Ameland in oude ansichten

Ameland in oude ansichten

Auteur
:   J. Bouwman
Gemeente
:   Ameland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4074-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ameland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Een schoolfoto uit 1918, genomen op het to en nog onbestrate schoolplein te Nes. Van links naar rechts, achteraan, zien we: Jan Scheffer, onderwijzer S. Schoppen, Heere Scheltema, Geziena Balkema, Jacob Hofker, Bertus de Boer, Cornelis Molenaar, Petronella Mosterman, Annie Gouwma, onderwijzeres mejuffrouw Rossier en Han Wiedeman. De twee kinderen in het midden zijn Sip Boelens en Ieke Boelens. Op de voorste rij zien we, vanaf links: Leendert Brouwer, Epke van der Geest, Arie Postumus en Jan Klein. Op de achtergrond staat de schuur van Anne Dirks Olivier. Hij heeft jarenlang in de kerkeraad en in de gemeenteraad gezeten. Links zien we de winkel in snoep, klompen en steengoed van Hendrik en Clara Spoelstra.

30. Voor u ziet ueen van de oudste foto's die in het noorden bekend zijn en weI uit 1878. Deze Iagere schoolfoto is genomen te Nes voor de voormalige zeevaartschool, die in 1880 is afgebroken. Op de achterste rij zien wij, van links naar rechts: 1. meester Arkema; 2. zijn zoon Hendrik; 6. Leendert Rijpstra; 8. Klaas Schaafsma en 10. Jetske Spleet. Naast hen twee zeelui, van wie de rechter persoon Sytze van der Geest, een oom van Empke van der Geest, is. Op de tweede rij: 1. Wipko Scheltema, later jarenlang dokter in de oude school; 4. Grietje Rijpstra (net te zien) en 8. Metje Spleet. Op de derde rij: 1. Foppe Gabe Scheltema; 7. Jan Postumus, die jarenlang directeur van de zeevaartschool in Groningen is geweest en 10. Anna Spleet. Op de voorste rij zitten: 1. Gabbe G. Scheltema (geboren in 1865); 2. Oege Adema en 3. Isrnael Polet (geboren in 1864).

Greet uit 'cs op Arneland.

31. Voor 1910 moet men vanuit het zuiden dit gezicht hebben gehad op de molen te Nes. Zijn voorganger is tijdens een hevig onweer in 1800 afgebrand en in datze1fde jaar is men begonnen met de bouw van deze mo1en. Aan de linkerkant zien we het zogenaamde mo1enaarshuis, waarin to en de mo1enaar woonde, die er ook zijn vee bij had. In 1803 heeft de verkoop van de mo1en en het mo1enaarshuis circa drieduizend Caro1usgu1den opgebracht. In het huisje dat aan de zuidkant staat ingeklernd, woonde destijds Jan Tieman.

Groet uit Nes (Am eland)

/

",,,/. " .~

. . JA . ' '! ----=-:-~-

'( - ."'::

, . .

? I

32. In die tijd had de fotograaf nog dit uitzicht vanuit het dorp Nes. Nu kijk je vanaf dit punt tegen nieuwbouwwoningen aan. Aan de linkerkant op deze foto is nu de hobbyzaak van Mosterman gevestigd. In het midden, op de achtergrond, loopt Pieter de Jong. De waning reehts werd in 1904 bewoond door Pieter en Hiltje Scheltema, later door Jan Kat en Wipke en nag weer later door Alje van Tuunen en Antje. Heel vroeger stand op deze plaats een boerderij.

33. V1ak voor de Tweede Wereldoorlog heeft het dorp Nes er aan de noordkant zo uitgezien. Links ziet u de zogenaamde oude dokterswoning. Deze naam kreeg het huis in 1928. Tegenwoordig kan men hier in "d'Oorwurm" van Dijkstra dineren. Een heel andere funetie had ditze1fde gebouw in 1913-1914, toen het dienst deed als direetiekeet bij de aan1eg van de dijk tussen Ballum en Hollum. Op de voorgrond zien we, van links naar reehts: Harry de Boer, Heere Seheltema, Jan Klein en Epke van der Geest. Reehts aehter zien we nog juist het voormalige sehoolgebouw.

Wee aar he: Paviljoen met he: Dorp op de Achtergrond

34. Vanaf het Hoge Duin aan de noordkant, waar nu het zomerhuis "Pirola" van de familie Ploeger staat, had men in 1916 zo'n gezicht op het dorp Nes. De strandweg van nu was toen een landelijke zandweg. Kijk eens hoe ver de katholieke kerk van het dorp af staat! Nu is alles vol gebouwd. Ook was er toen nog geen dijk aan de wadkant. De eerste zomerhuisjes langs deze strandweg werden in 1921 gebouwd, terwijl hotel Ponten zich in 1925 bij de boeht in de weg vestigde, waar nu "Maison Reinders" staat. Deze foto moet in augustus zijn genomen, gezien de verbouw van rogge op de veld en in het midden.

35. Koffierust. Men is hier bezig met het maaien van de rogge en men neemt een kwartier welverdiende rust. Een keteltje met koffie, spek en brood, daar word je weer een ander mens van. Het meel van deze rogge, hier gemaaid tegenover waar nu de Rots te Nes staat, werd naar de bakker gebracht, die er per gezin twee tot drie broden per week van bakte voor drie cent per stuk. In Ballum kwam voor elk gehaald broodje nog een kerf op een stok, totdat er werd betaald. Van links naar rechts zijn hier Teunis Brouwer, Cornelis de Jong, Jacob de Jong en Piet de Jong aan het werk.

36. Een blik op "Duinoord", gelegen ten noorden van het dorp Nes, waar voor de Tweede Wereldoorlog zo'n driehonderd zomerhuisjes hebben gestaan. Op deze foto uit 1929 zien wij er enkele van. Rechts de Badweg nog als zandpad. Kijkt u ook eens hoe laag het bos rechts to en nog was. In 1922 werden de zomerhuizen op de voorgrond gebouwd, de zogenaamde vogelnaamhuisjes, met namen als de "Koekoek", de "Buizerd", de "Tureluur" en vele andere. In. de verte kijken we naar de Noordzee. Links op de foto, achter de duinen, is nu .. het tentenkamp, daar waar toen nog honderden huizen stonden. Ret elektriciteitsnet beyond zich in die tijd nog boven de grond, hetgeen heel duidelijk is te zien aan de vele palen rechts op de foto. Eind 1976 zijn deze palen weggehaald; sindsdien liggen aile leidingen ondergronds.

37. Dit tafereel speelde zich vlak voor de Tweede Wereldoorlog af. We zien hier de winkel van de cooperatie, de HAKA. Deze winkel was ondergebracht in het ontspanningsoord "Excelsior" te Duinoord. Via het loket kon men, zoals op de foto is te zien, zijn boodschappen doen. Rechts ziet u nog wat de coop era tie voorstond. Enkele jaren geleden is zij echter opgehouden te bestaan. "Excelsior" is opgezet als kinderkolonie. Later kwam er een opvanggedeelte bij voor verrnoeide huisvrouwen, die in het voor- en najaar hier een week konden genie ten van een weldadige rust. Jarenlang heeft rnevrouw Ruwandel-Jolles hier de leiding gehad. Tegenwoordig is er een hotelgedeelte bij, naast de ruimte voor het verblijf van grote groepen.

38. Deze foto uit 1935 laat ons zien hoe de Badweg te Nes er in die tijd uitzag. Twee melkboeren komen terug uit het kamp. Tussen hen in zien we nog de ijscoman, die altijd bij het strand stond voor hotel Scheltema, met de grote zilverkleurige afsluitdeksels op zijn kar. De heer en mevrouw Kussendrager hebben jarenlang deze wagen gepacht van de Vereenigde Banketbakkerijen in Leeuwarden. Geheellinks is het zomerverblijf .Actief en Repos" te zien, dat hier moet zijn gekomen in 1926. Voor het huis zien we, van links naar rechts: Henk Bouwman, Piet van de Weerd, Jacob Bouwman, een onbekende en Trijn Nieboer. Van de ruim driehonderd zomerwoningen die hier in de jaren dertig stonden, is dit huis van mijn ouders bijna als enige na de Tweede Wereldoorlog blijven staan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft het lange tijd dienst gedaan als hospitaal en waarschijnlijk is dat zijn behoud geweest.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek