Apeldoorn in oude ansichten deel 1

Apeldoorn in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.O. van de Vegte
Gemeente
:   Apeldoorn
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1916-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Apeldoorn in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Apeldoorn in oude ansichten deel 1

door j.O, van de Vegte

ZALTBOMMEL

W~OEN

OEKJE

ISBN10: 90 28819169 ISBNI3: 978 90 28819160

© 1967 Europese Bibliotheek - Zaltbommel

© 2009 Reproductie van de zevende druk uit 2000

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zander voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Europese Bibliotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbommel telefoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: publisher@eurobib.nl

INLEIDING

Dit boekje doorbladerend zult u kennis maken met Apeldoom en zijn omliggende dorpen, zoals die er in de jaren 1890-1930 hebben uitgezien.

Sinds de bouw van het koninklijk paleis Ret Loo op last van stadhouder Willem III, waarmee in 1685 werd begonnen, is Apeldoom een trekpleister geweest voor vele toeristen. Wanneer we de namen van de talloze bezoekers en gasten van het paleis nagaan, blijkt overduidelijk dat hier herhaaldelijk geconfereerd is over nationale en intemationale problemen. Zo is bijvoorbeeld het plan voor de bekende tocht naar Engeland, met haar verstrekkende gevolgen voor West-Europa, hier ontworpen en voorbereid. Kort na 1795 viel de prachtige tuinaanleg bij het paleis aan de dwaze vernielzucht van de patriotten en Fransen ten offer.

In 1878 werd de Vereniging tot Veraangenaming van het Verblijf te Apeldoom opgericht, die sinds 1896 regelmatig gidsen uitgaf, aan de hand waarvan men

wandel- en rijtochten door Apeldoom kon maken. Op soortgelijke wijze zijn de afbeeldingen in dit boekwerkje gerangschikt, waartoe een keuze moest worden gemaakt uit een collectie van meer dan vijfhonderd kaarten. Een volle dig overzicht van de in de loop der jaren verschenen prentbriefkaarten kan dan ook niet worden gegeven.

Deze enorme verscheidenheid van kaarten is een goede maatstaf voor de vele toeristen die jaarlijks Apeldoom bezochten.

Apeldoom heeft helaas niets te bieden aan oude stadswallen en -rnuren, daar het nimmer als vestingstad heeft dienst gedaan. Onbekend was het echter zeker niet. Reeds vanaf de veertiende eeuw doet zich het merkwaardige feit voor dat Apeldoom herhaaldelijk uitgekozen wordt voor het houden van besprekingen. We le zen onder andere dat Zwolle, Deventer, Kampen, Zutphen, Arnhem en Nijmegen afgevaardig-

den naar bijeenkomsten van de Hanzesteden te Apeldoorn zenden, als zijnde een bekwame plaats voor deze besprekingen.

De papierindustrie deed aan het einde van de zestiende eeuw (1593) in Apeldoorn haar intrede. Johan Steenbergen sticht dan op de Grift de eerste Apeldoornse papiermolen. Sindsdien neemt de groei van Apeldoorn toe. Omstreeks 1650 liggen hier reeds drieentwintig papiermolens en in 1741 is dit aantal tot meer dan vijfenveertig gestegen. In de tweede helft van de negentiende eeuw zijn de meeste papiermolens omgezet in wasserijen.

Als het kanaal naar Hattem en later naar Dieren gereed is, worden diverse beurtveren onderhouden met Amsterdam, Rotterdam en andere steden. Ook de aansluiting op het spoorwegnet in 1876 bevorderde de economische groei van Apeldoorn. De crisisjaren 1930-1939 noodzaken het gemeentebestuur zeer zui-

nig te zijn met de dubbeltjes, maar na de Tweede Wereldoorlog groeit Apeldoorn zeer snel en mag het zich stad noemen met zijn meer dan 110.000 inwoners.

Veel historische gebouwen is Apeldoorn niet rijk. Het kasteel Het Oude Loo, de hervormde kerk te Beekbergen en het kasteel Ter Horst in Loenen vormen wel de belangrijkste. Het merendeel van de villa's is gebouwd aan het einde van de vorige eeuw. Als woonklimaat heeft de plaats een grote naam verworven. Rusthuizen, sanatoria, herstellingsoorden en soortgelijke inrichtingen vindt u er in grote getale. Nevenstaande advertentie uit 1896 toont u duidelijk welke voordelen Apeldoorn u biedt.

Rest mij nog u een prettige wandeling toe te wensen.

J.O. van de Vegte gemeen tearchivaris

1. Advertentie uit het eerste VVV-gidsje van 1896.

APELDOORN,

bij 't LOO (Zommwhlijr van de Konin~ll,i~c Familie), GELDERLAND.

r:· II ,..", rI, twee hoogste /'/11/1, 1/ i u ,','.IN/Ilt/'/. /Jro0!l !/('zow{ klimaa!

Bijzonder aan te bevel en VOOf Indisehe Families.

Op grond van ondervinding aangewezen plaats voor opvoeding van Indische kinderen.

Oeconomisch verblijf voor renteniers en gepensioneerden.

Hi/lid, h!/.,/i(·llis,.{1 .l/I'I('.'}I'II 1(((1/ rij/ .'ijll)01-1){/lIell.

Communu-atie met Am-tr-rdam en Houerdarn pel' Stonmboot.

Goede \'"tl""', Rij- en \';lndelwel!en. !3/Js,.f"'ijJ.-- 1'1> lIJ1rsll'lIillg .? oord

(0111' /UO(·,{Ilt'l/,IJ!·rliy(·", Koorts- I'll Zentuclijdrr«.

Gewone en speciale Geneeskundige behandeling.

lluo~erf> Bur.!tT~dlO(.1 UU'I 5 jarigen eursus voer jOllgpus PO meisjes, ormaall~ssell. l!it;:ebreitl· en Lager-underwijs,

Bijznadere schnlen, G~'mllastiek -, T ?? ken- eg Muzi.k-ODd~rwijs. lW'iclllillgell VOO?' peciale opleiding,

GA " en WATERLEIDIXG, Inrichting' "oor W ehnlterboringcn.

Intercommunalo T lefoon in onderhandeling.

Tram -coneessie verleend.

Uitmuntande Hotels, Pensions en Stalhouderijen.

FRAAIE WINKb:LS en INDUSTKI1::b:Lb: ZAKb:N, die voldoen aan behoeften en smaak.

V ILL A 's e It B 0 U W T ERR E I N EN, Zwem- en Badinriehtingen.

v EI{,SCIIILl ,I·:~j)r: S()( 'LI::TEl'n:~. "'11 1I!I,"!/f'I'!'I'M "1/ Hf'i1dsl.-I( /III i!ll'/( 1'~iSI{( (III.

Ruime- en goed ingerichte amusements-1okalen.

Station .t,U 14 '4 ~ .

155 Uitg. Hoflnadf a Amsterdam .?. ~ t.~ .... :

2. De eerste tocht door Apeldoorn begint u bij het station van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, De stationschef met zijn drie gouden biesjes op de mouw bewijst u terstond dat hier heel wat omgaat. Het treintje bij de paal wordt gereedgemaakt voor zijn reis via Beekbergen naar Dieren.

3. Ret station uitkomend, ziet u rechts het vriendelijke Sophiapark (thans busstation).

de spoorliin, 1876. bii de opening van

Entr.ie van Apeldoorn. U

d t thans verdwenen is.

. hotel Apeldoom, a

links staat het ruime

4. lets meer naar

5. U kunt hier de paardetram nemen naar de Loolaan voor f 0,075 , of naar het paleis Ret Loo voor f 0,125 . Blijft u langer, neem dan een couponboekje voor 20 ritten a f 1,-.

Stationsplein

ldd Uitg. HollAD,ua AmsterdaOJ

Apeldoorn

6. Te voet volgt u de tramlijn via het Stationsplein naar de Dorpstraat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek