Appelscha in grootmoeders tijd

Appelscha in grootmoeders tijd

Auteur
:   H.H. Zwart
Gemeente
:   Ooststellingwerf
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3461-3
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Appelscha in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

fippalsche

in qrnntrnneders tijd

door

H.H. Zwart Jbzn.

Tweede druk

Europese Bibliotheek - Zaltbommel MCMLXXXVI

W~OEN

OEKJE

ISBNlO: 90 288 3461 3 ISBN13: 978 90 288 34613

© 1986 Europese Bib1iotheek - Zaltbomme1

© 2009 Reproductie van de oorspronke1ijke druk uit 1986

Niets uit deze uitgave mag worden vervee1voudigd en/of openbaar gemaakt door midde1 van druk, fotokopie, microfihn of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schrifte1ijke toestemming van de uitgever.

Europese Bib1iotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbomme1 te1efoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: pub1isher@eurobib.n1

INLEIDING

De belangstelling voor het verleden mag zich in een sterke groei verheugen. Daarom is het verblijdend dat na de uitgifte van .Appelscha in oude ansichten" deel1 en 2 nu ook .Appelscha in grootmoeders tijd" verschijnt.

De tijd staat niet stil en het aanzien van het dorp Appelscha heeft zich in de loop der jaren sterk gewijzigd. Veel van het "oude" heeft plaats gemaakt voor nieuwbouw.

De inhoud van dit boekje zal voor velen een brugfunctie naar het verleden hebben. Het zal ongetwijfeld veel van het "verloren gegane" in uw herinnering terugroepen.

Uit het voorhanden zijnde materiaal moest een keuze worden gemaakt, waarbij de samenstelling zo gevarieerd mogelijk is gehouden over de periode 1890-1940. De samensteller van dit boekwerkje hoopt van harte dat het zien, bekijken en lezen van de inhoud u veel plezier zal geven. Vervolgens nodig ik u uit voor een tocht door het dorp. De start vindt plaats bij de Fries-Drentse grens, via het Stokersverlaat naar Duinen-Zathe en omgeving om ten slotte in Oud-Appelscha te eindigen.

De samensteller houdt zich gaarne voor op- en aanmerkingen aanbevolen en is uiteraard zelf ook bereid nadere gegevens te verschaffen.

Appelscha, augustus 1986

H.H. Zwart Jbzn. Van Emstweg 10-12 Huize "Vierhouten" Tel. 05162-2616.

1. Van rond de eeuwwisseling is deze fraaie opname van de Damsluis, gelegen op de grens van Friesland en Drenthe. Geheellinks op deze opname sluiswachter Alb. van der Woude. Achter de brug rechts de boerderij van Kl. Wieldraaijer. Op de wal staan enige schippers te wachten op het schutten van hun schepen.

2. Tegelijk met de Damsluis werd in 1894 de sluiswachterswoning gebouwd. Deze opname van het einde van de jaren twintig laat zien dat deze woning in de loop der jaren uiterlijk nauwelijks enige wijzigingen heeft ondergaan. Onderstaand gedicht was aanvankelijk op tegels in de schoorsteen gemetseld, thans als tegelplateau in de gang opgehangen:

De oudheid zocht in scheiding kracht, Dee' z tijd eischt vrij verkeer, Dies werd de sluis tot stand gebracht, Die Friesland strekt tot eer.

Maar eeuwen was de Drentsche scheid, En doorvaart werd gemist,

Was 't Frieslands wil,

En haar beleid,

Die 't lot der dam beslistt!

De Staat en Drenthe werkten mee, Door ruiming van den Wijk, Zoo is de oude scheiding ree, Verdwenen uit het Rijk.

Deze woning, Vaart Noorzijde 149, wordt thans door het gezin H. Postma bewoond.

3. Het loondorsbedrijf te Appelscha-Boven werd omstreeks 1920 door negen landbouwers op cooperatieve grondslag opgericht. Gestart werd met een dorsmachine, later werd een tweede aangekocht. De loods voor berging werd tegelijk gebouwd c.q. uitgebreid. Omdat geen nieuwe leden toetraden en anderen naar elders vertrokken, hebben H. Edzes en de gebroeders Th. Mesken (l1e wijk) en Andr. Mesken (Damsluis-Smilde) het bedrijf geleid. Na de Tweede Wereldoorlog namen omstreeks 1947 H. Edzes Hzn. en Alb. Mesken Andrzn., beiden te Appelscha, het loondorsbedrijf over. Een derde machine werd aangeschaft. Door de modemisering in de landbouw (combines) werd het bedrijfbegin 1950 opgeheven. De machines werden voor oud roest verkocht. Voor zover bekend is er niets bewaard gebleven. De dorsmachineloods aan de Vaart Z.Z. nr. 148 is de enige tastbare herinnering! In deze loods, waarvan Th. Zwiers (Assen) eigenaar/gebruiker is, worden onder meer radio- en t. v .-tafels gemaakt.

4. Een foto van het personeel van het loondorsbedrijfH. Edzeslgebroeders Th. en Andr. Mesken te AppelschaBoven, daterend van voor de Tweede Wereldoorlog. Van links naar reehts staan: Jan Herder Kzn.; H. Tingen Pzn. (beiden met vork); Johs. Steg Hzn.; R. Bron; Tj. Eisinga Dzn. (zittend); H. Steg Wzn.; en P. de Jong. H. (Harm) Steg - niet op de foto - behoorde eveneens tot het personeel.

5. Een dorsmachine van het bedrijfH. Edzes/gebroeders Th. en Andr. Mesken te Appelscha-Boven in bedrijf. Waar de werkzaamheden werden verricht is niet bekend, wel dat de opname van omstreeks 1930 is. Boven op de dorsmachine staan, van links naar rechts: Berend Hofman, Appelscha; en Harm Broersma, machinist, Srnilde. Rechts boven zien wij Jan Herder en Jurrie de Haan, respectievelijk bandensnijder en inlegger. Naast hen, met york in de hand, staat Anne Joustra. Voorts links voor op de foto Albert Oost (pakkensjouwer), achter hem links Gellius Joustra en rechts Tinus de Groot. Voor zover niet anders vermeld, woonden deze personen in Appelscha.

6. Deze foto van de brugvernieuwing in de weg Vaart Zuidzijde -langs de Opsterlandse Cornpagnonsvaartnaar Smilde, ter hoogte van de Bruggewijk te Appelscha-Boven, dateert van 1931. Deze brug is inmiddels verleden tijd! Na de Tweede Wereldoorlog is zij door een duiker vervangen. 01' de achtergrond de boerderij van W. Srnit. Het woonhuis is door een nieuwe woning vervangen. Het veehoudersbedrijf wordt thans voortgezet door zijn zoon W.B. Srnit, Vaart N.Z. 140.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek