Asten in oude ansichten

Asten in oude ansichten

Auteur
:   H.E.F. Berkers
Gemeente
:   Asten
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3329-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Asten in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Nogmaals een foto van het gouden burgemeestersfeest 1894. Nadat de jongejuffrouwen Marie ten Haaf. Marie Verberne en Dina Eijsbouts de erewijn hadden aangeboden. moest er "gepruufd' worden. De foto is gemaakt aan de achterzijde van bet huis der jubilaris. Ie rij, v.l.n.r. Johan Frencken (kantonrecbterl. Th. Eijsbouts (wethouder). de jubilaris G. M. Frencken, mevrouw A. Frencken-Goossens. J. Loomans (wethouder). Verder o.a. Antoon. Willern en Johan Bluysscn, Meester A. F. ten Haaf', dokter J. Schreppers, A. Sengers, F. van Golstein Brouwers, Hannes Coolen, G. Cuppens en B. Eijsbouts.

33

34

Torenstraat richting Markt in 1898. met links het woonhuis van burgerneester Frencken. Na zijn dood werd het huis op 14 november 1908 verkocht aan de Congregatie van de Priesters van het H. Hart. die er zich op 21 december van dat jaar vestigden. De eerste bewoners waren uit Belgie afkomstige novicen, vijf in getal, waarvan pater Schulte de leiding had. Daar het klooster binnen enkele jaren te klein was. maakte men plannen op, om een geheel nieuw klooster te bouwcn. Dit werd op 21 oktober 1929 plechtig geconsacreerd door Mgr. Diepen. Het kloostel' wordt thans gebruikt als bejaardenhuis voor priesters en broeders.

"Bezoekt het cafe Burgerlust, hct mooist gelegen van Asten. Photographie Instantanee-Schilders en Behangers. Aanbevelend: L J. Coolen, adres langs Den Jubilaris" (adv, uit feestgids 1904). De heel' L. J. Coolen was eind vorige eeuw de eerste en enige fotegraaf van Asten, Helmond en verre orngeving. Zondcr hem zou dit boekje niet zoveel historische opnamen bevatten. Op foto v.l.n.r.: Mien en Dien Rijntjes, Harry en Louis Coolen. Harry Nijhuis, Marie Hersbach, Karel Bosch, In het midden met fiets de fotograaf Nard Coolen. Verder Marie Olierook , Willern Coolen, Hannes Mennen. Hendrik en Johana Cool en en Ric Lubbers. In het gedeeltelijk verbouwde pand in de Wilhelminastraat is later nog een "Mcubelmagazijn" geweest, nu rijwieJhandel Vaes.

35

36

De Kruisboogschutterij "La Bonne Esperance" was gevestigd in cafe "Burgcrlust" van Nard Coolen in de Torenstraat. U ziet o.a. J. Mennen. J. Giel issen. W. Coolen, L. J. Coolon. Fr. Boornen. P. Bosch. J. Linden. A. Weinands .. J. Boerkamps. Eijsbouts. J. Lintermans. Meulendijks, J. de Boer. Bakens. Cornelissen. v. Kernenade. Foto omstreeks 1890. In Asten waren rond de eeuwwisseling twaaIf handboog- en kruisboogschutterijen. waaronder een met de originele naarn: "De haas. stroopen zij ons doel ".

z

In villa "Semper Virens" woonde in 1905 de familie Antoon Bluyssen-Raayrnakers. In 1910 werd in datzelfde huis. dat toen bewoond werd door de zusters van de Franse orde "Filles de Notre Dame" uit la Fleche. de kapel plechtig ingezegend, Deze zusters hidden zich bezig met het houden van pensionnaires en het geven van Franse conversatieles. In september 192] vertrok kcn zij. en werd het huis aangekocht door de Missiezusters van de H. Antonius. C'Boerdonkse Zusters") Zij hebbcn in de loop der jaren het klooster verbouwd en geheel uitgebreid, zoals het nu nog te zien is in de Wilhelminastraat.

37

38

Overzichtsfoto van de Ned, Fabriek van Torenuurwerken. Klokken en Carillons B, Eijsbouts aan de Driehoekstraat. in 1908, De stichter, de heer B. ('"Ture") Eijsbouts vestigde zich in 1871 als horlogernaker in de Torenstraat. Zijn l iefde speeiaal voor het grotere uurwerk heef!' hem gebracht tot het construeren van zijn eerste torenuurwerk. De aanvankelijk k lcine wcrkplaats, links. groeide spoedig uit tot een voor die tijd goed- geoutilleerd fabriekje. waarin al spoedig gebruik werd gemaakt van stoomaandrijving. Zijn zoon A, J, Eijsbouts volgde hem op en wist met meer "cornmerciclc" aanpak de fabrick uit te brciden tot ccn del' grootste van zijn soort in Nederland.

Nieuwe Kerkstraat

Asten (N. S.).

De korte Kerkstraat of Prins Hendrikstraat, nu Mgr. den Dubbe1denstraat omstreeks 1908. met links een van de drie woningen van de familie Hoebens. Het huis met opslagplaats op de hoek is de winkel van de familie Sengers, nu De Bruin. Op de achtergrond een gedeelte van het St.-Bartholomeusgesticht. Rechts achtereenvolgens woonhuis van Hanneke en Micke Jelissen, de slagerij van Harry Soeren en op de hoek het "Alchoholvrijlokaal". Op de plaats waar slagerij Soeren staat, heeft vroeger het geboortehuis van Mgr. den Dubbeldcn gestaan, Op toto in het midden: jongen Frans Soeren. Naast hem zijn moeder Marie Soeren.

39

J -

40

De Stoomzuivelfabriek "Oude Molen" (de naam was een vinding van notaris Rovers) stond aan het einde van de Molenstraat. nu Burgemeester Wijnenstraat. Foto omstreeks 19P5, Links ziet U de "melkfabriek", waarvan de heer Antoon Driessen de eerste direkteur was. Rechts de stoornmaler ij van de firma Van Stekelenburg. De motor van de rnalerij heeft later nog de dynamo gedrcven voor de elektriciteitsvoorziening. Het huis vooraan rechts was het cafe en de kruidenierswinkel van Peerke van Dijk, nu cafe Rijntjes. In dit cafe had de kruisboogschutterij "De Molenschutters" haar domicilic.

Ansicht uit 1905 met gezicht op de moJen van de firma Van Stekelenburg vanaf Diesdonkerweg, nu Molenplein. Links voor haar woning Mie Bakhuizen (Weijnands). Daarachter het woonhuis van de farnihe Van den Bosch. Geheel rechts het huis van de famiJie J. Verhees, dat er nog gedeeltelijk staat. Hoe lang de molen er al staat is ons niet bekend, maar voJgens een jaartal op een van de houten spanten moet hij van 1506 zijn. De molen behoorde toen aan de Heerlijkheid Asten.

41

42

Astens eerste voetbalc1ub was het roemruchte NOAD. U ziet hicr het tweede elftal met de spelers: E. van Deursen, W. Bakens, Th. Smits, J. Cortenbach, J. Werts, G. Joordens. Van Duppen, J. van Lieshout, J. Verstappen. J. Slaats, J. Meulendijks en H. van Deursen; omstreeks 1918. Het terrein waar de wedstrijden werden gespeeld, was de "Schutsakker" nabij Van Stekelenburg's molen. Naast NOAD ontstond er een nieuwc club onder de naam "Wilhelmina", die een terrein had nabij de Voordeldonkse weg. Heide clubs gingen spoedig daarna een fusie aan onder de naam; Nioad). W(ilhelminal. Ctombinatie).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek