Aalten in oude ansichten deel 2

Aalten in oude ansichten deel 2

Auteur
:   E.M. Smilda
Gemeente
:   Aalten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4019-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalten in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. De Kerkstraat, gezien vanaf de Markt in 1880. In het eerste huis rechts, achter de bornen, woonde Eppink. Hij was koster van de hervormde kerk. Ter onderscheiding van anderen met dezelfde familienaam werd hij "Eppink van de trepkes" genoemd, omdat zijn woonhuis aileen via een stenen trap was te bereiken. In 1887 bakte Eppink pannekoeken voor vijftig soldaten en vijftien huzaren, die op wacht stonden rand het kerkgebouw. Het eigendomsrecht van het kerkgebouw was in discussie. De soldaten stonden op wacht, nadat in een telegram van 10 maart 1887 aan de Commissaris van de Koning was gemeld dat de toe stand zeer gespannen was en dat vijfhonderd boeren zich een weg naar de preekstoel zouden banen. Tussen het tweedeen hetrlerde huis links was een kerkpad. Door afbraak van het tweede huis links, de "Lensinkschure", werd dit pad verbreed tot de Hofstraat. Het huis met topgevel, achter de lantaarn, is het oude "Reijgershuis", afgebrand in 1893.

- .. . ......; . .:.r~-"" Kerkstr~t -. ;ljJteii.- --

.' ,.,. - seĀ«: .::-.

10. Nog een afbeelding van de Kerkstraat, ter vcrgelijking met de vorige, nu uit 1913. De kinderen links staan voor de "Lensinkschure", daarachter ligt het kerkpad, bekend als "den duusterne gang". In hct grote huis links woonde heel vroeger mevrouw Manschot. Het huis daarachter was eerst het koetshuis van rnevrouw Manschot, later kwam hierin de bakkerij van Westerveld, die werd opgevolgd door Te Slaa. Het grote huis daarachter was Eduard Driessens huis, nu apotheek. Vervolgens de winkel van Manschot, waar ook Overmaat zijn rijwielhandel had. De twee huisjes daarachter, op de plaats van het r.Rcijgcrshuis", werden bewoond door Frans Rathmer en "d'n dikken Bouhuus", Rechts vooraan woonde huisslachter Ter Maat, naast hem de heer Jongen, boekhouder bij Driessen en daarachter woonde kruidenier Jan Wijers.

- -_.-- - . - -

ro~tkantoo'"'

11. De Peperstraat aan de kant van de Markt in 1908. De grote boom stond lang voor het pand waarin nu cafe-restaurant Stcgers, Markt 2, is gevestigd. Op een kwade dag werd de boom door een windhoos ontworteld en door de gevel gedrukt. De topgevelsteen kwam naar beneden. Het raadsel van Aalten was er. In de zachte steen waren de volgende letters aangebraeht: MIUIISTCHCIIIANNDV ATECIAT ... Boven de tekst was links een gewei dragend hert, op zijn achterpoten lopend naar rechts, en daarnaast het teken .;::K . Het is vrijwel zeker dat indertijd in dat pand de rechtspraak werd gehouden. De richter van de heerlijkheid Breedevoort hield eenmaal in de twee weken rechtsdag in Aalten voor burgelijke zaken. De advocaat-fiscaal, dr. Van Coeverden, woonde in de Peperstraat, voorheen pand nummer 2 en thans afgebroken. De Peperstraat was het hart van Aalten, Rechts zien we het voormalig postkantoor, eerder het woonhuis van dr. Kleinpennink.

Po TKA!'TOOR Eli O~IGEV1liG - AALTEli.

12. Op deze fraaie opname van de Markt van Aalten zien we de tonnen met water op verrijdbare onderstellen klaar staan om naar een brand te worden getrokken. Het postkantoor kwam in het pand op de hoek, nadat het huis waarin nu schoenhandel Ebbers, Landstraat 33, is gevestigd, te klein werd. In 1906 maakte de directeur van de posterijen bekend dat Aalten eerst dan tot het internationaal telefoonnet zou worden toegelaten, als de proefgesprekken "gehouden en gelukt" zouden zijn. De naar beneden gevallen topgevelsteen zit nu ingemetseld in het muurtje dat rond het terras van cafe-restaurant Stegers is opgetrokken. Pedalen van regelmatig daar geplaatste rijwielen hebben de tekst in de steen nagenoeg onleesbaar gemaakt.

13. In 1922 werd het postkantoor overgeplaatst naar dit pand in de Gasthuisstraat, nu Haartsestraat. Rond 1880 was dit het huis van burgemeester mr. L. Roelvink, aanvankelijk ambtenaar van het kantongereeht. Later woonde hier mr. w.e. Tack, burgerneester van 1896 tot 1909. Deze opname van het huis, waarin nog steeds het postkantoor is gevestigd, dateert van 1913. In 1938 was de automatisering van de telefoon in deze gemeente voltooid. Het kwam vroeger nog wei eens voor dat men, als het kantoor al was gesloten, een brief zonder postzegel in de bus gooide samcn met een papieren zakje waarin "ne grosschen" zat. Alles kwam dik voor elkaar!

14. Het personeel van de posterijen rond 1930. Op de voorste rij, van links naar reehts: J. te Brake, J. Grevink, A.J. te Slaa, boven hem mejuffrouw Vreeman, lokettiste; A.J. te Slaa, J.W. Buesink, reehts boven hem mejuffrouw Te Brake en geheel reehts mejuffrouw Te Lindert, telefoniste. Geiiniformeerd van links naar rechts: J. te Bccst, B. Heinen, J. Vaags, J. Prins, G. Kempers, A. Bloemendaal, in burger (met bril) G. te Lin tum, lokettist en eerste marconist, dan Veldkamp, B. Duenk, G.W. Simrnelink, H. van Galen, in burger W. Wansink en H. te Beest. De foto werd genomen ter gelegenheid van het afscheid van de directeur van het postkantoor.

15. De Gasthuisstraat in 1900. Voorbij de burgemeesterswoning staat het Gasthuis of Armenhuis. Het was een instelling van de hervormde diaconie. Aan de straatzijde en aan de tuinzijde waren elk tien vertrekken, in elk vertrek waren twee bedsteden aangebraeht. Men had met een aantal vertrekken samen een privaat. In de tuin had menigeen dan nog een "sikkestal". Een van de bewoners bezorgde voor een cent huis aan huis een kruiwagen fijn wit zand om de stenen vloeren mee te bestrooien. Had hij een paar centen, dan werd er gauw een borrel voor gehaald om vervolgens weer te gaan "sparen" voor de volgende. In de burgerneesterswoning, rechts, is indertijd ook nog de christelijke school voor mulo gevestigd geweest.

-;;
"
~
'"
.~
"
~
'"
G
e
~
~ 0
.,
0
~
D
c'3
~
~
:;
10
'"
...
"- M. U. l. C.-School. Aalten.

16. Over de geschiedenis van het voortgezet onderwijs in Aalten zou een boek kunnen worden geschreven. In 1890 besloot het gemeentebestuur een openbare school voor ulo op te richten. Lessen hieraan worden gegeven in een lokaal van de openbare school aan de Herenstraat door O. Veenstra. Door uitbreiding van het aantal vakken aan de lagere school heeft de openbare ulo niet lang bestaan. In 1920 werd een openbare mulo opgericht. In het gebouw, nu Haartsestraat 8, zwaaide het hoofd J. van Rugge de scepter. Het ging niet zo goed met deze school, waarna men besloot de school als neutrale uloschool weer over te brcngcn naar drie lokalcn van de openbare school. In bovenstaand gebouw kwam de christelijke landbouw-huishoudschool. Ook de christelijke hbs en de christelijke technische school vonden er later onderdak.

17. De christelijke school voor mulo, in 1916 gestart in de burgemeesterswoning aan de Gasthuisstraat, nu Haartsestraat, groeide snel en in 1918 kwam dit schoolgebouw aan de Piet Heinstraat gereed. Het grondgebied daar heette indertijd "Het Rot". Het gebouw kreeg de naam "Breukelaarschool" naar ds. Breukelaar die in Aalten de grondlegger is geweest van het christelijk onderwijs. Het eerste hoofd van de school was A.J. van Oosten, tot 1921. Hier zien we een opname na het gereedkomen van het gebouw met het personeel ervoor. Deze mulo maakt nu, als mavo, deel uit van de christelijke scholengemeenschap. Het gebouw op "Het Rot" is nog steeds in gebruik.

He! Rot. Aalten.

18. Op "Het Rot" stond ook nog een ander gebouw, de "Roomboterfabriek", in 1896 opgericht door onder anderen A.P. Slicher van Bath en Joh. Obbink. In 1907 ontving het bestuur van deze cooperatieve zuivelfabriek een door twee Aaltense artsen ondertekend schrijven met het verzoek "am eene ijsmachine te plaatsen", He! bestuur besloot hier .waarschiinliik op in te gaan zodat in de zomer misschien ijs verkrijgbaar zou zijn voor zieken". In 1910 deelden de heren Wijers en Wieland mee een ijskast te hebben aangeschaft waar tegen billijke prijs ijs verkrijgbaar zou zijn. "De boterfabriek, het aangewezen lichaam, om in geval van ziekte iis te verschaffen is door zijn gebrekkigen inrichting nag steeds niet in staat, om in dezen behoefte te voorzien", zo werd er geschreven. In later tijd he eft .Jiet aangewezen Iichaarn" toch een "ijsmachine" aangeschaft.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek