Avereest in oude ansichten

Avereest in oude ansichten

Auteur
:   A. Piel
Gemeente
:   Avereest
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4077-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Avereest in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Wanneer wij de gerneente in beeld willen weergeven, dienen wij ons enigszins aan te passen aan de verschillende ingrijpende gebeurtenissen, waardoor deze gerneente tel kens een ander aanzien werd gegeven,

In de eerste plaats moeten wij denken aan dat oude Avereest, het kerkdorp van 1236, aanvankeliik gevormd door enkele verspreide hoeven langs de Reest.

Dan wordt in een stuk van 1520 Avereest, naast een kerkdorp, een marke genoemd. Deze toestand is zo gebleven totdat op 1 juli 1818 Avereest een zelfstandige gemeente is geworden, Deze eerste gemeente Avereest was in hoofdzaak gelegen ten westen en noordwesten van de Sponturfwijk, met dien verstande, dat de zuidgrens mede werd bepaald door de Koloniewijk, die bij Beute in verbinding staat met de Dedemsvaart. Inmiddels was op 9 juli 1809 een aanvang gernaakt met het graven van de Dedemsvaart, het kanaal van Hassell naar de Huissinger en Katingerveenen, Reeds in 1811 was men al met de vaart gekomen aan her eigenlijke veengebied, even ten oosten van het tegenwoordige Balkbrug,

Tot goed begrip wil ik over de sluizen in, en de bruggen over de Dedemsvaart verrnelden, dat zowel de sluizen als de bruggen vanaf Hasselt opvolgend waren genurnmerd. Dit is ten opzichte van de sluizen bijna steeds zo gebleven. De bruggen kregen later veelal andere namen. Aileen wi! ik Brug 6 noemen, even over de gerneentegrens onder Nieuwleusen, die altijd zo is genoemd. De daaropvolgende brug, Dr. 7, werd al spoedig Kruizinga's brug genoemd naar de heer Kruizinga, die bij

deze brug zijn in die tijd bekende herberg had. Later, omstreeks 1845, toen het kanaal eigendom was van de provincie Overijssel, werd in de doorvaart-opening van deze brug een balk gehangen om de diepgang van de schepen te regelen, zulks in verband met het waterpeil in de Dedernsvaart. De man die deze balk moest bedienen, werd balkmeester genoernd, terwij! de brug en de plaats de naam Balkbrug kregen. Verder wil ik nog in het kort de indeling van de veenkolonie Dedemsvaart bij de bestaande gemeente Avereest op 1 januari 1837 noerncn. De veenkolonie Dedemsvaart, tot genoernd tijdstip behorende bij de gemeenten Ambt-Ommen en AmbtHardenberg is ontstaan uit gronden, behorende tot de marken van Arden en van Stegeren in Arnbt-Ommen en de marken van Diffelen en Rheeze in Ambt-Hardenberg.

Dan dient nog vermeld te worden, de bedelaarskolonie De Ommerschans, oorspronkelijk een stichting van de Maatschappij van Weldadigheid, omstreeks 1819/1820, overgenomen door het Rijk in 1859. Deze bedelaarskolonie lag aan weerszijden van de grens Ommen-Avereest, maar behoorde administratief tot de gerneente Stad-Omrnen,

Uiteindelijk heeft de sluiting van het kanaal de Dedernsvaart een grote verandering gebracht. De demping, begonnen in 1966, van deze vaart, eenmaal door mr. Jan Willem baron van Dedem met grote moeite tot stand gebracht, heeft zo heel veel beelden, waarmede de bevolking als het ware was vergroeid, voor altijd doen verdwijnen. Dit alles is nu reeds, na zo'n korte tijd, historie geworden.

1. De hervormde kerk te Avereest (oud-Avereest), Deeerste steen voor deze kerk is gelegd op 20 maart 1852, waarna de kerk in november 1852 in gebruik is genomen. De vorige kerk stond op enige afstand, links op de oude begraafplaats. De eerste kerk van Avereest dateert van 1236. In de toren hebben twee luidklokken gehangen, een van 1636 en een van 1698. In de bezettingsjaren zijn de klokken weggevoerd. Na de bevrijding is de kleinste klok, die van 1698, teruggekomen, In de kerk hangt een heel oude koperen kaarsenkroon, geschonken door de familie Ten Kate.

2. Deze boerderij staat te Den Huizen, een der oudste, waarschijnlijk de oudste, nederzetting aan de Reest van omstreeks 1180. V 66r deze aI zeer oude boerderij, stond er een oudere boerderij, meer naar de Reest. Een der vele bijzonderheden van deze boerderij is, dat een der eiken stijlen van het gebint, op de plaats waar hij thans staat, als boom is gegroeid. Links op de foto de oude boerin, rechts voor de oude schaapskooi een buurman.

3. Een foto van de kerk van Avereest, gezien van een vroeger bestaand pad van de kerk naar de begraafplaats.

4. De Reest en het Reestdal, nabij het oudste gehucht van Avereest, Den Huizen.

5. Het eerste gebouw rechts is de herberg van Kruizinga, indertijd assessor (wethouder) der gemeente Avereest. Hier logeerden in 1823 Van Lennep en Van Hogendorp op hun tocht door de noordelijke Nederlanden (zie het boek: "Nederland in den Goeden ouden tijd"). In deze herberg had de gemeente Avereest een kamer in huur, waar de gerneentelijke administratie werd gevoerd, Op het plein rondom deze herberg werd in 1835 de eerste markt te Balkbrug gehouden. Deze markt stond algemeen bekend als "Kruizjnga's markt".

6. Dezelfde plaats als de voorgaande, maar enkele jaren later genomen, Op deze foto ziet men links het huis, thans bewoond door Fr. Klok. Het zal binnen afzienbare tijd worden afgebroken, wegens uitzichtsbelemmering voor het verkeer vanaf de Molenweg,

7. Een der oudste boerderijtjes die vroeger op het zgn, Huizingerveld aan de nieuwe vaart, de Dedemsvaart, zijn gebouwd. Door het graven van de Dedemsvaart werden veel gronden doorsneden, zodat de eigenaren aan weerszijden van de vaart gronden hadden liggen. Dit was het geval met het Huizinger- en het Katingerveld,

Balkbrug.

Dedemsvaart.

8. Verscholen in de bomen, rechts, het later zo bekende hotel-cafe De Munnink. Dit was naast de herberg van Kruizinga weI een der oudste huizen van Balkbrug. De eerste bewoner was de familie Schutterop: cafehouder, bakker en winkelier. Links hiervan het huis van de brugwachter-balkrneester. In een kleine aanbouw, rechts, was het eerste "postkantoor" van Balkbrug. Het hoge huis op de hoek was het Provinciehuis. Dit huis is jarenlang bewoond geweest door de heren Breukel sr. en jr., beiden provinciaal opzichter over de Dedemsvaart,

9. Het hervormde kerkje van de voormalige bedelaarskolonie De Omrnerschans in de gemeente Ommen, aan de grens van Avereest. Van deze kerk werd in 1845 door de aan de kerk verbonden ds. Andrie Campagne de eerste steen gelegd, Ds, Campagne is lange jaren predikant aan deze kerk geweest. Thans is de kerk in gebruik bij de Rijksasiels voor Psychopathen te Balkbrug.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek