Asperen in oude ansichten deel 3

Asperen in oude ansichten deel 3

Auteur
:   Jan van Leerdam en Gijs de Man
Gemeente
:  
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1402-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Asperen in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Inleiding

Op 13 december 1998 bestond de historische Vereniging 'OudAsperen' twintig jaar. Daarmee is deze vereniging lang niet de oudste van Asperen, maar met meer dan vierhonderd leden wel de grootste. Dit jubileum was voor ons de aanleiding om een nieuw boekje over Asperen samen te stellen. Het resultaat ligt voor u. We hebben het de titelAsperen in oude ansichten deel 3' meegegeven. Het is echter niet het derde, maar inmiddels al het zesde boekje met oude ansichtkaarten en fete's. In 1972, een aantal jaren voordat deVereniging 'Oud-Aspereri' werd opgericht, verscheen het boekje 'Asperen in oude ansichteri' , samengesteld door].C. Denninger en M. de Vries. In 1982 verscheen vervolgens 'Asperen in oude ansichten deel 2', samengesteld door].C. Denninger in samenwerking met de inmiddels opgerichte Vereniging 'Oud-Asperen'. Dit boekje sloeg bijzonder aan en raakte al spoedig uitverkocht. In de jaren daarna kwam er steeds meer materiaal in het bezit van de vereniging. Dit was voor de vereniging aanleiding om in 1984 een nieuw boekje uit te brengen onder de titel 'Kent u ze nog ... die van Asperen', van de hand van 1. Gerdessen. In dit boekje zijn schoolfoto's opgenomen uit de periode 1902-1947. In 1987 verscheen 'Asperen in grootmoeders tijd', van 1. Gerdessen en H.1. Timmermans. Daarna werd het een aantal jaren stil. In 1998 bestond de muziekvereniging 'Ad Astra' honderd jaar, Ter gelegenheid daarvan werd er een fotoboekje uitgegeven door

de 'Stichting Ad Astra 100 [aar', samengesteld door M. van Ooijen namens de Stichting en]. van Leerdam en G. de Man namens de Vereniging 'Oud-Asperen'. Naast recentere toto's zijn er in dit boekje ook tal van oude ansichtkaarten en foto's opgenomen. Al met al een hele verzameling afbeeldingen van Asperen van de afgelopen honderd jaar. Bij de samenstelling van dit boekje hebben we duidelijk gemerkt dat het nu veel moeilijker is dan twintig jaar geleden am informatie te krijgen over de personen op de foro's uit het eerste kwart van deze eeuw. Was er tien [aar geleden sprake van problemen met afbeeldingen van v66r 1910, inmiddels leveren foro's van v66r 1930 al heel wat speurwerk op. Over een aantal jaren zal dat helemaal niet meer lukken, omdat niemand van de op de foro's afgebeelde personen meer in leven zal zijn. Dit bewijst andermaal de waarde van deze boekjes.Tal van foto's met bijbehorende namen blijven nu voor het nageslacht bewaard. We zijn bijzonder erkentelijk voor het feit dat we als vereniging op tal van onze leden een beroep hebben kunnen doen bij het verwerven van de ansichtkaarten en fete's en het verzamelen van de daarbij horende gegevens.

Wij hop en dat u met net zo veel plezier als wij in dit boekje zult kijken en lezen.

Jan van Leerdom en Gijs de Man,vereniging 'Oud-Asperen'

1 De brand van 1896

Een opname uit 1 896 die een goed beeld geeft van de Voorstraat vlak na de grote brand. De brand ontstond doordat de 15-jarige Cornelia Vink die, om in het levensonderhoud van haar familie te voorzien, langs de deuren lucifers verkocht, een natte lucifer uitprobeerde en vervolgens weggooide. De lucifer belandde in de hooiberg van A. Looijen en het droge hooi vatte onmiddeIlijk vlarn, Door de harde zuidwestenwind was er voor de brandweerkorpsen van Asperen, Acquoy, Gellicum, Heukelum, Leerdam, Rhenoy en Rumpt geen redden aan, De brand woedde van woensdagmiddag 4 maart 1896 half vier tot donderdagmorgen 5 maart zes uur, In totaal gingen 16 boerderijen en huizen met 50 hooibergen en de hervormde kerk in vlammen op. De totale schade bedroeg

f 243.633.

AIle huizen vanaf het Walstraatje (tegenover het huidige Groene-Kruisgebouw) tot aan de hervormde kerk werden met de grond gelijk gemaakt. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Hulp van het Rijk en van de Koningin werd geweigerd door de boeren en de huizen werden met eigen kapitaal en met de verzekeringsuitkering weer opgebouwd. De bakstenen werden betrokken bij de plaatselijke steenfabriek. Bij de herbouw werden aIle oorspronkelijk rieten daken vervangen door dakpannen.

De huidige situatie van dit deel van de Voorstraat komt in grote lijnen nog overeen met de situatie van 1897. Op 29 augustus 1897 werd de gerestameerde kerk weer in gebruik genomen.

2 De molen in het begin van deze eeuw

Een van de oudste opnamen van de stellingmolen die hier al sinds de vijftiende eeuw gestaan heeft. In 1868 werd de oorspronkelijk houten molen vervangen door een stenen molen. De eerste steen werd gelegd door A.D Schuddebeurs. Vele Asperenaren kennen het rijmpje nog wel dat toen op de bakstenen romp is gezet:

Men heeft in plaats van hout Mij nu van steen herbouwd En hooger vlucht gegeven

Nu zoek ik mijn bestaan

In 't malen van het graan Zoo nodig voor het leven

In het molenaarshuis woonde op het moment van de opname de familie De Jager, die hier poseert op de nog smalle Molenwal. Andere molenaars waren Klok, Jan de Hoop en Kon. De molen werd in 1937 grondig gerestaureerd door de firma Gerdessen, maar brandde in 1 947 af. Naast de molen, op de plaats waar zich nu de fruitboomgaard van de familie Kon bevindt, was in vroeger dagen een vijver die als ijsbaan gebruikt werd. De plannen voor de herbouw van de molen uit het begin van de [aren negentig zijn voorlopig in de ijskast gezet.

De foto is genomen omstreeks 1901.

3 Het sluishuisje anna 1902

Een prachtige opname van het sluishuis aan het begin van deze eeuw. Voor de aanleg van de Nieuwe Zuiderlingedijk in 1809 bevond zich op de plaats van de huidige sluizen een voetveer naar Acquoy. Ten tijde van de opname was de heer Dorre sluiswachter over beide Lingesluizen, die met behulp van waaiersluizen open en dicht gingen. Daarna volgden de sluiswachters Kwiek, De long en De Zwart.

Aanvankelijk was er maar een sluis, maar in 1863 werd de noordelijke sluis toegevoegd om de afvoercapaciteit van de rivier te verhogen. De ophaalbruggen verdwenen in de jaren vijftig en ook het sluiswachtershuis viel onder de slopershamer en werd vervangen door een modern huis, dat momenteel bewoond wordt door de familie Zwart. Helaas herkennen we geen van de personen op deze foto.

4 De Achterstraat in 1907

We bevinden ons in de Achterstraat ter hoogte van het Molenstraatje en kijken in noordelijke richting (het huidige industrieterrein). Het huis links is het huis op de hoek van de Achterstraat en het Molenstraatje. Voor het huis staat een pomp, die identiek was aan de pomp die nu in de Stadhuisstraat staat. In het huisje op de hoek woonde ten tijde van deze foto Sijn van Leerdam CSijn Pomp') die een snoepwinkeltje had. Ze rekende altijd met wit krijt op de to on bank volgens haar eigen rekenmethode in een soort Romeinse cijfers.

In het kleine huisje ernaast woonde Artje Meydam- Blom CArtje de Mosterd'). Door met een kogel mosterdzaad te

vermalen maakte zij mosterd en verkocht die in haar winkeltje. Daarnaast was een hof en daarnaast woonde een broer van bakker Gijssen, die met paard en wag en een bodedienst naar Gorinchem onderhield.

In het huis rechts woonde Dirk van Groningen Schinkel, stu urman op de vrachtboot van de firma Heemskerk. Momenteel is het huis links afgebroken en vervangen door het huis waarin nu mevrouw Bel woont. Het kleine huisje ernaast bestaat nag steeds en doet nu dienst als schuur van de familie Van der Berg. Ook het huis rechts is inmiddels afgebroken en vervangen door het huis van de familie Van Wagensveld.

5 Steenfabriek 'De Oven' anna 1908

Steenfabriek 'De Oven' werd omstreeks 1868 gesticht door de familie De Haas, die er tot 1923 eigenaar van bleef Van 1 923 tot 1 937 was de fabriek in handen van de firma Mathol, In 1937 werd de fabriek verkocht en afgebroken. Men kon het hoofd niet meer boven water houden.

Op de fabriek werkten veel vrouwen en kinderen, zoals op deze opname uit 1908 goed te zien is. De klei voor de stenen werd onder andere gehaald vanuit een aantal kleiputten langs de Groenendijk tussen Asperen en Acquoy.

We herkennen op de foto, van links naar rechts: Jan Vendelbosch, Paul van Gangelen (de 'hittenrijder'}, Jan Bedeaux, een onbekende jongen, mevrouw Boet, Trui van Eeuwijk (vrouw van Jan van Eeuwijk), de ovenbaas Gijs van Weelden, Drika Need- Vendelbosch, vrouw met kind onbekend, Mijntje van Eeuwijk, mevrouw v.d. VeldeVendelbosch, vrouw met kind en jongeman onbekend. Momenteel is het terrein van de voormalige steenfabriek in gebruik als industrieterrein, dat hier in de jaren zestig werd aangelegd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek