Aalten in oude ansichten deel 2

Aalten in oude ansichten deel 2

Auteur
:   E.M. Smilda
Gemeente
:   Aalten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4019-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalten in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Het fabrieksgebouw zeals dat er in het begin uitzag. De melkbussen die in het dorp langs de straat stonden, werden met lange wagens opgehaald. In 1926 werd op een jaarvergadering van "Aaltens Belang" geklaagd dat de melkbussen soms urenlang aan de straat stonden "en door honden werden beschouwd als een gewoon paaltje of muurtje waartegen zii, onwetend hoe onhygienisch ze handelden, met opgetrokken achterpoot]e meenden te moeten gaan staan". De heer Lindehovius drong er krachtig op aan dat "Aaltens Belang" de honden attent zou maken op het onhoudbare van deze toestand. Dc personen op de voorgrond zijn, van links naar rechts: G. de Vries, directeur; H. Sikkink, arbeider; J. Doornink, botermaker; H.J. Vreeman, melkweger en H. Koelman, machinist. Het gebouw is in de loop der jaren drastisch verbouwd. Door sanering in deze tijd is de zuivelfabriek helaas gcdoemd te verdwijnen.

20. Liep men heel vroeger met melkbus en kannetje langs de deur am melk te verkopcn, in later tijd ging men met de kar met koperen bussen door de straten. Op deze opname zien we de melkbezorger op de Bredevoortsestraat, in de richting van de Markt. In het pand geheellinks woonde eens veehandelaar en slager A. van Gelder en later schoenmaker Aalbers. Nu is daar de fotohandcl van H. Hubers gevestigd. Daarachter staat het pand van kapper Boersbroek, waar Hogeweg oak zijn zaak had en op welke plaats nu hotel Keizer staat. Midden achter staat cafe "Dc Landman" van Floresteijn.

21. Dezelfde hoek Bredevoortsestraatweg-Markt, nu vanaf de kant van de Markt genomen. Links staat het pand van .kapper Boersbroek; hij staat zelf in de deuropening. Rechts is het cafe van Veldkamp, wiens zoon zangles gaf aan "Symphonia". In 1928 werd daar, nadat alles was weggebroken, hotel Keizer gebouwd. Deze opname werd rond 1915 gemaakt.

22. De Markt met de monumentale lantaarn in 1915. A.l.W. Monnik zetelde al enige jaren in zijn kamer in het gemeentehuis to en hij besloot de kamer te laten opknappen. Achter het oude behang vond men een gedicht uit 1887, waarvan de titel is te lezen in de eerste letter van elke regel.

Op 11 Maart aehttienhonderd zeven en tachtig

Pakten wij onze ransel vol, waaraehtig!

Rol en ketel bevestigden we ook daaraan

Om er mede naar Aalten te gaan.

En op 12 Maart marcheerden wij af

Ruim 1 uur stapten we Aalten op in korte drat

Tegen 3 uur zaten we in onze kwartieren te eten En ik lustte wei een stukje, dat wil ik wei weten.

Aan slapen viel 's nachts niet te denken

Anders hadden de Soedanezen Ds. Gangel wei eenige haren kunnen krenken. Laat in de avond was er eehter niets meer te doen

Toen hadden we onze oogen wei dicht kunnen doen.

En menigeen in de waeht was een vrolijke prater

Natuurlijk wat er nog meer gebeurde, vertel ik wei eens later.

(Getekend) J. Vek

.. ,.~ .. -

I

? " ,to ,

23. Een paar stapp en verder en we staan in de Landstraat, in 1908. Links is cafe "De Landman" van FJoresteijn. Daarachter ligt de open ruimte achter het gemeentehuis, waar tot 1896 de overdekte botermarkt werd gehouden. Voor de komst van de zuivelfabriek werd op de boerderij de melk in roompotten gezuurd en zelf gekarnd. Soms liet men een karnhond in het grote karnwiel lopeno De geknede boter werd door de boeren zelf op de botermarkt aangeboden, waar ook de kruideniers wilJige kopers waren. Zo kon men met gesloten beurzen werken en werden kruidenierswaren rnec. naar huis genomen. Na de komst van de zuivelfabriek is deze botermarkt vanzelf opgehouden te bestaan. Reehts, met zonnescherrn, staat het huis van slager Berendsen en in het huis met het hek woonde de pijpenfabrikant Becking van de firma Becking en Vaags.

24. Hoewel deze opname nog niet zo oud is, mag hij, gezien het feit dat hier zoveel is veranderd, niet ontbreken. Cafe "De Landman" is al lang verdwenen en ook het grote huis achter de A.N.W.B.-handwijzer is niet meer. Wij kennen het nog als "de brandweerkazerne". Na een brand hingen de slangen over de A.N.W.B.-handwijzer te drogen. Op de plaats van de botermarkt is hier nog een tuin, later is die veranderd in een parkeerterrein.

25. Waren de straten rond 1935 waar mogelijk reeds verbreed, toch b!even er smalle straten en gevaarlijke bochten bestaan. De automobie! had er vee! hinder van. Een onge!uk, waarbij twee van deze "snelheidsmonsters" waren betrokken, had vee! bekijks. Links, met de gebogen poort boven de raampjes, is het huis van Vreede, meubelhandelaar en antiquair, nu het pand Landstraat 37 .. Rechts, in het pand Landstraat hoek Markt, woonde indertijd H. Navis, hoofd van de tweemansschoolin Barlo. Dat was nog in de tijd dat er geen auto's reden. Bij slecht weer werd hij in een koets naar de school in Bar!o gebracht.

26. Al hing er dan een bord "Langzaam de hoek ornrijden", toch kon deze auto zijn draai niet krijgen. Dit is een opname uit dezeJfde tijd als de vorige. In het midden zien we nog de trap naar het pad tussen het kerkgebouw en "Elim". In 1959 werd die trap weggebroken en het pad uitgegraven. Rechts achter de agent staat het pand waar nu kapsalon Ter Maat, Landstraat 18, is gevestigd.

27. Hetzelfde punt, nu in andere riehting genomen, in 1920. Links nogmaals het pand van kapper Ter Maat. Eeuwenlang is daar, op de bovenverdieping, onderwijs gegeven aan de jeugd van Aalten op de school waarvoor de zorg bij de kerk berustte. Via het bij de vorige plaat vermelde trapje kon men over een pad van veldkeien de school bereiken. Stenen van het klooster onder Bredevoort werden eens aangevoerd voor het herstel van de .Jcerkpijlaaren en schoole". Van 1854 tot 1884 heeft meester Stegeman als openbaar onderwijzer daar les gegeven aan ('S winters) soms zestig tot zeventig kinderen die in banken van zes zaten. Beneden werd het lokaal 's nachts door de wacht bezet. Uiterst rechts zien we de inmiddels afgebroken woning van de familie De Haas en daarnaast het pand van Van Lochem.

28. Een groepfoto, genornen voor het huis van Van Lochem, uit 1908. We zien: 1. Comelis te Broeke, knecht bij Van Lochem, 2. G.W.J. van Lochem, 3. Th. Ackerman, 4. Isabella Put,S. Louise Kamps, 6. Harda te Paske, 7. broertje van Isabella Put, 8. Kothuis, 9. Minus Somsen, 10. Hendrik Rhebergen, 11. Hendrik van Lochem, Erba; 12. Anton van Lochem, 13. Jan Rhebergen, 14. onbekend, 15. Willem van Lochem, 16. Frederik Sornsen, 17. mevrouw Ackerman, echtgenote van 3; 18. mevrouw Luiten, 19. onbekend, 20. Mina Rhebergen, 21. Jan van Lochem, 22. Riek Rhebergen, dienstbode bij 24; 23. Johan van Lochem, 24. mevrouw Van Lochem, echtgenote van 2; 25. Anna van Lochem (op de arm), later gehuwd met Lammers "de Post"; 26. vrouw Lohuis, baker; 27. onbckeud, 28. meester G.J. Meinen, schrijver van "Knells en Willem en Micke"; 29. Luiten, 30. Daatje Rhebergen, 31. Ten Bruin, 32. Anna Nieuwenhuis, 33. Gradus Kamps en 34. Betsy Vaags.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek