Aalten in oude ansichten deel 2

Aalten in oude ansichten deel 2

Auteur
:   E.M. Smilda
Gemeente
:   Aalten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4019-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalten in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Een sfeervalle kaart van hctzelfde punt in 1898. Meester Stegeman, die van 1884 tot 1900 in het nieuwe schaolgebouw aan de Herenstraat les gaf, he eft zijn kinderen 1asgelaten. De hoepel.is weer tevoarschijn gehaald. Uiterst links staat het pand van de familie De Haas. Deze gegoede familie bestand uit vier braers en een zuster, allen vrijgezel. Zij .hadden een textielhandel en twee braers gingen met .Jict pak" de boer ap. Saartje deed de huishauding. Achter het huis van De Haas staat het grate pand met warande van Voorderman, waarin hotel "De Roskam" was gevestigd. Deze kaart werd door Nanny van Hopbergen-aan haar tante in Bredevaort gestuurd. Nanny huwde met Slicher van Bath en naar haar is het Nannielaantje genoemd.

30. Hotel "De Roskam", waar niet aileen overnacht en veel vergaderd, maar ook goed werd geborreld. Vooral met Meimarkt, kermis en Sint-Nicolaasmarkt, op 6 december, was het er erg vol. De veemarkt was tot een uur 's middags, waarna de boeren naar Voorderman trokken. 's Middags ging het jongvolk naar de Markt met op aile hoekcn in de cafes muzick, De jongens trokken in groepen langs de kramen, de meisjes ook en men probecrde tot clkaar te komen voor afspraakjes, Wie voor de Meimarkt of kerrnis al een afspraakje had weten te maken om er samen naar toe te gaan, had "d'n schadden al dreuge". Op de markt dedcn ook de kwakzalvers en kiczetrekkers goede zaken. De meisjes die geen aanzoek hadden gekregen trokken aileen huiswaarts. Een verstokte vrijgezel en een late feestganger wipten dan nog even bij Voorderman binnen.

AaIten. Landstraat.

31. In 1930 is dit het beeld in de Landstraat. Het hek rechts vormde de afscheiding van de tuin van J. Leerink in de Kerkstraat. Nu staat daar het pand Landstraat 8r. Links staan twee fietsen voor het huis van smid Somsen, Landstraat 7. In het witte huis daarnaast woonde heel vroeger Vultink en later Kamps, cafe en stoelenmakerij, nu hotel W. Leuvcn, Landstraat 9. Voorheen kwam daar eenmaal per week vrachtrijder Klap met vracht uit Doesburg aan, onder andere met mosterd. Het was ecn indrukwekkende wagen met nog eens extra laadruimte tussen de wielen. Klap bleef altijd in Aalten overnachten. Hotel "De Roskam" is hier verdwenen, de warande is gesloopt en nu, in 1930, zitten in het pand "De Gelderse Keuken" en beddenhandel "De Duif".

LAXDSTRAAT - .rl.ALTES.

32. De Landstraat in 1898. De fotograaf stond op het hoekje van de "Kostersbulte". Rechts zien we nog een klein stukje van de open plaats waar de botermarkt was. De gedeeltelijke overkapping daarvan was aangebracht tussen twee kleine gebouwtjes, waarin de blusmiddelen van de brandweer waren opgeborgen. Daar stond onder andere de brandspuit, die voor f 325,werd gemaakt door Evert van Herwaarden, koperslager in de Peperstraat, en smid Joh, Broens Arsz. De spuit werd gemaakt in 1739, nadat nog collectegeld was overgebJeven voor het gieten van nieuwe klokken in de toren, In 1888 werd de spuit hersteld door J. van der Ploeg te Grouw en in 1930 werd hij vervangen door een mo torspuit. In het tweede huis rechts herkennen we het cafe van Voltman, later "De Landman" van F1oresteijn. Achter de poserende heren zien we weer het huis van Vreede, waar nu juwelier D.W. Obbink, Landstraat 37, is gevestigd.

33. De Landstraat rond 1915, gezien vanaf "De Kattenbcrg", Links staan G.J. en J.L. Lammers, afkomstig van ,,'t olde huus" tegenover het kerkhof aan de Varsseveldsestraat. J.L. Lammers, cigenaar van het pand waarvoor ze staan, kocht later het pand van het postkantoor en werd zo "Lammers de Post". De kinderen links staan voor het huis waar vroeger Te Hoonte "den snieder" woonde. Hij trok er dagelijks op uit om aan huis kleren te verstellen. Soms liep hij met de persplank op zijn nek, het "parsizer" er aan bungelend, wei een uur naar een klant achterin Lintelo. Ais tijdens het person de dikke naden niet glad genoeg werden, "spoi" hij er maar eens flink op. Het persijzer was geheel van metaal en werd in het open vuur of in de kachel gegooid am te verhitten. Het pand rechts is atgebroken, waarvoor we niets hebben teruggekregen.

34. Was afbeelding 31 een zoekplaatje, hier is alles nog eens goed te zien. De keitjes liggen er overal nog in. Links woonde Blomesath en in het huis met het balk on en de tuin ervoor, achter de pomp, woonde eerst Herman en later Joseph Driessen, nu Landstraat 25. Joseph Driessen heeft veel voor Aalten betekend. Vanaf de oprichting van "Aaltens Belang", in 1898, tot aan zijn ovcrlijden, in 1938, heeft hij "Aaltens Belang" als voorzitter gediend, de veertig jaar net niet volmakend. Hij kocht de oude schuur in de Kerkstraat om "d'n duusterne gang" te verbreden tot Hofstraat. Hij zat in het kerkbestuur, was commissaris van de G.W.S.M., was medeoprichter en lange tijd voorzitter van de "Vereniging Oudheidkamer Aalten", maar ijverde het meest voor "Aaltens Belang".

35. "Aaltens Belang", op 14 december 1898 in hotel Voorderman definitief opgericht, nadat op een verjaardagsvisite bij de familie D.W. Vaags op de Veemarkt bij de thee - en later bij een glaasje - dit plan was gerezen, omdat er "in ons oude Aalten" veel misstanden waren. Men wilde ijveren voor een verbinding met Bocholt, een betere treinenloop, goede voorlichting in het dorp, woningverbetering, verbetering van het postwezen, oprichting van een tekenschool, voor urinoirs op de Markt en op de hoeken van ons dorp ("al zijn het maar cnkelvoudigc"), enzovoort. Het aantal bestuursleden werd bij de oprichting vastgesteld op dertien want... de Aaltense raad had ook dertien leden en waarom zou "Aaltens Belang" het dan met minder moeten doen? Bij het vijfentwintigjarig bestaan van "Aaltens Belang" werd besloten een monumentale bank te plaatsen op "De Pol". Burgemeester en wethouders zou worden medegedeeld dat het 't plan was de bank aan de raad ten geschenke te geven .. De bank is gemaakt naar een ontwerp van architect Post te Winterswijk en werd voor f 312,- gegund aan Th. v.d. Schoot te Aalten.

36. Besloten werd de bank op 16 december 1923 te onthullen. Van Burgemeester en wethouders werd kort daarvoor een schrijven ontvangen dat men niet aanwezig zou zijn. Het bestuur verzamelde zich om half twee in het feestgebouw en zou .verschiinen met hoogen hoed". De bank werd wei onthuld maar nooit aanvaard. Van links naar rechts: J. Beernink, stationsernploye; W.H.J. Lammers, "Onder de Linden"; A.J. Vaags, kruidenier, nu firma Lubberding, Dijkstraat 9; G.A. Wieland, veehandelaar; D.H. Schaars, rijksontvanger; F.H. te Gussinklo, horlogemaker; Jos. Driessen, firmant; W. tc Gussinklo, "Piepkes Willern", firmant; E.J. Wijers, banketbakker en kok Landstraat; A.H. Bulten, kwekerij; H. Rexwinkel, vee arts en A. Kernpink, timmerman op 't Rot.

~~<Ol:Z&~<Ol:Z&<Ol:Z&<Ol:Z&~~~

~ ~

~ ~

~ ~

~ ~

~ ~

~ ~

$ ~

~ ~

$ ~

$ Tingelingeling~ting~tang I ~

~ Voor de aschkar van "Aalten's Belang" ~

I Ontvangen voor verplichte ~r1ijk e bijdrage over ~

$ het jaar 1937, van d<o~<u .~ .........??... k....... ~

~ ~ ~

~ de Somma van f 1.75. ~

$ De Penningmeester: ~

~ G. W. VAAGS. ~

~~~~~~~~~~~~~~~~

37. De huisvuilophaaldienst. In 1906 werd als opslagplaats VaGI huisvuil "de oude kuil op den Timpert bij de boterfabriek" aangewezen. l.W. Snoeijenbos wilde voor een half jaar proefdraaien voor f 1,50 per dag. De raad beschikte afwijzend op een verzoek van "Aaltens Belang" am medewerking in deze. In 1907 wilde Huls voor f 3,ยท daags eenmaal perweek des zaterdags rondgaan, eerst mct handkar, later met paard en wagen. Gestort zou worden bij de lindcboom en op het Geurken. Een tachtigtal mensen tekenden in. Dit is een afbeelding van de contributiekaart over 1937 met daarop afgebeeld de heren Leliveld en Kroon.

Tramstation - Aalten.

38. In 1910 deed de tram haar intrede, geexploiteerd door de "Gelders-WestfaaIsche-Stoomtram-Maatschappij", kortweg G.W.S.M. genoemd. Spotters maakten er al spoedig "Grote Wagens Sonder Monsen" van. De tram reed van de Dijkstraat, zie afbeelding 7, via de Wehmerstraat en "De Pol" naar de Tramstraat, waar het tramstation en een goederenloods waren. De route was ZQ gekozen omdat de tram dan weinig hoogteverschillen had te overwinnen. De vereniging "Aaltens Belang" zag een grote wens in vervulling gaan. Opname uit 1914.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek