Andijk-West in oude ansichten

Andijk-West in oude ansichten

Auteur
:   J.J. van der Gulik en Y. Visser-Singe
Gemeente
:   Andijk
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3520-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Andijk-West in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

De aanleiding om "Andijk-West in oude ansichten" te doen versehijnen is aansluiting te geven op het reeds eerder versehenen deel "Andijk in oude ansichten" door P. Kistemaker en tevens tegemoet te komen aan de wens van velen, om wat thans is verd wenen tussen Bakkershoek en Driehuizen, in een boekje voor het nageslaeht vast te 1eggen.

Er is bij de samenstelling getraeht het gehee1 ook aantrekkelijk en duidelijk te maken voor die bewoners van Andijk, die zieh hier na 1945 hebben gevestigd, zodat men, tijdens het 1ezen en kijken, weet waar men zieh bevindt.

We starten in deze uitgave even voorbij Driehuizen, vervo1gen onze weg naar de "kern" van de Bangert, keren dan terug en gaan via de Stormweg en Klein Gouw naar de Hoekweg. Aan het einde van de Hoekweg gaan we even reehtsaf om een korte blik te werpen op de Bakkershoek en we keren dan weer terug in de riehting van de Bangert.

Gedurende onze tocht onderbreken we de .Jintbebouwing" 1angs de dijk door zowel links als rechts af te slaan en een kijkje te nemen in de diverse buurtjes. We zullen zien hoeveel er is gesloopt en veranderd. Andijk heeft nog vele rustieke plekjes, maar veel moois is toch verdwenen, zoals de oude Bangert; dat had thans de "Andijker Schans" kunnen zijn, En dan te bedenken dat de mooie mo1ens ook moesten verdwijnen, toen ze overbodig waren! Maar gedane

zaken nemen geen keer. WeI beseffen we nu, datgene te moeten bewaren waara an onze voorouders met hart en zie1 hebben gewerkt.

Met het verdwijnen van woningen en dergelijke verdween ook de karakteristieke sfeer, de sfeer van gezelligheid en rust buitenshuis. Ondanks financiele armoede was er vee1 gezelligheid. In de zomermaanden was er 's avonds dikwijls een samenkomst van buurtbewoners. Men vertoefde dan aan de dijk en tot laat in de avond maakte men muziek op accorde on en mondharmonika, terwijl de humor niet ontbrak. Een uitdaging om een prachtige haardos van een van de mannen "gladweg" te nemen vormde het hoogtepunt van de avond. Het honorarium was dan een rijksdaalder, maar men liep weken voor schande. Ongetwijfeld zullen vele oudere bewoners van Andijk zich nog be1angrijke gebeurtenissen kunnen herinneren, zoals de opkomst van het gemotoriseerd verkeer, het verzwaren van de dijk en het verp1aatsen van huizen naar onder andere Klein Gouw. Ook hieraan wordt in dit boekje aandacht besteed.

Moge dit boekje voor vele Andijkers weer een aanleiding zijn terug te zien op hetgeen is verdwenen en moge het de herinneringen verhelderen. Dat is de wens van de samenstellers, die tevens hun opreehte dank willen betuigen aan allen die hebben meegewerkt om de uitgave van dit boekje mogelijk te rnaken. We wensen u vee1 genoegen toe met dit bezit.

1. Dit is ongeveer het begin van Andijk-West omstreeks 1945. De knusse huisjes, dieht tegen de weg ge1egen, zijn ges1oopt; zij lieten jaren1ang een grate 1eegte aehter. De bovengrondse ge1eidingen en palen voor de e1ektrieiteit zijn inmidde1s verwijderd; de vervangers zijn kabe1s in de grond. Aan de dijk staan Betje Kok en Teuntje Hooive1d een babbe1tje te maken. Dat behoorde tot het dagelijkse 1even en het kon, zander dat men werd gestoord door overlast van autoverkeer.

2. Ongeveer op de plaats waar thans het cafe-restaurant van D. Kuin staat, stond eerder, dieht tegen de dijk aan, cafe "De Korenbeurs". Het cafe is, met de andere percelen, na 1916 gesloopt. De Andijkers die we op de kaart zien zijn, van links naar rechts, staand:

Trien Meester, Ma Tuin, Marie Meester, Jan Tuin, Toos Aker, Th. Dol, Jaap Vriend, Dirk Vriend, Jaap Smit, M. Smit, Klaas Tiet, Kees Dol en Frans Grooteman. Knielend: Kl. Dol, e. Meester, bijgenaamd "Bokkie", en Jan Hooiveld, bijgenaamd Jan "Noadig".

3. Hier zien we de situatie in 1935. Eens heeft hier "De Korenbeurs" gestaan. U ziet het nieuwe cafe, met daarvoor het nieuwe huisje, gebouwd door Frans Grooteman, dat later werd bewoond door P. van der Gulik en nu door de familie Sijm, Ret cafe was tevens wachtkamer voor busreizigers. Er werd een rode vlag aan het hek bevestigd wanneer er een of meer passagiers met de bus mee moesten. Ret is nog rustig op de weg. Een enkel Fordje of een auto bus waren de enige rustverstoorders in die tijd. Kinderen konden ongestoord op de weg hoepe1en, tollen en knikkeren.

And{jk. Het Hoogelandj«.

UitR. J. 001. A ndijk,

4. Het Hoogelandje is een van de kleine "nederzettingen", waarvan er vele zijn in Andijk. Het is bereikbaar via een smal pad, dat naast de nu bestaande "VeGe"-zelfbedieningszaak loopt. Van de acht huizen die er stonden, zijn er thans nog twee over. De naam "Hoogelandje" is waarschijnlijk ontstaan vanwege het feit dat de grond ten opzichte van de omringende percelen hoger lag.

5. We staan hier bij de "Driesprong" en we kijken in de richting van de Stormweg en de Bangert. De bet onnen brug is thans gesloopt en zij is vervangen door een brug van grater formaat. Rechts van de brug zien we de kruidenierswinkel van Klaas Dol met links daarvan het huis dat nu wordt bewoond door W. Deen. Uiterst links zien we nog het huisje dat werd bewoond door achtereenvolgens Jan Mantel, Kees Krul en de familie Kuin. Het is inmiddels ook gesloopt!

6. Hier zien we de kruidenierswinkel van Klaas Dol. Daarnaast is de betonnen brug nog zichtbaar. Behalve in kruidenierswaren handelde Dol ook in brandstoffen. Later vestigde C. Beemsterboer zich in het pand en werd het verbouwd tot een schoenmakerij. Thans is het pand als burgerwoonhuis in gebruik.

7. Deze opname is ongeveer vanaf de plaats gemaakt waar nu de nieuwe rooms-katholieke kerk staat. We kijken in zuidoostelijke riehting en we zien een bijzonder fraai gedeelte van de Bangert. We krijgen de indruk een dorpje te naderen: de huisjes staan knus naast elkaar en ze zijn versehillend van type. De boerderij werd bewoond door Simon Dekker en het huisje ervoor door de weduwe Dol-Bot. In het grote huis aan de overkant woonde Pieter Aker, links van hem huisden Afie en Jan Meester en in de andere twee waren Jan Rinkel en Ab Sehuitemaker gehuisvest. Aile pereelen zijn later gesloopt.

8. We zijn in de oude Bangert aangekomen en we treffen er dit mooie tafereeltje aan. Iedereen kijkt aandachtig naar de fotograaf. Het lijkt wel of ze hem hebben besteld, zo talrijk zijn de aanwezigen. De zesde persoon van links is Trien v.d. Meer, de zevende Geert Haakman. De man met de mand aan de arm is bakker Immink en naast hem staat timmerman Freek Weel. Uiterst rechts staat diens zoon Klaas Weel. Op de achtergrond zien we de boerderij van de familie Neefjes, die er nu nog staat. Al het andere op de kaart is helaas verdwenen!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek