Ammerstol in oude ansichten deel 2

Ammerstol in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.C. Blom
Gemeente
:   Bergambacht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6185-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ammerstol in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19 De Reederij op de Lek aan de steiger in Ammerstol. Deze boot heette "Schoonhoven/Vreeswijk" in 1892, daarna "Krimpen a/ d Lek" in 1897,daarnain1911 de nummer 1. Karakteristiek van dit schip is de mast voorop, waarmee de laad- en losbrug naar de steiger werd getakeld. Vooraan het voetveer het steigertje met het bootje van Kees Blanken; rechts is nog net het puntje van de roeiboot te zien waarmee vroeger heen en weer gevaren werd. Het kleine steigertje werd omstreeks 1924 gebouwd, getuige een foto in het blad "Groot Rotterdam" waarvoor de ruimte in dit boekje helaas niet groot genoeg is.

20 Hier zien we de voorganger van Kees Blanken met een klant in de veerboot. [ur Faas was veerman en zalmsnijder (zie boekje .Zalmvisserij van Ammerstol"). Het veerrecht behoorde in die jaren aan baron Van Hardenbroek, wiens zoon Ir. Gijsbert Carel Duco baron Van Hardenbroek van Ammerstol op 87 -jarige leeftijd in 1990 overleed. [ur Faas (18521924) was getrouwd met Pietertje van deWeiden (18521944). De trap vooraan op de foto werd voor aanleg gebruikt, en voor de aanvoer van zalm vanaf de zalmvisserij naar de zalmmarkt. In het derde huis woonde Jan Sprik, zalmhandelaar. Let op de schuinstaande dubbele "plee"

bij de voorste panden: de afvoer ging rechtstreeks de Lek in. Achter de boot, in de hoek bij de neervoet, lag bij laag water een flinke zandplaat, waar bijna elkeAmmerse jongen zwemmen heeft geleerd.

~e"ichl uan e] den sioombooisiej~er, 7'mmerslol

21 Op deze foto uit 1935 staan beide veerbootjes aan het steigertje in Greet-Ammers. Vooraan Kees Blanken, met postbode Piet Blanken van Groot-Arnmers in de boot. Deze haalde elke dag de post op het postkantoor (foto 30) in Ammerstol, voor Groot-Ammers. Let op de rna-

nier waarop de fietsen in het kopje van de boot gelegd werden. In de achterste boot ziet u Cees Ooms, de laatste veerman op dit voetveer. Cees, geboren in 1904, hielp zijn vader Piet al heel jong. Officieel werd hij in 1932 zelfstandig. In 1925 werd een motertje in de roeiboot ge-

plaatst, een Germat motor voor f 6 25, inc1usief de inbouw bij Otto Ooms op AmmerstoL In de tijd dat hij zijn vader hielp, was het tariefvijf cent. Zijn moeder heeft wel eens een arme sloeber op afbetaling overgezet. Op de foto rechtsboven ziet u Cees Ooms op 89-jarige leeftijd.

22 Hier ziet u de laatste veerboot; deze werd voor f20.000,- gebouwd bij Slieker in Sliedrecht. De MAC motor voldeed niet omdat

slib de koeling van de motor tegenwerkte. Er werd later een 33 pk Gardner ingezet. Naast de veerdienst had Cees Ooms

nog een brandstoffenhandel. Het hulpbootje (k1eine foto) werd uit Brakel gehaald. Het was uitgerust met een twaalf pk Lister motor. Met storm was het een heerlijk spektakel om over te varen. Toen de voetbalclub ASV in "veldnood" was, werd er in Groot-

Ammers gevoetbald en dan werden er zoveel passagiers per bootje meegenomen dat het boord slechts 1 5 cm boven water kwam. Cees stopte noodgedwongen in 1 965, nadat hi] in dikke mist twee aanvaringen gehad had. De laatste tarieven waren twintig

cent per persoon, met frets dertig cent. Er werd gevaren van 5.30 uur tot 22.30 uur, tot de laatste bus uit Gouda was gearriveerd. Onverkort op het volgende blad een gedicht, in al zijn eenvoud, van Cees de Veerman.

Eindeveer.

Gij trouwe vrienden van de Lek.

Ik breng u allen een afscheidsgroet.

Het is niet zo als het wezen moet

Ik ga afscheid nemen van het veer En ziet mij voor her werk niet meer Door de omwenteling van deze tijd

Komt voor mij het Ievensbestaan in strijd

De moeilijkheden zijn gekomen voor het bestaan Maar door ellende komt er geen einde aan

Lang heb ik getracht te streven

Dat het bedrijfje nag voort kon Ieven Maar dekosten stegen ver boven de baten. Vele, vele jaren is er heen en weer gevaren Geslachten hebben wij zien komen Geslachten hebben wij zien gaan

Maar van lang vervlogen ti jden

Hebben wij reeds kIaar gestaan

In de veel vervlogen jaren

Maar men raakt eens allen uitgevaren Oak geldt dit voor het kIeine veer

Het voortbestuan kon helaas niet rneer

Zo is het kleine veer ontslapen in de nacht

Het was eens toen het nieuwe ons heeft vervvacht Toen heb ik daar staan dromen

En dacht wat is mij overkomen

Ik zat te drornen in een roes

Gelijk de rusttijd van een poes

Ik leefde in een dromeland

Gelijk een schip dat zonder stu urman is gestrand Mijn leven kwam uit een rijk gewoel

Uit her innerlijk was geboren een vreemd gevoel Het gevoel dat maakte mij leeg

En bracht veel onzekerheid teweeg

Maar een oplossing moest worden gevonden Want mijn levenstaak werd toen ontbonden De datum is hierin aangegeven (1965) Dat een einde bracht aan mijn bestaan

Want een oude taak is door ellende verslonden En is verdwenen van de kaart

Maar moest tach verder leven

En heb mij toen op een terrein begeven Dat was voor mij een vreemd terrein Maar men moest tach ergens zijn Maar het was nu eenmaal mijn lot En moest wrgen voor de pot

Ik belandde op een bedrijf met veellawaai En vond eerst met tegemin mijn draai Maar niets is bestendig en blijft bestaan En overal komt een einde aan

Een deel van mijn leven is hier neergeschreven Oak kan ik het wel vertellen

Hoe elke aangelegenheid

Mij parten heeft gespeeld

Hoe het leven was verdeeld

Ik ga een einde maken aan het hier geschreven dee! Velen zal dit tach niet raken

Maar tach misschien weI een enkele uit her veel

Vrienden vaarwel

Cees Ooms 1 januari 1965

23 HetWaagjein 1960, dient hier als wachthokje voor de bus en het veer. Tussen de kade en het Waagje ging men naar het voetveer. Op het bord staat "MOTOR VEERDIENST NAAR GROOTAMMERS." Het deel zonder de schuine aanbouw stamde uit 1321, dit was ingekerfd in het deurtje links. Het gebouwtje heeft vroeger fors boven het dijkniveau links beneden gestaan en het is heel waarschijnlijk dat men toen met een trapje door dit deurtje naar binnen moest. Op de reconstructietekening (foto 2) staat het tolhuisje zo oak afgebeeld. Pogingen van timmerman ]aap Bot jr. am het gebouwtje steen voor steen af te breken en elders in Am-

merstol te herbouwen mislukten door de botte houding van het toenmalige gemeentebestuur. Dit monument had in Ammerstol moeten blijven. De bascule staat nu als monument op het Kerkplein, met

het jaartal 1798. Waarschijnlijk het jaar waarin het schuine deel tegen het tolhuisje is gebouwd. Let op de sleuven in de muur voor de waterkering. Tussen de balken ging "koeienstront" als afdichting.

In 1953 heeft de kering haar nut heel duidelijk bewezen.

24 Hier een gezicht op het tolhuisje vanaf de Lek, [uist voordat het veer ophield met varen. Links nogmaals het tolgaardershuis, daarnaast "Van ouds het Raadhuis", het oude tolhuis en de zalmmarkt. Vooraan het veersteigertje dat al redelijk in verval is. De op zijn kant staande losse brug was in gebruik bij hoog water. Het betonnen bouwsel met ,,975" erop was uitgerust met een peilstok, evenals de paal rechts een overblijfsel van de grote steiger. Achter het tolhuisje was een bankje voor ouden van dagen. De bel op het tolhuisje werd waarschijnlijk in vroeger dagen geluid om schippers te manen hun tolgeld te betalen. Er was in de jaren 1400 tot

1700 een levendige handelsvaart op de rivier, vanaf Schoonhoven naar Dordt en Gorinchem. De zalmmarkt werd rond 1800 gebouwd. Aan de stok voor het linker huis ziet men een witte drijf-

ton. Deze werd omhoog gehesen door een veerklant; Cees Ooms wist dan dat er iemand overgezet wilde worden.

25 Het linker huis werd gebouwd en bewoond door jilles Stuurman en later door P.H. van den Berg. die veel dorpsfoto's maakte waarvan we nu nog plezier hebben. De schuur (tweede gebouw van links) was de werkplaats van Aai Verwaal's meubelmakerij AVA. in latere jaren de belangrijkste werkgever van ons dorp. Verwaal zat ook enkele jaren in de gemeenteraad voor de VVD. Op de zolder hadden de padvinders hun nest (zie foto 27). In her volgende huisje op de kade woonde W. Bode, vrachtrijder bij timmerfabriek de Krijger; hij reed kozijnen naar bouwplaatsen. Daarnaast woonde

P. de Leeuw de Bouter, wethouder. Rechts staat de pas-

torie waar vele dominees woonden, de bekendste is dominee Hugenholtz; op foto 27 kijken we even in de pastorie. Aile doorgangen in de kademuren aan de Lekzijde hadden dubbele sleuven voor

waterkering waarin bij hoog water vette koeienstront werd gesmeerd als afdichting.

26 Hier een foto uit 1949; dit is de schuur bij P.H. v.d. Berg, de meubelmakerij; de trap naar boven ging naar het "Nest" van de padvinders.

Op de voorste rij van links naar rechts: Henjo Scholten, Gerrit de Bruin, Gerrit v.d. Graaf, Jan Brand, Bouke Kok en Arie Brand Kz. De tweede rij: leidster Annie Dubbeldam, Rinus de Vaal, Cees Kok, Teun deVos, Aart de Vries en Arie Brand. Achter tussen: Teus de Vries, Bart Heuting, Jan Stigter, Adriaan Ooms, Jan v.d. Dool en leidster (akela) Willy Rietveld. Achterste rij: Cees v.d. Dool, Piet Bode, Gerrit v.d. Dool, Kees Zanen, Gerrit de Jong en Piet te Hennepe.

27 Hier een kijkje in de pastorie; dit is een foto uit het weekblad Groot Rotterdam uit 1931. Op de foto: de zoon van een dominee uit Gouda, Tom Verheul, dominee Hugenholtz, vooraan links secretaresse Aartje de leeuw den Bouter en Wim Kooij. Dorninee Hugenholtz (18881973) was niet de minste persoon in deze tijd. Als er post nit het buitenland aankwam in Arnsterdam, dan was de volgende lndicatie op de brief voldoende: " To Rev:

J.B.Th. Hugenholtz peace movements in the Netherlands Amsterdam", dan wist men bij de PTT, dat is vaor Ammerstal. Hij began zijn vre-

deswerk in Arnmerstal met de Natianale Vredes Actie. Daartoe maakte het hele gezin in de vakantie een autareis met caravan door Nederland. Duizenden sympathisanten waren daarvan het resultaat.

Massa's gebroken geweertjes werden door deze mensen verkocht en boeken en folders door Nederland verspreid.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek