Anna Paulowna toen en nu deel 1

Anna Paulowna toen en nu deel 1

Auteur
:   G. Engeltjes en P. Appel
Gemeente
:   Anna Paulowna
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5153-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Anna Paulowna toen en nu deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

De geschiedenis van de Anna-Paulownapolder gaat een kleine honderdvijftig jaar terug. Ondanks dit korte tijdsbestek in vergelijking met de omliggende plaatsen, heeft de polder een rijke historie. Dit komt niet in de laatste plaats door het gegeven dat het afbreken van historische pan den in de polder vrijwel zonder enige tegenstand kon geschieden. De vereniging Oud Anna Paulowna probeert daar verandering in te brengen. Echter, ook in de eerste vijf jaar van haar bestaan is er toch nog een aantal pan den verdwenen zoals bijvoorbeeld het Tramstation. Bovendien zullen nog de restanten van de meelmolen "De Ondernerning" gesloopt worden.

De reis door de geschiedenis en het heden van Anna Paulowna zijn we gestart in Van Ewijcksluis. Daarna brengen wij een bezoek aan de op 1 januari 1990 onder het bestuur van polder gekomen Wieringerwaard. De Kleine Sluis naderen we over de Kerkweg; onze weg vervolgen we via de Molenvaart naar de Spoorbuurt. We verlaten dan het oosten van de gemeente om na de Gelderse Buurt als laatste het dorp Breezand aan te doen. Door de toto's kunnen we de ontwikkeling van de gemeente goed volgen, een ontwikkeling die Anna Paulowna sinds 1846 tot het beeld van nu heeft gebracht.

Vooral de beginjaren zijn niet al te gemakkelijk geweest. De onvruchtbare zandgronden in het westen en de watersnood in 1916 waren hiervan mede de oorzaak. De gemeente die de naam draagt van de gemalin van koning Willem II he eft deze koningin nooit mogen begroeten. WeI is de ko-

ning tot tweemaal toe in de polder geweest. Als eerbetoon aan de koningin starten wij de reeks toto's met haar beeltenis.

Wij realiseren ons dat er veel meer foto's voor plaatsing in het boekje in aanmerking zouden kunnen komen. Plaatsgebrek en de beperkte mogelijkheid tot het maken van een nieuwe foto waarop herkenbare punten van een oude foto staan, zi j n hiervan de oorzaak. In dit verb and verwi j zen wi j naar de foto van de huidige plaats van het vroegere Lombok. Door de bomen die daar nu staan, is er weinig meer te zien van hoe het was.

Wij verwachten dat dit boekje u een beeld zal geven van het leven en wonen in onze gemeente in het verleden. Daarom hopen wij dat u het met de vereniging Oud Anna Paulowna eens zult zijn, dat het be waren en onderhouden van de nog resterende oude panden in onze gemeente een belangrijke zaak is.

Het maken van dit boekje is voor ons een heel plezierige bezigheid geweest. De hulp die we van veel kanten hebben ontvangen, spreekt boekdelen over de wijze waarop de inwoners van de gemeente denken over de geschiedenis van de twee polders. Wij hopen dat het boekje u net zoveel genoegen schenkt als het ons heeft gegeven bij de samenstelling.

G. Engeltjes P. Appel

"

.???....

. -. '

-e- -----'"

1. De eerste foto van de gemeente Anna Paulowna is die van de omgeving van het Wieringer Veerhuis in Van Ewijcksluis.Iange tijd een van de drukste plaatsen van Anna Paulowna. Dit was onder andere te danken aan de post boot van Bais uit Wieringen en het vissersvlootje van Anna Paulowna. Ondanks het feit dat deze vloot slechts uit zo'n dertien boten bestond. vond men dat toch reden genoeg om een visafslag te stichten. Rond 1847 liet Symon Groet, een bekende keetbaas bij de draoglegging van de Anna-Paulownapolder. het Wieringer Veerhuis bouwen tegenover de aanlegsteiger van de veerboot. Op de foto is ook het urinoir te zien bij het trappetje over de dijk.

2. Een zeldzame foto van Van Ewijcksluis. Niet aileen zien we de twee molens, maar ook nog de schoorsteen van het stoomgemaal. Lang hebben wij gezocht naar de plaats waar deze foto precies is genomen. Zeker is dat het de Arnsteldijk moet zijn; de plaats is waarschijnlijk net voorbij de bocht. De voorste molen is de vijzelrnolen, die stond langs het Oude Veer; de tweede kleinere molen stond bij het Kleinrneer. Het Kleinmeer loopt van de Meerweg naar het gemaal J.e. de Leeuw. De winkel van Klaas de Graaf die ten zuidoosten van de sluis stond, moest tijdens de aanleg van de tramweg wijken voorhet station (1911-1912). Omdat noch de winkel noch het station op de foto zichtbaar is, werd deze foto vermoedelijk tussen de sloop van de winkel en de bouw van het station genomen.

3. De Amsteldijk gezien vanaf de brug. De weegbrug, die aan de dijk heeft gestaan, is op de foto duidelijk te zien. Vee I inwoners van Van Ewijcksluis hadden gedurende de zomer een aardige bijverdienste aan het verzamelen van zeewier. Het zeewier verkreeg men op twee manieren: in eerste instantie werd het gevist, later kwam daar het maaien bij, Na het aan land brengen en drogen werd het wier zoutvrij gemaakt door het te spoelen in zoet water. Versen noemde men dit. Het versen duurde ongeveer een week. Daarna werd het wier opnieuw gedroogd, in balen geperst en verhandeld. Het wierwerd gebruikt aIs vulling in de meubel- en beddenindustrie. Dat langs de dijk niet aileen wier werd gedroogd, laat her wasgoed achter de weegbrug zien.

4. Met deze foto verlaten wij de Anna-Paulownapolder en komen we in de Wieringerwaard. Deze polder is op 1 januari 1990 bij de gemeente Anna Paulowna gevoegd. De foto toont de .Drie Molens". Waar op de nieuwe foto de timmerwinkel te zien is. was tot 1916 het pand van Aris Keuris. De fami1ie Keuris began hier rond 1904 een cafe dat met de watersnood van 14januari 1916 onder water kwam te staan. Een storm die woedde op 16/17 februari 1916 vernie1de de rest. De beide panden op de foto zijn na de droogmaJing gesloopt en vervangen door de huidige bebouwing. Op de oude Ioto is Jinks het huis te zien van Arie de Graaf. Op de voorgrond zien we de rails en het perron van de stoomtram. Na aanleg van een zandpad, dat liep van de .Drie Molens" naar de vijzelmolen een in de Kleine Sluis, besloot Wieringerwaard in 1852 tot het maken van een doorbraak in de dijk. De verb in ding Anna Pau!owna/Wieringerwaard was in 1855 een feit.

5. Even over de dijk vinden we de korenmolen "De Hoop". Deze werd in 1742 gebouwd ais strijkmolen; in 1871 werd hij tot korenmolen verbouwd. De molen werd in 1985 buiten gebruik gesteld. Het waterschap "De Aangedijkte Landen en Wieringen" heeft de molen overgedragen aan de gemeente Barsingcrhorn. Na de herindeling werd de molen eigendom van de gemeente Anna Paulowna. De stichting "Molen de Hoop" wil hem binnen niet al te lange tijd van de gemeente overnemen. In 1613 stonden op deze plaats viermolens, waarvan er twee werden verplaatst na 1619. Bij de resterende twee molens werden in 1742 en 1749 twee nieuwe strijkmolens geplaatst. Een van de twee oude molens werd afgebroken, waarna er dus drie molens overbleven; vandaar de naam de "Drie Molens".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek