Assendelft in grootmoeders tijd

Assendelft in grootmoeders tijd

Auteur
:   C. van de Kommer
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4582-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Assendelft in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

De uitgeverij Europese Bibliotheek heeft mij verzocht een aantal foto's beschikbaar te stellen voor een boekje Assendelft in grootmoeders tijd.

Aan deze wens wilde ik gaarne voldoen, omdat uit ervaring blijkt met hoeveel plezier en genoegen men kijkt naar oude ansichten en prenten. Daar ik tevens secretaris ben van de Assendelftse Oudheidkamer en veel materiaal heb verkregen van J. Wilderom, is dit boekje in samenwerking met hen tot stand gekomen. Daarnaast hebben verschillende personen mij geholpen met de begeleidende teksten, waarvoor mijn hartelijke dank.

Desondanks kan het voorkomen dat er verkeerde namen worden genoemd of dat namen van bewoners met geheel kloppen. Zo zijn er woningen afgebeeld waarin meer gezinnen hebben gewoond.

WeI zal ik zoveel mogelijk de juiste huisnummers vermelden opdat u enig houvast heeft bij de getoonde afbeelding. In het boekje maken wij een denkbeeldige wandeling van Zuid naar Noord waarbij de buiten gelegen gebieden niet worden vergeten.

Assendelft, mei 1987

c. v.d. Kommer

1. Aan de Nauernaschevaart te Nauerna stond vroeger de oliemolen De Pauw. De molen werd in 1896 gesloopt, maar de schuren bleven staan. Dat zijn de drie woningen in het midden op de foto. Links de woning van onder anderen Van Drunen, die een deel van de woning verhuurde. Vlak eronder de eendenhokken van Gerrit Swart.

Aan de rechterkant de winkel van de weduwe Kleijn, bijgenaamd "Griet Groot" die handelde in brandstoffen.

De vrouw op de voorgrond is Alida Krom, met kleine Wim. De foto dateert van omstreeks 1928.

2. Nauerna is een kleine gemeensehap rond de sluis. Vroeger bestond de buurtsehap uit vissers, baggeraars en dijkwerkers. Hier zo'n foto van de vissersfamilie Verdonk, die op nr. 17 woonde.

We zien, van links naar reehts: mevrouw Wilderom-Sehoone, mevrouw Lies Verdonk en mevrouw SmitHam; de man met de pet op is Cor Smit en naast hem staat Gerrit Smit. De man met de hoed is Piet Verdonk. Meer naar aehteren Cor Bleeker, mevrouw Verdonk-Krook en ten slotte Piet Verdonk.

3. De sluis te Nauerna bestaat eigenlijk uit twee gedeelten: de schutsluis en de minder bekende spuisluis. Voordat het watergemaal te Zaandam er was, moest het water van de Schermerboezem op peil worden gehouden door afvloeiing.

Dat wil zeggen dat men aIleen kon spuien als het water in het Noordzeekanaallager was dan in de Nauernaschevaart. Het Noordzeekanaal kon op zijn beurt aIleen spuien op de Noordzee als deze lager was.

Om dit spuien mogelijk te maken was er een grote schuif aangebracht die men verticaal kon bewegen door middel van een grote kaapstander. In latere jaren is deze kaapstander vervangen door een elektromotor. De drie jongetjes zijn Klaas Schipper, Klaas van Wiene en Klaas Louwe.

4. In de jaren 1894-1895 werd de watertoren gebouwd, hetgeen voor een groot deel het gezicht van Assendelft bepaalde. Een 17 jaar later bleek door de toenemende vraag naar schoon water de druk in de leidingen en daarmee aan de kraan te laag te worden en werd de toren tot 42 meter verhoogd. De toren stond er tot 1935 vrij eenzaam bij.

De brug bij Vrouwenverdriet liet geen gemotoriseerd verkeer toe en ook de wegen waren zeer smal. Slechts een enkele woning flankeerde de toren, waarin eerst de dames Kuit woonden en later de familie Haanstra. Met de aanleg van de provinciale weg Westzaan-Buitenhuizen en de brug over de Nauernaschevaart moest de woning verdwijnen.

5. Het watergemaal De David omstreeks 1892. Voorheen stond hier een vijzelmolen. Met de opkomst van de stoommachines werd besloten ook De David van stoombemaling te voorzien. Hiertoe werd een nieuw gebouw geplaatst waarvan de eerstesteenlegging plaatsvond op 17 juni 1891. Aangenomen mag worden dat de foto is gemaakt tijdens het gereed komen van de schoorsteen, omdat de hijsinstallatie voor de stenen nog aanwezig is. Bovendien ontbreekt nog de stalen mast die diende als waarschuwingssein voor de boeren dat er door een te hoge waterstand niet meer gemalen mocht worden met de poldermolentjes.

Met de ruilverkaveling in de jaren 1976-1981 werd het polderpeil30 centimeter verlaagd. De David kon deze verlaging niet aan en daarom werd er 300 meter noordelijker een nieuw gemaal geplaatst en werd De David buiten gebruik gesteld.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek