Asten in oude ansichten

Asten in oude ansichten

Auteur
:   H.E.F. Berkers
Gemeente
:   Asten
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3329-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Asten in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

De derde waterpomp van Asten stond bij de kruising Trarnstraat-Lindestraat. Links de winkel en cafe van Franske Eijsbouts, de "Brood-Beschuit en Kleingoedbakker met Specialireit in Cocosmacrone". volgens het programmaboekje ter gelegenheid van 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1923. Daarachter het toen al verbouwde woonhuis van P. N. Leenen. Rechts het cafe en timmerwerkplaats van A. Gielissen en een gedeelte van de gevel van de hervormde kerk.

53

Protestantsche Kerk

Asten (N. S.).

~~

- .? 1;

J --

'j ,I

.1,

Foto ornstreeks 1910 met de hervorrnde kerk in de Lindestraat. U ziet op foto waaraan deze straat haar naam ontleent. De eerste gegeyens van de hervorrnde Gemeente dateren uit 1648. toen in de Meijerij de Hervorming haar intrede deed. De eerst verrnelde predikant was een zekere Gobelius. Naast deze kerk stond hct huis van secretaris Losekaat, dat omstreeks 1740 gebruikt werd als schuurkerk voor' de katholieken. In 1798 werd de oude kerk in het Plantsoen weer eigendorn van de katholieke gcmeente en huurden de protestanten voor f 60,- per jaar de pastorie. De schuurkerk werd in 1806 afgebroken. De kerk op foto is ornstreeks 1810 gebouwd.

Marinus Snijders, "de Oliernan", zoals men die in de twintiger jaren op Astens wegen tegenkwam. Zijn slogan, die velen nog zullen kennen, was: "Hoe het Pijpje Drop vergaat, staat in de volgende Automaat". (Krantje, dat men kreeg als men 01 ie of petroleum kocht.) U ziet hem hier voor zijn woning in de Lindestraat. Marinus was ook "afslager " bij openbare verkopingen.

55

56

Logtenstraat vanaf Tramstraat. omstreeks 1900. Met links de houtzagerij van de firma G. Smits-de Kinderen. Voor de deuropening de eigenaar-aannerner G. Smits. Daarachter de slagerij van Hannes van Kernenade. Verder ziet U de woningen van de familie Sauve en van Janus van de Voort. Links staan hier thans "De Vossenhoek" en cafe "De Herberg".

Het Tramstation (1905-1935) stond in de Prins Bernhardstraat en is bij het opheffen der tram omgebouwd tot woningen. Van hier vertrok hi'; zes maal per dag naar Helmend-Eindhoven. Een enkele rit kostte 17.5 cent. De tram bestond uit: locomotief, rijtuig (met eerste en tweede k1as) en een bagage-wagon. Met de kermis en op feestdagen waren er weI ooit vier a vijf personen-rijtuigen, Rechts de winkel van Frans van den Heuvel. Tussen deze winkel en het Boerenbondsgebouw stond in het midden van vorige eeuw een der grootste bierbrouwerijen van Brabant. nl. de "Beijersche Bierbrouwerij", die behoorde aan de pJaatselijke dokter van die tijd. Later heeft Sengers die overgenomen.

57

58

De tram voor de remise. Lauke Koole op de locomotief van de Meijerijsche tram bij het station. Daarvoor staan Bert Berkvens en conducteur Dirk Buunk. Dit zou cen van de laatste ritten van de stoomtram zijn, want in 1934 was het gedaan met de tram. De tramwegrnaatschappij begon toen een busdicnst , nadat de "pionier " van de busdienst Hclmond-Asten-Wccrt J. van Eijk-van de Boer zijn concessie voor Helmond-Asten had moeten afgeven.

"Op woensdag 18 Mei 1904 om 12 uur des middags zal Burgemeester G. M. Freneken de Eerste Spijker slaan in de nieuwe Trambaan Asten-Helmond", aldus de feestgids ter gclegenheid van het diamanten burgemeestersjubileum. De plaats waar dit gesehiedde, is het terrein ter hoogte van Strohulzenfabriek Caron en de Astense IJzergieterij. Op de foto links voor het gebouw met hamer de burgemeester. Aehter hem de leden van het fees teo mite en genodigden. Verder ziet u op deze foto een groot deel der Astense bevolking, met reehts in het midden veldwaehter Vissers.

59

Asten - Ommel

60

Zo kwam men met de Meijerijsche Tram vanaf richting Asten, Ommel binnen. De verdere stopplaatsen waren Beek -Oostappen- Becrsdonk- Peeleijk - Zandput- Roosei nd en Station Belmond. En dat alles in 35 minuten. De tram links staat op de "dooi Iijn". Rechts het tramstation met wachtkamer en dienstwoning van Frans van Lieshout. Op de achtergrond ziet u nog het kleine torentje van de kerk. (Foto omstreeks 19(5) .

De kerk van Ommel, ingewijd op maandag 7 mei 1900 en door een bombardement in 1944 geheel verwoest. Foto uit 1905, met rechts de pastorie met tuin. Links de boerderij van Peer en Marie Verheijen. Dan het huis van Jan en Micke van Heugten. die een schoenmakerij hadden. Nu is dit huis verbouwd en woont er de familie W. van Heugten. In Ommel stonden in 1839 35 huizen metruim 280 bewoners, die meestal in de landbouw hun bestaan vonden.

61

62

Molenzicht, nu Deurneseweg, mct op de achtergrond de mo1cn van Van der Mortel. gebouwd in het midden van de vorige eeuw. Links de ingang van de k atholieke kerk. Daar achter stond vroeger het klooster van de zusters. Later hebben Jan en Mie van Bussel er gewoond. Daarna is er een gedeelte van afgebroken en in het overgebleven gedeelte heeft nog lang de familie Bert Berkvens gewoond. Rechts de herberg van Van Lierop, nu bakkerij Kuijpers en vervolgens de herberg van Tieske Haazen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek