Aardenburg in oude ansichten deel 2

Aardenburg in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.A.C. van Vooren
Gemeente
:   Sluis-Aardenburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4017-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aardenburg in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. De gereformeerde kerk in de Sassenstraat werd gebouwd in 1930. Pas in 1933 kwam er een eigen predikant, ds. I.A. Tiemens, die tot 1946 blcef, Aanvankelijk bedroeg het aantallidmaten zestig, doch het steeg tot tweehonderd zestien bij het vijfentwintigjarig bestaan in 1953. In 1942 was de kerk reeds te klein geworden zodat een bouwfonds werd gevormd, waarna een stuk werd aangebouwd. De door de oorlog opgelopen schade kon pas in 1948 geheel worden hersteld. In 1951 werd de schuur ernaast atgebroken, de consistorie vergroot en een lokaal met fietsenstalling bijgebouwd. In 1969 werd deze kerk afgebroken en door een nieuwe, die de naam Ontmoetingskerk kreeg, vervangen.

30. Dit is de gemeentesehool aan de Markt. Zij is in gebruik gebleven tot 1911. In februari 1909 werd besloten tot het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van een nieuwe school, omdat, volgens de sehoolopziener, de school van dien aard was dat zij vo or sluiting in aanmerking kwam. Zij voldeed niet meer aan de zedelijk te stellen eisen van lieht en lueht. Zij had de laatste tien jaar onderdak geboden aan ongeveer honderd vijftig leerlingen. Een minderheid in de gemeenteraad, onder leiding van dokter De Glopper, was voor bijbouw van een lokaal aan de oude school om de gemeente niet voor een te grate sehuldenlast te plaatsen. De Gloppers tegenstander in de raad, George Auguste Vorsterman van Oyen, die voordien hoofd der school was geweest en die na zijn pensionering raadslid was geworden, ijverde voor de bouw van een nieuwe school.

31. 20 zag de open bare school er rond 1920 uit. In 1909 werd besloten tot de bouw van een nieuwe, zesklassige openbare school voor gewoon en uitgebreid lager onderwijs. Architect Van Baal uit Oostburg kreeg opdracht om bestek en tekeningen te maken. De aanbesteding yond plaats op 26 februari 1910. Er waren elf inschrijvingen, waarvan de hoogste f. 40.000,- bedroeg. De bouw werd gegund aan W.J. Daansen te Oostburg voor f. 19.900,-. De nieuwe school werd in gebruik gcnornen na de grote vakantie van 1911. In september-oktober 1944 werd het gebouw tijdens de gevechten in deze streek deerlijk gehavend. De herstelkosten bedroegen f.37.500,-. Ten gevolge van deze oorJogsschade moest in 1959-1960 nag eens f. 64.500,- aan verbouwing worden besteed.

32. De klas van juffrouw Sara van Oosten van de open bare school werd in 1907 vereeuwigd. We zien van links naar rechts, op de voorste rij: Jan Bogaard, Jacob Rosseel, Levinus Vermeulen, Jan Pleijs, Jacob Ros, Izaak Vermeulen, Pieter van Overbeeke en Willem vander Hooft. Op de tweede rij: juffrouw Sara van Oosten, Elizabeth van Overbeeke, Marie Crans berg, Anna Ros, Pieter de Bruijne Izn., Jacob Dirkx, lzaak de Kraker, Pieternella Rosseel, Sara van Overbeeke en Hanna Pieters. Op de derde rij: Suzanna van Wuijckhuijse, Anna Aalbregtse, Catharina Pleijs, Sara Aalbregtse, Janna de Bruijnc, Leentje de Kraker, Cato Dirkx en Neeltje van Daalen. Op de achterste rij: Jacobus Rosseel, Abraham Aalbregtse, Jacob van Wuijckhuijse, Jacobus Pieters, Jacob Bogaard, Frans Pieters, Jacobus Cransberg, Adriaan de Kraker en Alexander Ros.

33. Deze foto van een klas van de bewaarsehool van de hervormde diaconie werd in 1931 in het Verloren Kostje gemaakt. Rechts poseert juffrouw Neeltje van Daalen en in het midden juffrouw Marie de Bert. In het rond van links langs achter naar rechts en langs voor terug, in de buitenste ring: Marieke Lijsen, Anton van den Broecke Azn., Jo Pieters, Trui Beun, Maartje Daansen, Janneke de Die, Kees van Hermon, Nelly Catsman, Frits Jansen, Rinus Willems, Jannis Riemens, Annie Riemens, Jo Vermeire, onbekend, Jo de Groote, Johan Commelin, Mientje Jansen en Annie Vermeire. In de binnenste ring:

Anton Rijckborst, Magda van Daalen, Saartje Bruijnooge, Geertrui van den Wissel, Annie Cysouw, Dina Beun, Marie de Molenaar, oribekend, Piet Vermeire, Willem Nelisse, Ko Beun en Anton van den Broecke Czn.

34. De Brouwerijstraat met de leerlingen van de roorns-katholieke jongensschool rond 1920. Links, voor de school, staan de onderwijzers Edie1 Cuelenaere en Johannes Busscher. Links op de achtergrond prijkt het torentje van de Kaaipoort en rechts de toren van de katho1ieke kerk. Het huis op de achtergrond is cafe "Wandelingzicht".

35. Dit is een deel van de leerlingen van de katholieke jongensschool in 1907. We zien, van links naar rechts, op de voorste rij: Richard van de Putte, Petrus Bonamie, Bernard de Bruijckere (? ), Emicl Cuelenaere, Richard Cuelenaere en Gustaaf van den Neste. Op de tweede rij: Cyriel Rijckaert, Louis Cauwels, Florent de Vriend, Gustaaf de Vriend, Eduard de Vis, Oscar de Wispelaere, Alfons Lampo en Richard Marteijn. Op de derde rij: onderwijzer Alfred van den Berg, Petrus Blaeke, Arthur Dinnewet, Piet de Bruijne, Lievin Haverland, Carniel de Wispelaere, Camiel Lippens, Herman Stappers en Johan Stappers. Op de achterste rij: Eugene Cuelenaere, Piet de Vis, Alfons Lannoye (? ), Gustaaf Robesin en onderwijzer Johannes Stappers.

36. Hierboven zien we de leerlingen van het ,,3de lokaal" van de zustersschool in 1911. We herkennen, van links naar rcchts, op de voorste rij: Louise van Vooren, Marie Mabesoone, Judith Klaaysen, Clementine Wieme, Madeleine Wieme, Alice Ballegeer, Madeleine Ballegeer, Maria van den Bussche, Louise Vermeire en Evelina Verbuijt. Op de tweede rij: Marie Blaeke, Medarda de Baere, Marie de Wispelaere, Guusje Lippens, Germaine Lippens, Sophie de Vis, Marie Lampo en Renilde Lampo. Op de derde rij: Emma Dierick, Elodie Dierick, Alice Lampo, Jacobus Lannoye, Airne Lannoye, onbekend, Alfred Matthijs, Augusta Loete en Rene Hoogerwerf. Op de vier de rij: Margriet Lannoye, Madeleine Martens, Alice Lippens, Marie Lannoye, Sidonie Loete, Marie Matthijs, Marie Hoogerwerf en Malvina Hoogerwerf. Op de achterste rij: Louise Lampo, Martha Pieren, Madeleine Pieren, Celina Braet, Medard Braet, Marie Lampo, Bertha Lampo, Johanna Reepmaker, Prudent de Deijne, Camilla de Deijne, soeur Dominica en soeur Claudine.

37. De voorgevel van het Burger Gasthuis omstreeks 1900. Het Burger Gasthuis, ontstaan uit het middeleeuwse Sint-Janshuis, bestond uit twee gebouwen: een aan de straatkant en een in de tuin. Het had vele bezittingen en daarom een rijke bron van inkomsten. Het beheer van die bezittingen gaf aanleiding tot een felle strijd tussen protestanten en katholieken met als gevolg dat de instelling na veel geharrewar in 1929 werd opgeheven en dat de bezittingen onder de verschillende armeninstellingcn werden verdeeld. De gebouwen werden verkochtaan Adolf Hoogerwerf, die er een garage in vestigde. In het winkeltje naast het gasthuis kon dejeugd voor een halve cent snoep kopen of in de winter voor een halve cent haar handen en voeten komen warmen bij de kachel.

38. Hier zien we het hoofdgebouw van het Burger Gasthuis. Dit gebouw lag niet aan de straatkant, maar hct was te bereiken via een poort en door de tui:n. Naast ziekenhuis werd het, in 1892, ook een tehuis voor oude mannen en vrouwen. Later werd er nog een lighal bijgebouwd. Als ziekeninrichting kon het uiteindelijk niet meer met zijn tijd mee, zeker nie t to en in Oostburg een modern ziekenhuis werd gebouwd, terwijl het aantal oude mannen en vrouwen dat hierin onderdak yond slechts gering was. De gebouwen waren primitief ingericht en er waren gccn specialisten aan de inrichting verbonden. Het gasthuis werd dan ook in 1929 opgeheven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek