Axel in oude ansichten deel 1

Axel in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.G. van den Bosse, D.J. Oggel en C. Smies
Gemeente
:   Axel
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4078-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Axel in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In dit werkje is getracht iets te laten zien van het oude Axel. Men zal zich wellicht afvragen: "Waarom is een bepaald stadsgezicht niet afgedrukt? ", Daarvoor kunnen twee oorzaken zijn, namelijk Of de prentbriefkaart was niet in ons bezit Of - omdat er een keuze gemaakt moest worden - hebben wij de pubJikatie achterwege moe ten laten. Niettemin hopen wij dat u bij het doorbJaderen van dit boekje en het bekijken van de fete's veel genoegen zult beleven! Typisch oude gebouwen, dat wil zeggen gebouwen van honderden jaren oud, die volle dig hun karakter hebben bewaard, zal men in Axel sporadisch vinden, hetgeen niet wegneemt dat de afgebeelde prentbriefkaarten hun eigen bekoring hebben. Wat van de oude gebouwen gezegd is, geldt tot op zekere hoogte ook voor de klederdrachten. Ze zijn er nog, maar worden schaars. Gelukkig zijn in het museum "De Axelse Boerenkarner" verschillende Axelse klederdrachten te zien.

"Axel in au de ansichten" heet dit werkje. Bij het verzamelen van het te publiceren materiaal bekroop ons - gedachtig de dichtregels "in 't verleden Jigt het heden, in het 1111 wat worden zal" - de Just am naast het .xnide" u ook het "nieuwe" te laten zien. Dat zou echter het doe I van deze uitgave voorbijstreven. U ziet het oude Axel, zij het met een uitzondering, namelijk een foto van een schilderij van een onbekende meester, dat Axel voorstelt, liggende aan een zeearm van de Westerschelde. In de laatste twintig jaar is een deel van de oude stadskern gesaneerd. De zogenaamde .Dude Stad" met haar vele typische hoeken en straten is geheel verdwenen en biedt thans een modern aanzien met grote gebouwen en ruime parkeermogelijkheid.

Het zou ons te ver voeren, wanneer we al te diep op de geschiedenis van de stad zouden ingaan. Daarvoor mogen wij verwijzen naar het boekwerk "De geschiedenis van Axel", geschreven door dr. J. WesseJing.

Enkele feiten mogen in deze inleiding echter niet onvermeld blijven. Axel wordt het eerst genoemd in het jaar 813 toen heer Robbert er een godshuis voor de mannen stichtte. In het jaar 1100 werd te Axel de eerste kerk gebouwd en aan Petrus gewijd. Omstreeks 1200 werd het kastee1 van de heren van Axel gesticht. Uit het voorhanden zijnde historisch materiaa1 va It af te lei den dat Axel in 1183 stadsrechten moet hebben verkregen van Philips van den Elzas, graaf van Vlaanderen (bevestigd in 1213). Beproevingen zijn Axel oak in vroeger tijden niet bespaard gebleven. Zo werd het in 1248 verwoest en geplunderd door de legers van Jan van Avesnes, in 1452 verwoest door Philips de Goede en in 1471 en 1574 door branden grotendeels in de as gelegd, terwijl het door de allerheiligenvloed (1570) veel heeft geleden. Maar steeds is Axel verjongd en vernieuwd uit de puinhopen herrezen! In 1586 werd het door prins Maurits op de Spanjaarden veroverd. Doch genoeg hierover.

Laten we met u, aan de hand van de hierna afgedruk-

te prentbriefkaarten, een wandeling maken door Axel. Daarbij zullen we - hoe kan het anders - uitgaan van het verleden en - als het zo te pas komt een vergelijking trekken met het heden. Sommige lezers zullen hierbij zelfs nog oude bekenden ontmoeten!

Omdat sedert de gemeentelijke herindeling van Zeeuws-Vlaanderen per 1 april 1970 ook de voorrnalige gemeerrten Koewacht, Overslag en Zuiddorpe tot de nieuw gevormde gemeente Axel zijn gaan behoren, zullen we eveneens aan deze woonkernen een kort bezoek brengen. Yoor onze wandeling komen we dan samen op de Markt, vanouds het centrum van de stad. Op de omslag ziet u de Markt afgebeeld, met op de voorgrond de oude muziektent en op de achtergrond het oude stadhuis (links), dat van 1622 tot 1937 in gebruik is geweest en daarnaast (rechts) de vroegere hervormde pastorie.

En nu op stap! Gaat u mee?

1. In de achttiende eeuw lag Axel nog aan het zogenaamde Canaal van Axel, een zeearm die via de toen nog niet ingepolderde Braakman in verbinding stond met de Westerschelde Op de achtergrond het silhouet van Axel. Dit schilderij is omstreeks 1750 gemaakt en heeft een plaats gekregen in het Axelse stadhuis.

2. Zoals aan het slot van de inleiding reeds werd voorgesteld, beginnen we onze wandeling op de Markt, vanaf de pui van het toenmalige stadhuis, "nage~taard" door leden van het gemeentebestuur. Op de voorgrond van links naar rechts (met hoge hoed): gerneentesecreraris J.L.J. Maris, burgemecster F. Blok en wethouder J.M. Oggel. Dc heer Blok was burgemeester van Axel van 1921 tot 1941. Verschillende raadsleden dragen de Axelse klederdracht. De foto dateert van 1923.

ark!.

~el

3. We steken de Markt over in zuidelijke richting en zien dan rechts op de foto het brandspuithuis. Op de achtergrond kijken we de Weststraat in, die destijds de Korte Weststraat werd genoemd. Het hoge gebouw op de foto, derde van links, is het geboortehuis van rnr. Pieter Paulus, voorzitter van de nationale vergadering der Bataafse Republiek in 1796. De foto is omstreeks de eeuwwisseling genomen. In die tijd werd voor de straatverlichting gebruik gemaakt van petroleumlantaarns.

ve van A. van Overbeeke Terneuzen

4. Voorbij het brandspuithuis slaan we rechtsaf de Korte Weststraat in. Als we gevorderd zijn tot de hoek van de Noordstraat, kijken we nog even achterorn. Links - waar het meisje met de mandjes staat - begint de Noordstraat, terwijl we recht vooruit de huizen aan de zuidzijde van de Markt zien. Let u eens op de vonn van de fietssturen uit die tijd (omstreeks 1895). Rechts op de foto zien we de herbergen "Willem III" en "De Roode Leeuw".

L

Lanae w. ,Iraal

5. Ais we verder wandelen, komen we in wat toen de Lange Weststraat heette; het achterste gedeelte werd in de volksmond de Jeneverstraat genoemd. Links op de foto staat -- wat moeilijk zichtbaar>- het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente. Deze straat leidde toentertijd naar de Oude Wijk, die thans geheel gesaneerd is.

fa~e f(oordslraal.

Jxel

60 "'

6. Als we terugkeren naar de ansicht van de Korte Weststraat, zien we daar, zoals reeds werd opgernerkt , links op de foto de ingang van de Noordstraat. Op de achtergrond van bovenstaande prentbriefkaart, daterend uit 1894, zien we nog juist een huis in de Weststraat. Links op de voorgrand staat de "travalje" van de hoefsrnid Schiernan en in de woning achter de bornen woonde de farnilie Verbrugge. Het hoge gebouw op de achtergrand was het hotel .Het Gulden Vlies".

Axel - Noordstraat met

7. Deze prentbriefkaart toont ongeveer hetzelfde gedeelte van de Noordstraat als de voorgaande, echter met dit versehil dat de vorige dateert van omstreeks de eeuwwisseling en deze van de jaren twintig. Bij vergelijking van beide briefkaarten is een duidelijk versehil te zien. Yoor het notarishuis (reehts op de foto) staan nu forse stenen palen.

flxel Noordstraat / ? l-o

8. We wandelen wat verder de Noordstraat in (in noordelijke riehting). Reehts op de voorgrond zien we de vroegere wagenmakerij van de familie Lansen en links het "wagenpark" van een van de eerste Axelse garagehouders Maarten de Keizer. Ook deze kaart dateert uit ongeveer 1920.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek