afbeeldingen opgenomen waarvan bekend was dat zij situaties weergaven die zich spoedig zouden wijzigen. In die negen jaar is dat dan ook weI gebeurd. Het doel van het samenstellen van de boekjes in deze reeks is om veel verspreid materiaal, goed gedocumenteerd, in een bandje binnen ieders bereik te brengen om zo belangstelling te wekken voor het beeld van de eigen woonplaats. De moeilijkheid bij het schrijven van de teksten is altijd

de kunst van het weglaten, een eigenschap waar ik nogal moeite mee heb. Op papier kan niet alleen met veel woorden weinig worden doorgegeven, ook kan met zo weinig mogelijk woorden veel worden verteld. Naar dit laatste heb ik gestreefd, ook tussen de regels door. Ondanks dit streven zullen er minder sterke teksten voorkomen naast beter geslaagde beschrijvingen van afbeeldingen. Soms overlappen de teksten elkaar wat de afbeeldingen betreft om zo te komen tot een enigszins geliikrnatige verdeling. Een enkele keer moest een nieuwere afbeelding worden opgenomen om een verhaal af te ronden, wie zal mij dat euvel duiden?

Er is over nagedacht of een zelfstandig deeltje "Bredevoort in oude ansichten" haalbaar zou zijn. Niet alleen vormde het grote aantal afbeeldingen, zesenzeventig in totaal, een struikelblok, ook financieel moet een kleine oplage aantrekkelijk blijven. Gekozen is voor een combinatie-deeltje Aalten-Bredevoort. Na een rondkijken in Aalten gaan wij via de Bredevoortsestraatweg naar Bredevoort. Ook daar is veel veranderd. Wie de platen vierenzeventig en zesenzeventig bekijkt zal dat moeten beamen. Toch is het goed dat velen zich hebben ingespannen om de karakteristiek van Bredevoort zo goed mogelijk te bewaren en weer te versterken. Naar hen gaat onze dank uit. Mijn dank gaat uit naar allen die materiaal ter beschikking hebben gesteld en het zo lang hebben moeten missen. Ook een woord van welgemeende dank aan allen die mij ter zijde hebben gestaan bij het beschrijven van de groepfoto's.

Ten slotte spreek ik de, enigszins gewijzigde, wens uit waarmee ik de inleiding van deel twee beeindigde. Mogehet Aalten en Bredevoort, de "Vereniging Oudheidkamer Aalten" met het "Frerikshuus" en dit boekje goed gaan.

1. Aalten rond de eeuwwisseling. Joseph Driessen, geboren te Aalten op 7 januari 1870, stichtte, na een vakop1eiding te hebben genoten, sam en met zijn vader Herman Driessen in 1893 een stoomweverij op ,,'t Blik". Fabriek en woonhuis werden tegelijkertijd gebouwd en op 10 april 1894 begon Joseph Driessen zijn carriere achter het weefgetouw, een carriere die meer zou zijn dan een loopbaan. Deze afbee1ding toont ons het woonhuis kort na de bouw en toen nog bewoond door Herman Driessen. De geve1 aan de kant van wat nu de Hofstraat heet, is niet symmetrisch en is met obelisken bekroond. De in gang is in de zijgevel gelegen en zoals deze plaat laat zien, heeft ook deze gevel een bekroning. In later tijd woonde Joseph Driessen met zijn gezin in dit fraaie pand. Pas veellater, in 1953,gaf de vrouw van Clemens Driessen het huis de naam "Beukenhof". Wij kennen het nu als gezinsvervangend tehuis.

,-.

.::.-.; _·~-C~:f:--~-

.-

uH GtaHen

t Buk

2. Gezicht op Aalten. Hetze1fde pad, ,,'t Blik", nu in de richting van het dorp genomen. In het met klimop begroeide huis woonde in het midden van de vorige eeuw de familie Heebink. Doehter Gerharda Heebink huwde met Lammert te Grootenhuis en in 1854 vertrok de familie Te Grootenhuis naar Amerika. In 1865 sehreef hun nieht Johanna A1eida Heinen in een brief aan haar familie in Amerika: ... want ik ben nu zoo heel alleen hier. Ik kom nog al gedurig uw huis voorbii en ook oome Heebink het zijne en ik zie er nog wel eens met aandacht in. Johanna's vader was k1eermaker, haar moeder 1eefde niet meer. In 1982 kwam een van de nakomelingen van de emigranten naar Aalten om te kijken of het huis er nog zou staan. Er zouden gedurende driehonderd jaar Heebinks in dat huis hebben gewoond. Joseph Driessen koeht indertijd het huis en liet het slopen om ter p1aatse de ingang tot ,,'t Blik" te verbreden. Het smalle pad van we1eer heet nu Hofstraat. Kijken wij naar het huis reehts van het klimop, dan zien we duidelijk dat de kap gedeeltelijk is opgelieht om meer ruimte te krijgen nadat men aan de Kerkstraat-kant van het huis was gaan wonen. Toen men behoefte kreeg aan nog meer ruimte en woongerief werd er een dwarshuis voor gep1aatst. Deze wijze van bouwen drong 1angzaam maar zeker vanuit de Ilsselstreek naar het oosten door.

3. De stoomweverij van Driessen werd tussen dit zandpad en de Slinge gebouwd, enige jaren later werd deze opname gemaakt. Door de ligging aan de beek was men verzekerd van water en kon ook worden ge1oosd. Aan de linkerkant zien we de fabriek, later werd hier nog een stuk bij aangebouwd. In 1925 werd een confectieafdeling aan de weverij toegevoegd. In 1929 werd het toen a1 grote bedrijf omgezet in een naamloze vennootschap. In 1933 begon men met een tricotafde1ing en zo groeide het bedrijf door de stuwende kracht van Joseph Driessen en de ijver van zove1e werknemers uit Aalten en Bredevoort die daar hebben gewerkt. Het veertigjarig bestaan werd in het Feestgebouw grandioos gevierd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek