Artikel niet aanwezig

Het artikel dat u wilt bekijken is niet aanwezig.

Fragmenten uit het boek ''

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59 Even voorbij het Dijkje in de richting van Woudrichern was Den Bol, de aanlegplaats voor onder rneer de Bossche en Heusdense boot. F. Baks had er zijn veerbedrijf Er was ook een weegbrug. Deze foto dateert van de mobilisatietijd rand 1915. In die tijd waren er ook veel militairen in Rijswijk gelegerd. Als ze op verlof gingen rnaakten ze gebruik van Den BoJ. Hier zien we ze aan boord (gaan) van de boot van hoogstwaarschijnlijk de Stoombootmaatschappij "Vereenigd Altena" r die een veerdienst onderhield tussen Woudrichern en Gorinchern v.v. Op de achtergrand aan de over kant van de Maas is nog net Slot Loevestein te zien. Op her bord op

het keetje staat verrneld .Aanlegplaats der stoornboten".

60 Deze boerderij aan de Maasdijk ter hoogte van de Rijswijkse Wie! staat er nog altijd. Echt vee! is er niet aan veranderd. Het is een van de weinige panden in Rijswijk die in het Rijksrnonurnentenregister voorkornen. Drie generaties al wordt het bewoond door de familie Schaap. Op de foto zit ten aan de tafel Camelis Hendrinus Schaap en zijn echtgenote. Naast haar, met de mooie muts, haar moeder, meVTOUW Smits. Verder poseren nag de zonen,

61 We blijven nog aan de dijk, maar nu een £link stuk verder in de njd. We zien hier de gereformeerde kerk van Giessen en Rijswijk rnet daarnaast de pastorie. De kerk werd voor f 9000,- gebouwd door aannemer Van Dalen uit Brakel, naar een ontwerp van architect De Jong uit Sleeuwijk. De ingebruikneming vond plaats op 16 januari

193 1. De eerste psalm die er gezongen werd was psalm 75 vers 1. Een paar maanden na de in gebruikneming vanhet kerkgebouw werd besloten ook een pastorie te bouwen. Dit gebeurde voor f 5000, __ door timmerman ].H. de Joode uitWoudrichem. De laatste dienst werd op 18 juni 1 978 gehouden. Het pand is

nu bij de Christengemeente in gebruik. Het gebied links is inmiddels ook geheel volgebouwd.

62 Een bekende persoonlijkheid in Giessen en Rijswijk was dominee ].B. Benders. Hij was dan ook meer dan dertig jaar predikant van de Hervormde Gemeenten van Giessen en Rijswijk. Hij vertrok in 1936 naar Elst. Hij staat hier op de trap bij de pastorie aan de Maasdijk in Rijswijk.

63 Een prachtige oude opname van de hervormde kerk aan de Maasdijk in Rijswijk. Niet alleen het kerkgebouw is in de loop der jaren veranderd. Dit is ook het geval met de directe omgeving ervan. In de voorgevel ontbreekt nog het opschrift .Dankt God in alles''. Op de begraafplaats, rechts van de kerk, ligt burgemeester Van Ouwerkerk begraven. Het pand naast de kerk was ooit de plaatselijke lag ere school. Later woonde erToon Bas. Die had er ook zijn kruidenierswinkel.

Rechts is nog een stukje te zien van herb erg "De

Zwaan". In de jaren zestig is het pand waarin destijds Sjaan Nieuwenhuizen zijn bocrderij had afgebroken voor een

verbreding van de Stoep. Het rijtuig ZOll van de familie Van Eeten zijn, die op de Almingshoeve in Uitwijk woonde.

64 Links: Rijswijk had vroeger ook een schoenmaker, Dirk Koster. Hij woonde in de dijkwoning rechts. Toen hij er mee stopte kwam schoenmakerVos uit Sprang-Capelle er wonen. Voorheen werd de woning bewoond door Aart van Andel, die rietdekker was.

Via het bruggetje kon men met de kruiwagen eenvoudig op zolder komen. Het pand ernaast werd onder anderen bewoond door de familie ]. van Zon.

Rechts: Deze foto is ongeveer op dezelfde plaats genomen

als de vorige. Rechts is nog een stukje van de schoenmakerswoning te zien. Het pand ernaast is inmiddels vervangen door een andere woning met een pannendak. Hier was het postkantoor gevestigd. Postkantoorhouders waren onder anderen Chiel

en [ap van Zon. Links van het vroegere postkantoor woonde Jan van Tilborg, daarachter is de woning van barbier Jacob van Herpen. De Maasdijk was nag niet bestraat.

65 Poseren voor de fotograaf Dat was vroeger heel normaal als deze zich met zijn camera in het dorp het zien. Hier gebeuTt dit voor het schoolhuis en de school op

de hoek van de Slagboomstraat en de Dorpsstraat.

,

~

DE' W !.J f.. ,lUi ..

.<. ..

-

66 Deze boerderij aan de Dorpsstraat staat er nog, zij het dat zij moeilijk herkenbaar is. Het is het pand waarin nu D. Pullen WOOHt. Voorheen woonden er de families Nieuwenhuizen en Lievaart. De houten aanbouw en de bomen zijn verdwenen.

67 De Dorpsstraat waar deze overgaat in de Wielstraat. Rechts de woning van Jenneke en Gerrit Schmidt. Deze laatste verkocht olie. De pomp is nog net te zien. Links is nu de Van Ballegooijenhof; vernoemd naar de laatste gemeentesecretaris van Rijswijk, G.P. van Ballegooijen. Daar lag aanvankelijk het voetbalveld van Rijswijkse Boys, dat op 1 januari 1946 in gebruik werd genomen. Op de foto is nog net het houten clubgebouw te zien. Het pand vooraan de Wielstraat is ook afgebroken. J. Nultenboek woonde daar. De Wielstraat en de directe omgeving daarvan worden door ouderen ook nog wel de

Dooylagen (Doeyslaghen) genoemd. Die naam wijst op een drassig moerassig gebied.

68 Een opname van de school en het gemeentehuis. Achter het gemeentehuis was het verenigingsgebouw Na de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1973 is het nog een tijdje als dependance van het gemeentehuis van Woudrichem in gebruik geweest. Naast het gemeentehuis zijn nog de houten noodwoningen te zien die daar, evenals in andere plaatsen, kort na de Tweede Wereldoorlog werden gebouwd. Voorheen stond daar een muziektent, die in de oorlogsjaren werd afgebroken wegens gebrek aan brandhout.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek