Artikel niet aanwezig

Het artikel dat u wilt bekijken is niet aanwezig.

Fragmenten uit het boek ''

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9 Dit is een gedeelte van het Gezet. Er stonden drie panden. waarvan er op deze foto twee te zien zijn. De waning op de voorgrond was van Piet Tankens, de grondlegger van aannemingsbedri jfTankens. De panden zijn gesloopt voor de uitbreiding van Andel. Aan her Gezet herinnert nu uitsluitend nag de Gezetstraat. Op een weiland rechts van deze panden werd vaak het Oranjefeest gevierd. Waarschijnlijk is oak deze foto tijdens een dergelijk feest gemaakt.

10 Een markante persoon-lijkheid in Andel en ver daarbuiten was W Bronkhorst. Hij werd in 1 883 in Everdingen geboren. Van 1927 tot en met 1 april 1 95 7 was hi j directeur van de christelijke lag ere agrarische school in AndeL Hij staat hier voor de deur van het schoolgebouw, de vroegere woning van mijnheer Naaijen, het huidige pand Burgemeester Van der Schansstraat 2. In totaal is de heer Bronkhorst 58 jaar onafgebroken in her onderwijs werkzaam geweest. Honderden agrariers in vooral het Land van Heusden en Altena zijn door hem opgeleid. Zijn naarn wordt nog vaak met ontzag genoemd. Hij vervulde ook vee! spreekbeurten

voor verenigingen en landbouworganisaties. Veel tijd en energie stak hij ook in het kerkelijk jeugdwerk. Hij was ondermeer voorzitter van de Ring Heusden en Altena van de Nederlandse Hervormde

Jongelingsverenigingen. Hij overlecd in 1965,83 [aar oud. De Bronkhorst, voorheen de Rietdijk, is naar hem vernoemd.

11 Net buitenAndelligt als zijstraat van de Neerandelseweg, de Bronkhorst. De oorspronkehjke naam tot 1978 was de Rietdijk. Vaak wordt de straat nog zo genoemd. Pas in 1 978 werd besloten de naam te veranderen. De weg loopt nu dood. Vroeger liep deze door naar Giessen, waar nog altijd een stuk met de benaming Rietdijk hgt. Veel woningen staan er momenteel niet meer. Dat was Toeger wel anders. Het waren hoofdzakelijk kleine woningen met grote gezinnen, zoals uit de foto blijkt. Gezinnen met 13 en 1 5 kinderen waren geen uitzondering. Omdat er nauwelijks sprake van een verharding was, was het er vaak erg modderig.

12 Het kruispunt Julianastraat, Neerandelseweg en Hoofdgraaf rand 1935. Dit punt werd vroeger de Schutskooi genoemd. Sommige ouderen spreken daar nog altijd van. Op het terrein links is de huishoudschool (nu dependance agrarische school) gebouwd. In het pand daarachter, thans Rabobank, woonde dierenarts P. Zegwaard. Daarnaast de boerderij van P. de Cloe. Daar schuin tegenover her huis van de familie Versluis dar afgebrand is. Rechts het pand van de familie Naaijen, dat toen als landbouwschool in gebruik was. De schuur van de firma Versteeg was er nog niet. Aan de Julia-

nastraat, net links van de Burgemeester Van der Schansstraat, is onder de bomen door het gemeentelijk aanplakbord te zien. De laatste gemeentelijke aanplakker van Andel was bovenmeester J.

Calame van de lag ere school. Hij kreeg in 1936 hiervan eervol ontslag.

13 De Julianastraat, destijds Voorstraat, in het begin van deze eeuw. De straat is nog onverhard. Bestrating kwam er pas in 1939. In hetzelfde jaar besloot de raad op voorstel van D. Millenaar er deze naam aan te geven. Links de bakkerij van Janus Schouten met daartegenover het cafe van Arie Roza (Cafe Royal). Links daarvan de boerderi] waar onder anderen de broers Adriaan en Goof van Andel en hun zuster Gertje woonden. Het pand is op 13 september 1966 afgebrand. Tusscn de twee panden is nog net het toegangspad mar het Slijk te zien, waar ook nog enkele huizen stonden. Nu ligt bier de Koningin Emmastraat. Naast de familie Van Andel; de

woning is tussen de lindebomen net zichtbaar, woonde Bram Verbeek, die met olie langs de deur ging.

VOORSTRAA T ANDEL (N. B.)

14 We blijven nog in de Julianastraat. WeI een stuk later in de tijd, zo rand 1940. De straat is inmiddels van klinkers voorzien. Links de kruidenierswinkel van Marinus Schouten. Naast de winkel de waning van gemeentesecretaris Mart. van Rijswijk, met weer daarnaast de woning van aannemerT. Tankens. De woningen verderop zijn verdwenen. Daar is nu de Koningin Emmastraat. Rechts op de voorgrond woonden de gebroeders]. en M. de Fijter. Het is inmiddels tot monument verheven. In het keetje met de fietsen ervoor had G. Crielaard zijn kapperswinkel. Later verkocht C. Kraaij er manufacturen. Op de achtergrand is nog het pand van A. Tankens

re zien, mer daarvoor een benzinepomp. Op de voorgevel een bord met het opschrift "Andel Pomp".

15 Aan de Julianastraat staat ook de gereformeerde kerk. Het huidige gebouw lijkt in niets op wat er vroeger stond. Andel heeft sinds 1837 een gereformeerde kerk. De behuizing was aanvankelijk niet best. Voor de eerste predikant, P.]. de Bruin, was dat een doom in het oog, vooral ook omdat Huis "Het Hoff" fraai was opgeknapt. Zijn onvrede liet hij duidelijk uitkomen in een preek naar aanleiding van Haggai 1 :4. Hij had succes. Voor C], van Andel was het reden aan de Voorstraat, nu Iulianastraat, een kerkgebouw en pastorie te laten bouwen, In 1885 werd het in gebruik genomen en in 1939 gerestameerd. De foto geeft de situatie weer van voor 1 951 . In

dar [aar werd een consistorie gebouwd. In 1960 kwam opnieuw een restauratie gereed. In 1976 werd de pastorie afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe hal. Het kerkgebouw heeft tot 1989

dienst gedaan, daarna werd het afgebroken voor de bouw van een nieuwe kerk, De Voorhof, die op 8 september 1990 in gebruik werd genomen.

16 Een mooie opname van de Beatrixstraat rond de eeuwwisseling. Een in Andel ingekwartierde militair zond de hart in 1913 naar zijn familie in Den Haag. De straat werd to en nog "het steegje" genoemd. Pas op 13 januari 1939 besloot de raad op initiatief van P. Hoesen de huidige naam eraan te geven. De foto is genomen vanaf de Iulianastraat. In het huis rechts op de voorgrond woonde kleermaker Gijs van Herpen en daarnaastToon Verschoor. Zijn zoon Bas had er later een bierbrouwerij, "De gekroonde valk", De woning in het midden op de achtergrond werd wegens zijn omvang wel de kazerne genoemd. links voor de houtschelf staat

een pomp. Op diverse plaatsen in het dorp stond een pomp waar water gehaald kon worden.

17 Al vier generaties bestaat bakkerij Schouten in Andel. Hier zien we de broodkar van Janus Schouten in de Beatrixstraat, Op dezelfde plaats die op de varige foto was te zien, maar een aantal jaren later. De vrachtauto heeft zijn intrede dan al gedaan. Het is de cerste vrachtwagen, een Chevrolet, van graan- en veevoerhandelaar 0. Bouman. Verder op de foto vijf zonen van Janus Schouten: Peter, Teunis, Koos, Arie en Adrie. Met de broodkar werd het brood in Andel en omgeving bezorgd, tot zelfs in Oudendijk toe. Links is nag net het pand te zien waar ook nu nag altijd de bakkerij is. Er is ook nag een houtschelf Het hout werd gebruikt voor de oven.

1 8 We blijven nog in de Beatrixstraat, nu echter vanaf de andere kant gezien. Duidelijk geeft de fota weer dar de straat niet voor niets "het steegje" of "het steggeske" werd genoemd. Van de bebouwing die hier te zien is, is nauwelijks meer iets over. In fei te resteert alleen de boerderij van de familie De Fijter links, waarin nu dierenarts De ]onge woont en zijn praktijk heeft. In de woning rechts op de voorgrond woonde P. van Rijswijk. In de boerderij met het rieten dak begon 1. van Tilborg zijn slagerij.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek