Almelo in oude ansichten deel 2

Almelo in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Nieuwerth
Gemeente
:   Almelo
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2357-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Almelo in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

69. Dit is de villa van de familie Lambert ten Cate, vanuit de stad net over het spoor links, aan de Wierdensestraat, in 1900. Hij droeg de naam naar het straatje daarnaast, "Bella Vista", dat uitliep op de Poulinkstraat, en is in de jaren dertig afgebroken. Deze villa stond daar, waar nu de uit- en ingang van de tunnel aan de westzijde is. De straat is nog met gewone stenen geplaveid en heeft geen trottoirs. De villa is gebouwd door de familie Salomons.

70. De afdeling Alrnelo van de Nederlandse Rundveefokkers Vereniging houdt hier, in 1960, haar jaarlijkse fokveedag in de Oranjeweide aan de Gravenal1ee. Dit dateert al vanaf 1925. De boeren rond de stad zijn allemaal overgegaan op het houden van rundvee, zowel rood- als zwartbont, en enkelen hebben varkensmesterijen. Voor de noodzakelijke wintervoeding is men overgestapt van rogge of andere graansoorten op snijmais. Hier staan de zeven kampioenen uit de stal van boer Holsbrink van de Waterregge, allen afstammelingen van Adema fokstier. Aan de voorkant van "de dames" staan, van links naar rechts: F. Kamp, 1. Hoisbrinkjr. en J. Hoisbrink sr. uit de "Weiteman". Verder mevrouw D. Kamp-Holsbrink en de eigenaar Freek Hoisbrink. De heer Luttikhuis uit Saasveld zorgde met zijn biertent voor de inwendige mens.

71. Blijkens de notulen van de raad der stad Almelo van 27 mei 1858, werd het college van B & W gemachtigd met de heren Imesritzen en H.I. Enthoven een contract aan te gaan tot het aanbrengen van gasverlichting. De concessie werd verleend voor vijfentwintig jaar. De verlichting moest op 10 oktober 1858 plaatsvinden, voor iedere dag later moest tien gulden boete worden betaald. Op 20 januari 1859 werd de stad voor het eerst van gaslicht voorzien. Deze gasfabriek stond op de plaats waar later, in 1908, het gebouw van gemeentewerken en de brandweerkazeme zijn gekomen. Dit is inmiddels ook alweer gesloopt. Tegenwoordig loopt er een straat over, De Werf genaamd. Vroeger was dit terreil1 de oude begraafplaats van de Kloosterweg.

72. Bij het bezoek van koningin Juliana en prins Bernhard aan onze stad, op 12 oktober 1949, werd door de plaatselijke boerendansvereniging "De Korenaer" een optreden gegeven. Zij werden op het Marktplein gadegeslagen door honderden stadgenoten. Speciaal uitgenodigd werden de oudjes, om op de eerste rijen plaats te nemen. links, naast de rechter auto waarin het koninklijk paar zat, staat burgemeester mr. J.M. Ravesloot. Rechts van deze auto, met de hoed in de hand, de Commissaris der Koningin van de provincie Overijssel, jonkheer J.B.G.M. Ridder van de Schueren. De door de bevrijding beschadigde waag is nog niet hersteld. Het rode kruis geeft de bezetting van de ambulancedienst aan. In de oude vleeshal kan men zijn fiets onder toezicht kwijt.

73. In de crisistijd, in 1935, vond in het waaggebouw altijd een uitdeling tegen geringe kosten plaats. Dit was bedoeld voor de vele werklozen die Almelo toentertijd had. Er werden hier onder andere uitgedeeld: groenten en vis. Voor zeer velen was dat een uitkomst en het kwam ook goed terecht, want veel groenten werden op de veilingen doorgedraaid, omdat ook de exportmarkt het vaak liet afweten. Dat de gewapende macht er voor zo'n gelegenheid altijd bij moest zijn, laat zich denken. Hier houdt politieagent Bovenkamp toezicht over de uitreiking. De muziekschool was hier op de eerste etage gevestigd, onder leiding van de heer Sommer. Op de zalder was vroeger de huisvlijtcursus in figuurzagen en het snijden van hout, onder leiding van de heer Israel.

74. Op de plaats waar nu het gebouw van het Leger des Heils in de Troelstralaan staat, eerder het kerkgebouw der Nederlands Hervormde Kerk, "De Kerkelanden", waren de boer van de erve 't Veerenhuis en zijn helpers in 1930 druk aan het aardappels rooien. Dit gebeurde op de grond waar nu de woningbouw "De Kerkelanden" is, net achter de huizen van de Parallelweg. De fabrieksschoorstenen zijn die van de weverijen Indic en Ten Cate en de kleinere zijn van weverij "De Grenzen", van de Hagedoorns. Beide zijn al gesloopt. Bij de werkzaamheden werden hier nog de van tenen gevlochten halfmud (35 kilo's) man den gebruikt en de jute zakken. Toen had men immers nog niet de gemakkelijke plastic zakken.

75. In mei 1900 werd hier de Cooperatieve Landbouwbank opgericht. De Ieiding ontbrak nog, die kwam op 23 augustus 1902, in de persoon van de jurist-econoom mr. E.B. Bavinck ten Cate. Hij riep eenentwintig vooraanstaande boeren uit het ambt bijeen tot de oprichting van een plaatselijke organisatie. Direct trad er een vijfcntwintigtal boeren toe en de vereniging voor Almelo en omstreken was ontstaan .. Hij zette zich met volle energie in tot 1918, toen hij werd opgevolgd door G. Bolk. Vier jaar later kocht men de gebouwen en terreinen aan bij de haven van de firma Van Delden (bouwmaterialen). Filialen werden door de Coop in verschillende plaatsen in de omgeving van Almelo gebouwd, voor de opslag van meel, graan, kunstmest, kolen enzovoort. In het voorjaar van 1949 kwam op het lege Dollengoor de graansilo gereed. Directeuren van deze cooperatie waren in het verleden D. Groeneveld en H. Have. In 1961 werd de vlag op de nieuwe landbouwbank, de VTL (Verenigde Twentse Landbouwers), op het Dollengoor gehesen. In 1962 werden de vervallen gebouwen aan de Oude Kloosterweg gesloopt. Ook het militiegebouw achter het oude, gesloopte gerneentehuis, waar de dienstkeuringen werden gedaan, is gesloopt.

76. Deze buurtschap, de Ossenkoppelerlaan in 1935, (ook wei het 't Schorren Diekske genoemd) werd in 1958, na ontruiming door de bulldozers, drastisch veranderd in een woonwijk. Dit prachtige laantje met eiken is le tterlijk voor de bijl gegaan, iets wat tegenwoordig gelukkig door milieu instanties eerst wei even goed wordt bekeken. Ook het voetba1veld van de vereniging Almelo moest zich verplaatsen naar de Koedijk. De volgende gezinnen verhuisden naar elders in de stad: de families Brouwer, Bonthuis, tweemaal Kamp, Koersen, Albers (de melkboer), Linker, Tijhof en Hinseveld. Op de achtergrond, links van de laan, is het boerderijtje van boer Kamp, de bekende man van het leegha1en van beerputten en tonnetjes, te zien. Op deze laan staan nu garage Koning aan de Henriette Roland Hoistlaan en de sportha1 aan de Rembrandtlaan. DeOssenkoppelerhoek grenst aan het nieuw te bouwen Windmolenbroek.

77. Op 12 juni 1855 was de plechtige opening van het kanaal dat Almelo met aile provincies en de zee verbond. Het was bijna honderd jaar later to en de raad besloot tot demping van de haven en het kanaalgedeelte tot Smits fruit- en groentengrossierderij. Het werk werd aanbesteed en een aannemersmaatschappij, I.H. Strijland uit Uithoorn, kwam als laagste uit de bus. Het kanaal en de haven waren ook zwaar in verval geraakt omdat alles per as werd vervoerd. Voor de stad kwam er een hele reorganisatie op gang en grote plannen kwamen op tafe!' Voor het nazakken van de grond moest men met de bouwerij nog weI wachten en was het hier een eldorado voor de jeugd. Thans staan hier de nieuwe Rabo-barik en C & A met de Kloosterhofflat.

78. Door een blijde komst van een jongeling en de daarmee gepaard gaande uitbreiding van het gezin, in 1961, van de familie Goumare, gereformeerd predikant, werden deze verrast met het aanbieden van een twee meter lange krentenwegge en de twee kilo roomboter die erbij hoorde, aangeboden door de gereformeerde vrouwenvereniging. De dames staan hier keurig in het ouderwetse kistentuug met de knipmuts op, lachend de handeling van de dominee en zijn vrouw gade te slaan bij de operatie "smullen maar". Ook staan hier de kinderen en boer Ab de Vries. Deze "wegge" is op de voor Twente gebruikelijke manier binnengebracht, namelijk op een ladder. Vroeger hing men hieraan ook wei het geslachte varken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek