Andel, Giessen en Rijswijk in oude ansichten deel 2

Andel, Giessen en Rijswijk in oude ansichten deel 2

Auteur
:   T.J.A. van Tilborg
Gemeente
:   Woudrichem
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4789-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Andel, Giessen en Rijswijk in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Bij het samenstellen van dit boekje is weer eens pijnlijk aan het licht gekomen dat in Andel, Giessen en Rijswijk ontzettend veel is veranderd. De slopersbamer is vaak gebanteerd, terwijl ook veel verloren is gegaan als gevolg van branden en andere calamiteiten. Ook de dorpsuitleg be eft zijn sporen nagelaten. Vooral in Giessen en Rijswijk zijn veel boerderijen verdwenen, die bebben plaatsgemaakt voor andere, beduidend minder karakteristieke bebouwing.

In Andel, dat sinds 1969 geen Op- en Neer Andel meer beet, zoals bet nog dikwijls op kaarten staat aangegeven, is er ten opzichte van bet begin van deze eeuw veel veranderd. Maar bier is gelukkig bet bart van het dorp, dat in sterke mate wordt gedragen door de lindebomen, gebleven. Dit moet zo blijven. Dat is een uitdaging. Niet aileen voor de 10k ale overbeid,

maar ook voor de bewoners. Natuurlijk boeft dit niet in te bouden dat er niets meer mag gebeuren. Dat is onmogelijk in deze tijd. WeI kunnen bistoriscbe waarden in acbt genomen worden. Ais dat gebeurt is er al bee I wat gewonnen.

Andel, Giessen en Rijswijk worden vaak in een adem genoemd. Niet duidelijk is wat daarvan de oorzaak is. De dorpen vertonen even zoveel verscbillen als gelijkenissen. Bestuurlijk zijn het tot de gemeentelijke berindeling van Het Land van Heusden en Altena per 1 januari 1973, drie zelfstandige gemeenten geweest. WeI was er in de laatste jaren van bun zelfstandigbeid een ambtelijke samenwerking tot stand gekomen. Plannen om de drie gemeentesecretarieen samen te smelten, zijn niet volledig verwezenlijkt. WeI hebben de drie dorpen gezamenlijk een burge-

meester gehad. Bekende namen zijn die van Ouwerkerk, Van der Schans, Bax en Scholten. Misschien was het dan toch de burgemeester die de plaatsen min of meer met elkaar verbond.

De ontwikkeling van de dorpen is vooral de laatste 25 jaar in een stroomversnelling gekomen. In het begin van deze eeuw bestonden de kernen uit in feite slechts enkele straten. Foto's uit die tijd komen dan ook vaak op hetzelfde neer. Vele daarvan zijn al opgenomen in het eerste deel, dat in 1974 is verschenen. Toch is getracht in dit boekje foto's op te nemen die een nog vollediger beeld van de dorpen geven in de periode tot ongeveer 1940. Veel dank ben ik daarbij verschuldigd aan al diegenen die fotomateriaal hebben afgestaan. Zonder hun medewerking had dit boekje niet kunnen verschijnen. Vandaar dat ik ze

hiergraagnoem: C.M. vanderBeek, Rijswijk; G.A. van Eeten, Giessen; J. van Eeten, Andel; W. EIshout, Giessen; M. Hak, Giessen; Joh. van HeIden, Rijswijk; H. Kant, Giessen; Ant. Naayen, Andel; A.F. Mooy, Rijswijk; P. van der Nat, Uitwijk; J. Nieuwenhuizen, Giessen; J.A. Nieuwenhuizen, Giessen; G. van Rijswijk, Andel; G.P. van der Stelt, Rijswijk; A. Sterkenburg, Giessen; A. van Tilborg, Andel; J. van Tilborg, Rijswijk; J.J.H. van Tilborg, Andel; C. van Trigt, Giessen; A. Verhagen-Smits, Rijswijk; R. Versluis, Andel; Kapsalon Piet Vos, Werkendam; G. Westerlaken, Almkerk en het Streekarchivariaat Land van Heusden en Altena te Heusden.

Andel, mei 1989

Teus van Tilborg

ANDEL

1. Over de geschiedenis van de toren aan de Hoofdgraafis niet veel bekend. Hij dateert waarschijnlijk van de 14e eeuw en is gewijd aan Sint Rombout. Opvallend is de stenen spits waarvan er maar enkeIe in het land zijn. De laatste grondige restauratie heeft in 1954 plaatsgehad. Ook in 1879 is er aan gerestaureerd. Dit blijkt uit het jaartal in het vaantje op de toren. Op het moment van het maken van de foto had de toren twee houten wijzerplaten. Daarop staat het jaartal 1896, zodat aangenomen mag worden dat ze in dat jaar aangebracht zijn.

2. De Romboutstoren staat er nu maar kaal en eenzaam bij. Jarenlang heeft hij neergekeken op de christelijke lagere school. Tot in de j aren dertig zag het schoolgebouw er zo uit. Links het woonhuis van het hoofd van de school. Rechts van de school zijn de toiletten.

3. Toen de school te klein werd en te verouderd, werd een nieuw schoolgebouw met een schoolhuis gebouwd. Het opschrift in de gevelluidt "School met den Bijbel anna 1879", daarmee aangevend dat de school in 1879 werd opgericht. De school werd later ingrijpend verbouwd en uitgebreid. In 1973 is de school bij de toren afgebroken. De school op de foto geeft de situatie in 1937 weer. Het schoolhuis werd toen bewoond door meester Geels.

4. De christelijke school heeft in haar 11O-jarig bestaan veel leerlingen afgeleverd. Deze schoolfoto is op 10 juni 1925 genomen. Tussen bovenmeester Calame en juffrouw Kleinloog staan de leerlingen:

Johanna van Wijngaarden, Tonia de Fijter, Marie Verhoeven, Jaantje Schouten, Nanny van Andel, Willy Hoesen, Jenneke Vos, Betje Straver, Teuntje van Noorloos, Corrie NoorJoos, Gijsje Straver, Lien Benckhuizen, Adrie Verhoeven, Gerda Verhoeven, Gielia Vos, Corrie Benckhuizen, Jannie Vos, Jan de Fijter, Jan Straver, Jan van Wijngaarden, Karel Benckhuizen, Arie Straver, Johan de Fijter, Gijs van NoorJoos, Wim Noorloos, Marinus Schouten, Broer Hoesen, Piet Schouten, Bas van Wi j ngaarden, Jan Vos, Otto Vos, Kees Benckhuizen, Jan N oorloos, Jan Benckhuizen en Peter Schouten.

5. Deze mooie boerderij stond op de plaats waar nu huize "In den doom" staat; op de hoek dus van de Hoofdgraaf en de Neerandelseweg. Rond de eeuwwisseling is het pand afgebroken. De schuur op de achtergrond is er DOg. De eerste steen voor het huidige "In den doom" werd in 1901 gelegd. Voor de boerderij staat de familie Van Eeten. Links vader R. van Eeten met zijn zoon Fien, de latere bewoner die lang gemeenteontvanger is geweest. Rechts echtgenote H.A.J. van Eeten-van Herwijnen met twee dochters en de dienstbode.

6. In de mobilisatietijd van 1914-1918 werden aan de Hoofdgraaf deze barakken voor de soldaten gebouwd. Aanvankelijk waren die aIleen bij particulieren ondergebracht. Toen dit problemen gaf, werd op een weiland van Dyonisius den Dekker naast de lagere school dit gebouwencomplex neergezet. De militairen organiseerden sportwedstrijden, waarbij de inwoners van Andel weI eens ruzie uitlokten. Ais de mening van een militair uit Amsterdam maatgevend is, dan hadden de militairen het in Andel niet slecht. Deze schreef zijn familie vanuit Andel "een reuze leventje" te hebben gehad.

7. Tussen ongeveer de Hoge Maasdijk en de Hoofdgraaf lag het Hof met daarin het kasteel van de heren van Andel: een schitterend stukje Andel met veel boomgaarden. Er stond een plataan met een omvang van maar liefst vier meter. In de bomen zaten veel vogels, vooral reigers en kraaien. Om zich tegen hun uitwerpselen te beschermenging de heervan Andel altijd met een paraplu op wandelen. Aan het Hof herinneren nog de twee stenen palen aan de dijk. Vandaar liep een laan richting Hoofdgraaf.

8. In 1904 kwam een, zeker voor die tijd, gigantiseh werk gereed: het verleggen van de Maasmond. Belangrijke onderdelen daarvan waren het afdammen van de Maas en het bouwen van de Wilhelminasluis in Andel. Deze foto is gemaakt op het moment dat de afsluiting in Andel een feit werd. Dit was op 23 juni 1904 's oehtends om half acht. Op de aehtergrond zijn de woningen van het personeel van de sluis te zien met rechts de reservesluisdeuren. Op het moment van afsluiting was er slechts 10 em versehil in de waterhoogte tussen de Maas- en Waalzijde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek