Appelscha in oude ansichten deel 2

Appelscha in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H.H. Zwart
Gemeente
:   Ooststellingwerf
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3529-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Appelscha in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

De belangstelling voor het verleden, voor het leven van vroeger, is de laatste jaren sterk toegenomen. De vele uitgaven en publikaties over lokale en regionale historisehe onderwerpen geven daar blijk van. Zeker niet minder is de interesse voor foto's en prentbriefkaarten uit de tijd van onze jeugd of uit die van onze ouders en grootouders.

Tegen deze aehtergrond is het verheugend dat in de serie " ... in oude ansiehten" "Appelseha in oude ansiehten" deel 2 het lieht ziet. Het aanzien van ons dorp is in de loop der jaren veranderd. Veel van het "oude" is verdwenen, veel "nieuws" is er voor in de plaats gekomen. De inhoud van dit boekje wil u iets van het "oude" laten zien.

Voor het samenstellen van dit boekje werd van vele zijden de gevraagde medewerking verkregen. Zonder die medewerking was het niet mogelijk geweest deze uitgave tijdig te doen verschijnen , Uit de overvloed van materiaal moest in verband met de beperkte ruimte een keus worden gemaakt. De inhoud is eehter zo gevarieerd mogelijk gehouden over de periode 1890-1940.

Velen zullen door deze beelden met wat meemoed hun herinneringen ophalen. Anderen zullen met belangstelling en nieuwsgierigheid kennis nemen van hoe het was. De samensteller hoopt even wei dat het zien, bekijken en lezen van de inhoud u veel genoegen zal versehaffen!

TER GELEGENHEID V AN DE INGEBRUIKNEMING V AN DE NIEUWE RABOBANK TE

APPELSCHA, GEVESTIGD AAN DE V AN EMSTWEG 8, OP 14 JANUARI 1983 STELT DEZE BANK DIT BOEKWERKJE BESCHIKBAAR, ZODAT VERSPREIDING OP RUIME SCHAAL MOGELIJK WORDT.

Vervolgens nodig ik u uit voor een toeht door het oude dorp. De start vindt plaats te Appelseha-Boven, vervolgens riehting Stokersverlaat, Duinen Zathe met omgeving, om te eindigen in Oud-Appelscha. Uiteraard worden de plaatsen waar de cooperatieve boerenleenbank - thans Rabobank - in de loop der jaren kantoor hield, in dit boekwerkje afgebeeld. Behalve naar de omslag van het boekje, verwijs ik hiervoor speciaal naar de nummers 11, 30, 37 en 38. Ten slotte breng ik mijn bijzondere dank aan allen die bereid waren ansiehten ter reproduktie besehikbaar te steilen en aan hen die hebben medegewerkt mijn gegevens aan te vuilen. Zonder de anderen te kort te doen, noem ik in dit verband met name de heer A. Bos te Beetsterzwaag.

De samensteiler houdt zieh aanbevolen voor op- en aanmerkingen en is ook zelf bereid zo mogelijk inliehtingen te versehaffen.

H.H. Zwart Jbzn.

Appelseha, Huize "Vierhouten" Van Emstweg 10-12 Tel. 05162-2612

Aan de Vaart te Appeischa.

1. Deze opname toont de Opsterlandse Compagnonsvaart ter hoogte van de Bruggewijk - omstreeks 1930 - te Appeischa-Boven, in de riehting Smilde. Ret beeid van deze sehepen behoort tot het verleden en is thans met name in de zomermaanden vervangen door de recreatievaart, die dan meestal de Turfroute voIgt.

2. Een fraai beeld van Appelscha-Boven - Vaart Zuidzijde - in de riehting Srnilde. Reehts is het voorste gedeelte van de boerderij te zien die ornstreeks 1920 werd bewoond door het gezin L. van Veen. Dit bedrijf (Vaart ZZ 114) wordt thans door M. Mesken Thzn. geexploiteerd. De aangrenzende arbeiderswoning is voor 1940 afgebroken. T. Iderna was de laatste bewoner. Links op de fotokaart - Vaart Noordzijde - he eft de dubbele arbeiderswoning even voor de Tweede Wereldoorlog plaats gernaakt voor een nieuw dubbel pand, genurnrnerd Vaart NZ 124 (H. Beyert) en 125 (J. Hofstra).

3. V66r de Tweede Wereldoorlog was het beeld van de Vaart Zuidzijde, ter hoogte van de huidige brug naar Ravenswoud naar de riehting Compagnonshotel, zoals het hier is afgebeeld. Van links naar reehts eerst de boerderij van de heer K. Vondeling, nu H. Hartzman, Vaart ZZ 104. Aangrenzend het pand van J.W. Eimers, waarin een rijwielhandel. Dit door hem zelf in 1919 gebouwde huis is in 1980 door een bungalow vervangen (K.J. Blomsma, Vaart ZZ 103). Daarnaast een arbeiderswoning, die v66r 1940 is afgebroken. Vervolgens woonhuis en werkplaats van Th. Oosterloo, nu H.L. Oosterloo, Vaart ZZ 100. In de werkplaats is de antiekhandel van S. Oosterloo ondergebraeht, "De Rijschaef" genaamd. De woning van A. Graafstra staat hiernaast. Thans is hier het transportbedrijf van J.P. Betten, Vaart ZZ 99, gevestigd. Het aangrenzende winkelpand (galanterieen) van R. Lamsma werd in 1980 afgebroken. Vervolgens het woonhuis (v66r 1926 tevens bakkerij) van J. van der Molen. Zijn zoon Jan verplaatste de bakkerij naar het naastgelegen pand, dat in 1981 door een nieuwe bakkerij is vervangen, Vaart ZZ 96 van W.J. van Vilsteren. Ten slotte aehtereenvolgens het cafe van de weduwe M. Bruinsma-Vondeling (later A. Wieldraaijer), thans hotel-restaurant ,,'t Klaverblad", Vaart ZZ 9S (B. Epema) en het pand Vaart ZZ 92 (1. Gruppen) - slijterij/levensmiddelen - waarin vanaf 1910 tot 1970 het PTT-kantoor was gevestigd.

4. Een zeldzame afbeelding van de voormalige doopsgezinde kerk met pastorie, die in 1867 aan de Boslaan werd gebouwd. De gerneente was klein en telde maximaal eenentwintig leden. De huidige Gompybar, Boslaan 13 - het voorste gedeelte - was de pastorie, terwijl het kerkgebouw in de tuin stond. Dit gebouw is als kerk kort in gebruik geweest, minder dan dertig jaren. Daarna is het onder meer gebruikt als gymnastiekzaal. Het kerkgebouw werd in 1919 afgebroken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek