Andel, Giessen en Rijswijk in oude ansichten deel 3

Andel, Giessen en Rijswijk in oude ansichten deel 3

Auteur
:   T.J.A. van Tilborg
Gemeente
:   Woudrichem
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6015-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Andel, Giessen en Rijswijk in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Inleiding

Een nieuw fotoboekje met oud fotomateriaal. Het is het derde dat over deze dorpen bij deze uitgever verschijnt.

Toen met het samenstellen werd begonnen rees al snel de vraag: is er nog wel voldoende interessant, nog niet ieder gepubliceerd fotomateriaal voorhanden? Immers, de dorpen zijn maar klein. Zeker in de periode waarop het boekje betrekking heeft. Eenmaal aan de slag viel dit best mee. Het is gelukt foro's te verzamelen die een aardig beeld geven over de ontwikkelingen in, globaal genomen, de periode 1900-1950. Een halve eeuw Andel, Giessen en Rijswijk dus. Een periode waarin steeds meer is gaan gebeuren. Een periode ook waarin de dorpen zich begonnen te ontwikkelen tot wat ze nu zijn. Het is de periode van de opkomst van andere dan puur agrarische bedrijvigheid.

In Giessen groeide bakkerij Schouten uit tot een internationaal concern in de veevoederbranche. De gebouwen die daarvoor werden gebouwd in de dorpskern zijn inmiddels voor het grootste deel ook al weer verdwenen. Het is ook de periode waarin vanuit een keuken aan de Hogelandstraat in Giessen Hak Conserven tot ontwikkeling kwam. Die keuken is er niet meer, de fabriek nog wel.

Het riviergezicht van Andel veranderde eveneens sterk als gevolg van de industrialisatie. Er kwamen silo's, waarvan er inmiddels al weer enkele verbouwd zijn tot mod erne appartementen.

Zo blijft er voortdurend een veranderingsproces gaande. Objecten en mensen komen en verdwijnen. De hondekarren van Klaas van Mechelen en Bart Schouten hebben plaatsgemaakt voor moderne, snelle auto's. De Bossche en de Heusdense boten meren niet meer af aan Den Bol bij Fre Baks in Rijswijk. De Hoefselaan is de Hoefselaan niet meer.

Naar sommige personen die in die periode wat betekend hebben is een straat vernoemd.

In Andel werd de Achterstraat Burgemeester Van der Schansstraat en de Rietdijk werd Bronkhorst, de persoon die veel voor het Iandbouwonderwijs in Andel en omgeving heeft betekend. In alle drie de dorpen werden nieuwe gemeentehuizen gebouwd. Ze zijn aUang niet meer als zodanig in gebruik. In Andel en Rijswijk was de Duizendmorgen nog een oase van rust. Dat is nu wel anders. Aan de Dnizendmorgen in Rijswijk herinnert zelfs geen straatnaarnbordje. Het is niet meer dan een herinnering en een naam op (oudere) kaarten.

In Rijswijk is het Slot ondanks alles gebleven. Huis "Het Hoff" in Andel verdween. Een straatnaam en rwee stenen palen vormen de herinnering.

Kortom, het boekje is een gids voor een wandeling kris kras door een halve eeuw Andel, Giessen en Rijswijk. Een wandeling die wellicht uitnodigt om nog meer te weten te willen komen over de geschiedenis van de drie dorpen. De wandeling was

overigens niet mogelijk geweest zonder de medewerking van degenen, die foro's beschikbaar hebben gesteld. Hun namen noem ik graag:]. den Besten, Loenen aan de Vecht; P. Crielaard, Giessen; P. van Dijk, Andel; W Eishout, Giessen; T. van der Giessen, Giessen; M. Groenenberg, Uitwijk; C. Hakkers, Rijswijk; G. Jongmans, Rijswijk; F. Kant, Rijswijk; T. van Klei, Andel; Kerkvoogdij Nederlandse Hervormde GemeenteAndel; D. van der Nat, Giessen; ].A. Nieuwenhuizen, Giessen; ].1. van Rijswijk, Andel; G. van Rijswijk, Andel;]. Schouten, Andel; M.A. Schouten, Andel;]. Schouten Mzn., Poederoijen; A.M. Swart, Rijswijk; C. van Tilborg-van Noorloos, Andel; Kapsalon PietVos, Werkendam; Brabant -Collectie KUB Tilburg.

Teus von Tilborg

ANDEL

De hervorrnde kerk aan de Kerkstraat dateert in zijn huidige vorm van 1959. Toen kwam een ingrijpende verbouwing en restauratie gereed.Op 14 mei van dat jaar werd het kerkgebouw weer in gebruik genomen. Voorheen had de kerk een totaal andere vorm. Vanwege zijn blauwe kleur was hij wijd en zijd bekend als de .Blauw Kerk". Deze foto laat de oost- en zuidkant zien. Uit de foto blijkt oak dat niet aileen de kerk, maar ook de omgeving ervan ingrijpend is veranderd. De Kerkstraat was ernog niet. Op de voorgrond de wonihg van G. Millenaar, die er zijn tuinderij .Zuiderhove" had.

Die nann prijkte op de schuur die tussen het kerkgebouw en de woning is te zien. Later werd de waning bewoond door de familie H. Bouman.

2 Niet alleen de buitenkant van het kerkgebouw is ingrijpend veranderd. Dit is ook het geval met het interieur. Zo is het Herengestoelte verdwenen. Het stond tegen de oostgevel, ter hoogte van ongeveer de huidige nooduitgang. Het was de zitplaats van de heer van Andel en zijn familie. De laatste ambachtsheer van Andel was James Arnoud Henri Louis baron Melville van Carnbee. In 1917 kocht de kerkvoogdij dit gestoelte van hem. Bij de restauratie van 1 959 werd een grafzerk gevonden van Pieter Scharp, heer van Andel, en zijn echtgenote Ida Royer. Het (alliantie)wapen van de families Scharp en Royer was ook te vinden op het Herengestoelte.

De grafsteen ligt naast de preekstoel in de kerk. Deze mooie bank is ook lang de zitplaats van het kerkbestuur geweest.

3 Vanaf de hervormde kerk gaan we verder de Burge-

me ester Van der Schansstraat in, die overigens tot 1939 Achterstraat heette. Links op de voorgrond de woning van Ot van Andel (Ot van Otte) , waarin nu Joke Scheffers haar winkel heeft. Tussen de bomen is nog vaag het vroegere gemeentehuis te zien met daarvoor de waterpomp. In

1 939 werd besloten deze pomp door een nieuwe te vervangen. De kosten bedroegen zeventig gulden.

4 Op oudejaarsdag ] 936 kreeg Andels Fanfare Corps toestemming deze muziektent te plaatsen aan de Burgemeester Van der Schansstraat. Een van de voorwaarden was dat de tent niet gebruikt mocht worden als de naastgelegen vroegere open bare school in gebruik was. Na de opheffing van de school werd dit gebouw als verenigingsgebouw gebruikt. Op initiatief van de hervormde meisjesvereniging Tabitha en ] 3 andere verenigingen besloot de gemeenteraad in ] 939 het gebouw te verbouwen tot verenigingsgebouw. Na de Tweede Wereldoorlog werd er tevens de christelijke huishoudschool in gevestigd. In

] 948 werd het pand met een lokaal uitgebreid. Kosten

J 22.400. Ideaal bleek de plaats van de muziektent trouwens niet te zijn. Er werd nogal eens geklaagd over rumoer. Een plan om de tent te

verplaatsen naar een plek achter het verenigingsgebouw is niet doorgegaan. Op de foro is ook nog net een stukje van het gemeentehuis te zien. Het gehele complex is afgebroken om in 1965 plaats te maken

voor een nieuw dorpshuis. Het achterste gedeelte is blij'len staan.

5 In de raadzaal van het gemeentehuis treffen we deze Andelse "notabelen" aan. Het betreft in elk geval de leden van de raad, aangevuld met anderen die een relatie met het gemeentebestuur hadden. Op de foto, staand, van links naar rechts: bode M. (Thijs) Versteeg, C. Boender, ambtenaar, later gemeentesecretaris van Giessen en in de Tweede Wereldoorlog gefussilleerd; Jan van Andel. J.]. Oosterom, huisarts en gemeentegeneesheer; en L.A. van Eeten, gemeenteontvanger. Zittend: van links naar rechts: Dirk Millenaar, gemeentesecretaris Mart. van Rijswijk, wethouder P. van Houwelingen, burgemeester A.D. van der Schans, wethouder ].W Dibbits, P van

Wijgerden, P. de Cloe en G. Naaijen. Van der Schans nam op 27 februari 1939 afscheid als burgemeester. Ter gelegenheid daarvan werd deze foto gemaakt. Hij overleed op 6 februari 1950.

6 In september 1932 werd in Andel het mannenkoor "Onderling Genoegen" opgericht. Het heeft maar kort bestaan. Deze foto is in 1933 genomen op een concours in Andel, ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van Andels Fanfare Corps. Het koor onder leiding van dirigent Advocaat behaalde met 296 punten een tweede prijs. Op de foto onder anderen:

Gijs Crielaard Pzn., Gert Lankhaar; Rien Schouten, Gerrit Naaijen, Ceel Schouten, Anton van Rijswijk, Kees Mans, Goof van Dulst, Allie Schouten, Bram Crielaard, Piet Schouten, Kees Crielaard, Joost de Cloe, Huib van Andel, Ceel van Rijswijk, Jochem Visser, Hannes Visser, Jo van

Diggelen, Goof de Lorm, Gijs Crielaard, voorzitter, dirigent Advocaat, Goof Schouten, Stoffel van Rijswijk en Teunis van Tilborg.

7 In dit pand, nu bekend als het Behouden Huys van huisarts P.H. Esseveld aan de Burgemeester Van der Schausstraat, begon M.A. Schouten zijn bakkerij. Toen deze foto werd gemaakt had zijn weduwe, die in Andel bekend was als "grutje", er nog een winkel. Zij verkocht er brood en levensmiddelen. De deur in de linkerzijgevel gaf toegang tot de winkel. Op de hoek, boven het linkerraam in de voorgevel is nog net het bard met een opschrift te zien. Langs de woning, waarin nu de tuin is, liep een pad naar achteren. Op een weiland aan dit pad, waaraan ook een boomgaard lag, werden vroeger vaak de muziekfeesten ge~ houden, die altijd veel bezoe-

kers trokken. Ooit begon dierenarts P. Zegwaard zijn praktijk in dit pand.

8 In Andel staan gelukkig nag veel karakteristieke boerderijen. Veel zijn er echter oak verdwenen, zoals deze boerderij van G. Schouten. Deze stand aan de Burgemeester Van der Schansstraat op de plaats waar nu zo ongeveer de Meermarkt is. Opvallend is de doorgang die nooit afgesloten was: een ideale plaats voor jonge paartjes am een scharreltje te maken. Via het pad op de voorgrond kwam men op het Gezet. In ] 957 is de boerderij aangekocht am plaats te maken voor de slagerij van T. van Tilborg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek