Asten in oude ansichten

Asten in oude ansichten

Auteur
:   H.E.F. Berkers
Gemeente
:   Asten
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3329-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Asten in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

~ ormonie Zo Q I

-

In 1844 werd burgemeester G. M. Frencken door pastoor Batholomeus Kernps er op attent gernaakt, "dat er in zijn parochie toch zoovelen arme kinderen waren, wien het niet aan lichamelijk voedsel ontbrak, maar weI aan het nodige voedsel om later een nuttig lid der maatschappij en een volwaardig inwoner van Asten te worden," Zo werd op 20 november 1844 in de raadsvergadering besloten een verzoekschrift te zenden naar Gedeputeerde Staten, "tot oprichting eener I klas van Lagere Onderwijs". U ziet hier de eerste openbare school omstreeks 1905, die dienst gedaan heeft tot 1895, en daarna voor verschillende doeleinden gebruikt werd.

13

14

De Contracthouders opgericht in 1924, waren een groep vrijgezellen, die zich verplicht hadden, om wanneer een van hen in het huwelijk trad, de club een vat bier te schenken. Hier de club in 1930 met praalwagen "cafe Hof van Holland". V.l.n.r. vocrman Toon Strijbosch (geen lid), Math. Berkers, Ant. Verdijsseldonck, Ant. Berkel'S, Jan Berkers, Frans van Eersel, Frans Soeren. Frits van Stekelenburg. Jan van Stekelenburg, Frans van Baar. Willie Bellen (geen lid), Piet van Hoek en Hub. Berkcrs.

?:anlsoen.

Zo zag het Koningsplein-Plantsoen er in 1903 uit, met afgepaalde perken en llinke paden. Aan de linkerzijde achtereenvolgens het postkantoor, het woonhuis-kostschool van meester Ten Haaf, die bij zijn functie als schoolhoofd ook nog ecn particuliere kostschool beheerde, waar tientallen fabrikantenzoontjes hun studie volgden. Geheel rechts nog een gedeelte van de toen zo voorname winkel van Torra Schellings.

15

16

NogmaaJs een foto van het Koningsplein, nu echter van 1910. Met Jinks de woningen van Bert van de Kerkhof en Willem Pocl , later Jans Doucee. Dan het postkantoor met postwagentje. nu burgemeesterswoning. Vervolgens de woningen van A. F. ten Haaf, secretaris Peijnenburg, meester J. van Heiden, het cafe van Gondeke en Minake Coolen, later o.a. bazar "De Pclikaan" van de familie Bckken-Ceclen. HelemaaJ rechts achteraan het cafe en de werkplaats van Hub. Knaapen.

Op 14 juli 1841 werden de zusters Norberta van Dijck en Delphina naar Asten gezonden voor de oprichting van een nieuw klooster. Met medewerking van pastoor Bartholomeus Kemps (1787-1863) rnochten zij de bierbrouwerij, die hier naar aile waarschijnlijkheid stond, gebruiken als klooster. Er kwamen drie zusters bij, die zich allen bezig hielden met brei-naai- en godsdienstonderwijs en de verzorging van oude mannen en vrouwen. In 1867 werd deze oude bouw vervangen door een nieuwe, die in 1883 werd verbouwd, zoals u op de foto ziet. Thans staat hier het nieuwe klooster. dat in 1939 in gebruik werd genomen.

18

In deze villa woonde in 1905 de familic Johan Bluyssen-van den Heuvel, de grootouders van Mgr. J. W. M. Bluyssen, bisschop van Den Bosch. Op het einde van de achttiende eeuw stonden hier de winkel en boerderij van de heer . Antoon Bluyssen, de grondlegger van de firma Bluyssen, die getrouwd was met Maria Coolen. Op 6 juni 1850 werd door de dames J. en P. Bluyssen de eerste steen gelegd voor de villa. Later. in 1904. heeft men het erkergedeelte en de veranda aangebouwd. In 1908. na het vertrek van de familie Bluyssen, hcbben de zusters op 19 maart de villa '"St.-Jozef" gekocht.

In 1828 werd de firma A. B1uyssens opgericht door Antoon Bluyssen, die drie zonen had, die in de zaak werden opgenornen n.l. Hannes, Willem en Jan. In het midden op foto Jan (1821-1897), de belangrijkste der Bluyssens. De firma hield zich bezig met handel in boter en kruidenierswaren, later in margarine en daarbij had men een boutweverij en ververij. In 1890 werd op initiatief van Willern B1uyssen (1860-1907) rechts op foto, met de exploitatie van eigen winkels begonnen, iets geheel nieuws op het continent. In 1905 bezat men al 144 eigen winkels verspreid in Nederland, Belgie en Engeland. Links op foto Johan B1uyssen (1864-1926) die de dagelijkse leiding had van de boter en margarinefabriek.

19

20

Foto omstreeks 1890. De oude kerk werd waarschijnlijk in 1480 gebouwd en daarna verschillcnde keren verbouwd en uitgebreid, zo ook in 1820 en 1840. Deze kerk stond waar nu het plantsoen is en heeft dienst gedaan tot 1898. Links een gedeelte van de winkcl van Sengers, later Kinderen Sanders en nu mejuffrouw A. de Bruin. Verder ziet u de blauwververij van Verspeek. Rechts het in 1882 gebouwde gedeelte van het zustersklooster. o.a. door medewerking van deken Van de Mortel gebouwd. zoals uit volgend gezegde van hem blijkt; "Ge krijgt een eenvoudige bouw. maar ik zal 'rn een mooi voorschortjc aangcvcn". Dat mooi "voorschortje " is vorig jaar afgebroken en thans is men hier bezig met de nieuwbouw aan de Kerkstraat.

In het jaar 1893 werd pastoor W. Smits te Asten benoemd met de opdracht een nieuwe kerk te bouwen. In 1896 werd begonnen met de bouw, waarvan de fundarnenten op het einde van dat jaar klaar waren. De kerk werd in september 1898 in gebruik genomen. De architect was de heer C. Franssen uit Roerrnond, de aannemer de firma C. Mestrum uit Venlo. De kosten waren f 110657,-. waarvoor de gemeente een subsidie toezegde van f 65 000.-. Aan de kerk werden 1.722550 stenen gebruikt. Op de achtergrond ziet u het statige huis van dokter Verhoeven. nu Garage Van Hoek.

21

9roet uit flsten

g.z;cht op d. Oud ?? n j(;cu",. l? X. Xeric

22

De oude en de nieuwc kerk broederlijk naast elkaar in 1898. Foto gemaakt vanuit de Driehoekstraat. De nieuwe kerk werd op 18 en 19 september 1898 plechtig geconsacrecrd door Mgr. W. van de Ven, waarbij natuurlijk een grote optocht werd gehouden, waaraan 43 groepen deelnamen. De leden van het kerkbestuur waren:

J. V. Smits. pastoor. P. N. Leenen, secretaris, G. V. Cuppens, penningrneester en A. Eijsbouts en J. Berkvens, [eden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek