Appelscha in grootmoeders tijd

Appelscha in grootmoeders tijd

Auteur
:   H.H. Zwart
Gemeente
:   Ooststellingwerf
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3461-3
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Appelscha in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

67. Het natuurbad te Appelscha, dat in 1934 werd geopend. Achter het zwembad - zie de kruisjes - staan twee woningen. Rechts woonde R. Grupstra Wzn., links zijn broer In. Grupstra Wzn.

Schaaoherder. In de Hei bii de Duinen. APPELSCHA.

68. De schaapherder met zijn kudde schapen was voor vele dorpen een vertrouwd beeld. Dat gold zeker ook voor Appelscha. De schapen werden hier via de toen nog onverharde Schapendrift naar de heide gebracht. H. Dekker is waarschijnlijk de laatste schaapherder van Appelscha geweest. Hij woonde destijds in het boerderijtje, dat nu Wester Es 29 genummerd is.

69. Deze zomerhuisjes in het vakantiecentrum "HiIdenberg" te Appeischa waren de eerste, die rond 1950 door S. Mulder daar werden gebouwd. Zelf woonde hij in dit vakantiecentrum in Huize .Smnewende".

70. Vanaf de bosrand bij de ingang van de duinen te Appelscha een blik op de Boerestreek, zoals die er in de jaren twintig uitzag. In de boerderij, waarvan we de achterzijde zien, woonde toen het gezin P. de Boer. Deze boerderij heeft inrniddels plaats gernaakt voor een nieuwe woning, Boerestreek 14, waarvan de bewonerTj. de Boer eigenaar is. Het gezin A. Grupstra woont daar eveneens. Rechts boven op de foto is het cafe .DuinenZathe", nu Boerestreek 9, nog te zien.

J. V. O. JEUGDHERBERG .. us BLAU HIEM" - APPELSCHA

71. In 1919 werd dit gebouw als Jongenshuis gebouwd, uitgaande van de Vereniging voor Hulp aan Onbehuisden te Amsterdam. Staatsbosbeheer nam het daama in eigendom over, waama het complex in 1930 door de Jeugdbond voor Onthouding werd aangekocht. Deze organisatie kreeg hier haar kamphuis, tevens jeugdherberg. Deze jeugdherberg "Us Blau Hiern", Oude Willem 3, aan de Bosweg van Appelscha naar Smilde, nabij de Fries- Drentse grens, functioneert niet meer als zodanig, maar vervult thans een meer aangepaste recreatieve functie.

72. Een fraaie opname van de weg naar bet Fries Volkssanatorium te Appelscba, officieel de Sanatoriumweg. Op deze toto staan recbts tegen de beuvel in bet zand de gezusters Gerradina en Geesje EImers JWdr. De toto geeft het beeld weer van de Sanatoriumweg van omstreeks 1925.

73. De openstaande toegangshekken naar het Fries Volkssanatorium te Appelscha beheersen deze foto. Het sanatorium is aanvankelijk te Joure opgezet en rond 1920 naar Appelscha verplaatst. De verpleging van lijders aan tuberculose met name uit de noordelijke provincies yond hier plaats. Toen deze gevreesde volksziekte nagenoeg was overwonnen, werd aan het complex een andere bestemming gegeven. Het is thans een inrichting voor demente bejaarden en reactiveringscentrum onder de naam .Beatrixoord". Ingaande 1 maart 1986 is deze naam gewijzigd in "Stellinghaven".

74. Een foto van een van 1724 daterende boerderij. Rond de eeuwisseling behoorde deze boerderij tot de bezittingen van nIT. J. Baron van Pallandt. Pachter was toen E.F. Gorter, gehuwd met Jac. Oosterkamp. Op de foto staan, van links naar rechts: Albert Weerman (boerenknecht), mevrouw J. Gorter-Oosterkamp en haar dochtertjes Leentje en Geesje. Bij een publieke veiling werd Jb. van den Bosch te Appelscha eigenaar van dit bedrijf, later zijn zoons F. en O. van den Bosch. Het bedrijf werd aan F. Dijkstra verpacht, daama aan G. Prins (thans Van Emstweg 22 te Appelscha). Op het erf naast de boerderij, die in het begin van de jaren zestig werd afgebroken, bouwde C. Luijt (nu te Oosterwolde) een bungalow, thans bewoond door J.M. Slob, Aekingaweg 6 te Appelscha.

75. Deze boerderij te Oud-Appelscha werd gedurende de jaren 1946-1957 bewoond door veehouder H. Postma. Van meet aan was het tevens een kampeerboerderij. De volgende bewoner H. Haasjes nam dit bedrijf in eigendom over van J. Zwart Hzn. en Cons. De huidige eigenaresse, mevrouw J. Slootheer-Bos, heeft dit pand, Wester Es 32, als woonboerderij in gebruik.

76. Deze boerderij werd tot zijn overlijden in 1956 bewoond door In. Duin. Daarna werd H. Postma eigenaar; na verbouwing betrok hij met ingang van 1 april 1957 deze boerderij, thans plaatselijk genummerd Appelscha, Wester Es 11. Het was tevens een kampeerboerderij. In de loop der jaren heeft zich hieruit het vakantiecentruro "De Posthoorn" ontwikkeld.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek