Alkmaar in oude ansichten deel 2

Alkmaar in oude ansichten deel 2

Auteur
:   N.J. Speur
Gemeente
:   Alkmaar
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3508-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Alkmaar in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

IN LEIDING

Alkmaar he eft zoveel facetten en is in de loop van de jaren op sommige punten zodanig gewijzigd, dat na het succes van het door Th. P.H. Wortel geschreven "Alkmaar in oude ansichten" het samenstellen van een tweede deel alleszins verantwoord is.

Bij mijn bezoeken aan en gesprekken met vele Alkmaarders is mij echter gebleken, dat ook het romantische uit de jaren 1880 tot 1925: het verenigingsleven, oude beroepen, schooileven, feesten en dergelijke nog in de herinnering wordt vastgehouden. Waar dit mogelijk was heb ik gepoogd ook deze beelden naar voren te halen. Daar de beperkte ruimte het niet toelaat dat bijvoorbeeld alle namen van op deze foto's voorkomende Alkmaarders worden genoemd, meende ik soms te kunnen volstaan met het vermelden van enkele namen. Bij het aandachtig bekijken van deze prenten zullen deze namen mogelijk een leidraad kunnen zijn voor de belangstel1ende lezer. Zij, die speciaal belangstelling hebben voor de bewoners van Alkmaar in de periode 1875 tot 1940, wil ik gaarne verwijzen naar het in 1972 door Hans Koolwijk samengestelde boekje "Kent u ze nog ... de Alkmaarders".

"Was muziek en zangerniet,hetlevenhadgeen waarde". Gedachtig aan dit Oudhoilandse gezegde, opent het boekje met een prent van de oude Muzieklaan. Na een hernieuwde kennismaking met het stedelijk muziekkorps en de "Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, afdeling Alkmaar", betreden wij, via de Heilooerbrug, het Ritsevoort. Vervolgens wandelen wij langs de Laat en trekken zo verder de oude stad in. Vanzelfsprekend brengen wij ook een bezoek aan straten en wijken rondom de oude binnenstad. Op onze fotowandeling zien wij niet aileen bekende his-

torische gebouwen, maar ook plaatsen waar oude schoolgebouwen stonden of nog staan, etablissementen tot nut en vermaak en openbare parken.

Nadat wij de stad voor een groot gedeelte hebben gezien, richten wij onze schreden voor de tweede wandeling naar de Omval. Vandaaruit gaan wij langs de Schermerweg naar de Vlotbrug, waarbij wij nog even to even aan de boorden van het Noordhoilands kanaal. Langs het Luttik-Oudorp en enkele in die buurt liggende straten brengen wij via de Achterweg, het Torenburg, de Achterdam en de Dijk nog een kort bezoek aan de kaasmarkt.

Bijzondere historische waarde moet de lezer aan dit werkje niet toekennen; het wil geen geschiedschrijving geven, doch slechts oude herinneringen ophalen en,indien hiervoor redenen aanwezig zijn, deze toetsen aan onze tijd.

Zonder de spontane medewerking van vele Alkmaarders en oud-Alkmaarders, van wie ik niet aileen vele prenten en foto's in bruikleen mocht ontvangen, doch die tevens vaak zorgden voor een zeer welkome aanvulling op de bijschriften, zou samenstelling van dit boekje niet mogelijk zijn geweest. Hiervoor mijn dank. Afzonderlijk, zonder iets aan de anderen tekort te doen, wil ik in dit verband noemen W. Joosten. Ten slotte een woord van bijzondere dank aan het gemeentebestuur van Alkmaar, dat toestemming gaf tot het reproduceren van enkele foto's en prenten, alsmede aan de ambtenaren van het gemeentearchief, het stadhuis, en open bare werken, die aile door mij gevraagde inlichtingen - voor zover het in hun vermogen lag - verschaften.

't Hoot

1. Een gedeelte van de Hout, thans Prinses Julianalaan, bij de Kennemerstraatweg. Aan het einde van de laan lag een grote weide. Hier is nu de Juliana van Stolberglaan, die met de Willem de Zwijgerlaan een belangrijke invalsweg vormt naar de binnenstad. De Prinses Julianalaan, op deze foto in een vroeg zondagochtendsfeertje, is momenteel een vrij drukke verkeersweg. Zij vormt een schakel tussen de wijken Overdie en De Hoef.

Alkmaar

Muz/eklaan met tent

2. De Prinses Julianalaan als "muzieklaan", nu gezien in tegenovergestelde richting, namelijk vanaf de Kennemerstraatweg. Rechts, tussen de nog kale bomen, de ronde muziektent. Geheel rechts de zogenaamde Burgersocieteit. Van de bankjes werd een dankbaar gebruik gemaakt als het stedelijk muziekkorps op zondagmiddag of op enkele avonden in juli en augustus een concert gaf.

3. Het stedelijk muziekkorps, opgericht in 1895, eerst musicerende onder leiding van J. Otto, later onder de bezielende, straffe leiding van H.A. Maas, rond 1920 op de kiek achter de Nieuwe Doelen. Op de foto van beneden naar boven en van links naar rechts de commissie van toezicht: de heren Ypma, Ohlen en Slinger. Voorts komen hierop onder anderen voor: de heren Blokker, dirigent H.A. Maas, Th. Geuzebroek, W. Keppel, D. de Vries, L. Goutel, Smit, Vogelzang, Terhaak, C. Siewerts, Verhoeve, M. Trijbetz, Of man, J. Siewerts, Th. Scholten, Vrijhoef en Van Heem.

4. Zij die tiidens de pauze van het concert geen verfrissing in de daar toen nog aanwezige Buitensocieteit of Burgersocieteit gingen halen - en dat waren vooral de jeugdigen kochten een ijsje aan de wagen van Piet Us (P. Schoenmaker) of Hofman. Op de foto L. Hofman, die het beroep van schoorsteenveger uitoefende en in de stille zomertijd ijs verkocht. Rechts zijn assistent Gerrit Rus. Voor een of twee cent had je al een ijsje, voor drie cent een dikke ijswafeL Verpakt ijs kende men toen nog niet. Let u eens op de fraaie schilderingen die de ijswagen sieren.

5. De afdeling Alkmaar en omstreken van de "Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst", opgericht op 1 september 1874, tijdens de herdenking van het vijftigjarig bestaan in 1924. Op de foto, genomen in de muziektuin voor de Buitensocieteit, poseren koor- en orkest1eden met in hun midden de toenmalige dirigent, J. Henri Oushoorn, die van 1900 tot 1936 het koor en ook geruime tijd het orkest leidde en die tevens directeur was van de muziekschool. "Toonkunst", dat dit jaar het honderdjarig bestaan viert, is nog steeds een vooraanstaande vereniging in Alkmaar en geeft nog dikwijls concerten in de Grote Kerk.

Alkmaar. Heuooeraoort.

-. :'

6. De Heilooerbrug vanuit de stad gezien. Juist over de brug zien we de huizen aan de Kennemerstraatweg hoek Nieuwlandersingel. In een van de op de kaart zichtbare woningen is thans het bloernenmagazijn van Nuijens gevestigd,

7. De Kennemerstraatweg met de Heilooerbrug omstreeks 1875. Op de Kennemerstraatweg rijst het huis "Tesselschade" hoog op tussen de lage woningen aan weerszijden. Op de plaats van de witte huizen staat thans het kantoor van de Kamer van Koophandel. Mogelijk is de kleine, witte woning, die nu aan de zijde van de Wilhelminalaan als het ware beschutting zoekt bij de Kamer van Koophandel, nog een overblijfsel van de op bovenstaande foto voorkomende witte huizen. Het borstbeeld van A.L.G. Bosboom-Toussaint stond er toen nog niet.

Alkmaar

Kennemersingel

Ai s.: Edileur J. H. eueerer, Amsterdam. det-'01l6

8. De Molen van Piet in een winter omstreeks 1900. De molen, die nog steeds in bedrijf is, staat onder bescherming van Monumentenzorg en de gemeente Alkmaar. Dit voorjaar is hij door de storm echter zodanig beschadigd dat hij niet meer kan draaien. Ongetwijfeld zullen de noodzakelijke reparaties spoedig geschieden. De molen wordt bewoond. Toen deze foto werd gemaakt, was dat niet het geval. De molen siert het Bolwerk en is nog altijd een dankbaar object voor de fotograferende toerist.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek