Baarlo in oude ansichten

Baarlo in oude ansichten

Auteur
:   G.H.J. Manders
Gemeente
:   Maasbree
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4033-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Baarlo in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Dit boekje is bedoeld als een bescheiden bijdrage tot de kennis van oud-Baarlo, Het zal voor de oudere generatie een weerzien betekenen met vertrouwde beelden. De jongere inwoners en de nieuwkomers zullen zich met behulp van de foto's enigszins een beeld kunnen vormen van hoe het hier vroeger was. Overeenkomstig de bedoeling is er naar gestreefd het boekje een zo gevarieerd mogelijke inhoud te geven. Gezien het grote aantal oude opnamen waarover kon worden beschikt, was de keuze moeilijk. Alvorens onze wandeling door oud-Baarlo te beginnen laten we hier enkele historische wetenswaardigheden volgen.

Baarlo kan terugzien op een zeer oude historie. Voorwerpen die in Baarlo zijn gevonden tonen aan, dat er in het stenen tijdperk reeds mensen moeten hebben gewoond. In oorkonden vinden we voor 't eerst in de dertiende eeuw melding van Baarlo. De aristocratic heeft lange tijd het dorpsbeeld beinvloed en bepaald. Aan die vergane glorie herinneren ons n u nog de kastelen en enkele hoeven, zoals R off'aerts, Hofacker en de Boekend.

Voor de Franse tijd was Baarlo een heerlijkheid. Om-

streeks 1798 werd het met Blerick en Bree verenigd in de "mairie Bree". De toenmalige maire, baron G. d' Olne, die in Baarlo woonde (tot 1838 op de Berckt en nadien op Scheres) heeft in 1817 gepoogd de gemeentenaam Baar10 in te voeren. De hogere overheden voelden hier echter niets VOOL In 1818 werd officieel de benaming "gemeente Maasbree" ingevoerd.

In 't verl eden zijn er herhaaldelijk pogingen aangewend - door Blerick reeds in 1817 - om de gemeente te doen splitsen in drie afzonderlijke gemeenten. Deze lie pen op niets uit, totdat in 1940 een gedeeltelijke splitsing volgde door door de afscheiding van Blerick (vereniging met VenIo).

De inwoners vonden vroeger hun bestaan hoofdzakelijk in de landbouw en de veeteelt. Hierover lezen we in het gemeenteverslag van 1851: "De landbouw blijft nog immer gehecht aan oude vooroordelen, terwijl het geringe vermogen der meeste akkerlieden landverbetering, teelt van nieuwe gewassen, toepassing van nieuwe werktuigen, veerassen en meststoffen verhindert." Na 1854 komt hierin verandering doordat men zich geleidelijk gaat toeleggen op de teelt van nieuwe gewassen, het gebruik van

modernere machines e.d. Omstreeks 1870 werd het Landbouwcasino cpgericht, de voorloper van de huidige Boerenbond. De Boerenleenbank ging van start in 1903. N aast landbouw en veeteelt gaven de turfwinning (op gemeentegronden tot 1863) en de delving van ijzererts (voornamelijk in de jaren 1858-1868) werkverschaffing. Omstreeks het begin van deze eeuw zien we de opkomst van kleine industriele bedrij ven, zoals koper- en ijzergieterijen.

Het onderwijs beschikte tot 1909 over een openbare lagere school. In genoemd jaar startte de bijzondere katholieke rneisjesschool aan de Maasstraat.' De bewaarschool dateert eveneens uit I 909.

Door de vestiging van een rijkstelefoonkantoor in oktober 1898 kwam een voor die tijd zeer belangrijke voorziening tot stand. Vooral voor het inroepen van geneeskundige h ul p was deze van onschatbare waarde. V oordien was men genoodzaakt om te voet of te paard naar Blerick of Venlo te gaan om een dokter te waarschuwen. Omstreeks 1904 werd Baarlo op het interlokale telefoonnet aangesloten. In 1918 werd de elektrificatie een feit. Hiermee kwam tevens een einde aan de romantische straatverlichtingdoor middel van petroleumlampen. Lantaarn-

opsteker P. Kerstjens kon toen voorgoed zijn laddertje opbergen. In het begin van de twintiger jaren konden de Baarlonaren voor 't eerst gebruik maken van openbaar vervoer, de door Nedam gestarte busdienst RoermondVenlo. Voordien bestonden er plannen voor de aanleg van een stoomtramlijn Venlo-Horn langs de rijksweg. Deze plannen zijn echter nooit van de grond gekomen. Het wegennet bestond tot het midden van de vorige eeuw uit zandwegen. Daarna ging men er geleidelijk toe over de voornaamste wegen van een kiezellaag te voorzien. Zo werd de weg .Jeidende van het veer door het dorp Baarlo naar Maasbree" in 1859/60 "bekiezeld". Het stofvrij maken van wegen door middel van asfaltbeton komt eerst in de dertigerjaren.

Aan het slot van deze beknopte informatie over oudBaarlo willen wij aan al degenen die kaarten of foto's te leen gaven, alsmede aan hen die in een andere vorm hun medewerking verleenden, op deze plaats onze erkentelijkheid betuigen.

I. Bij onze wandeling door oud-Baarlo gaat fanfare "Eendracht" voorop. Deze vereniging kan terugzien op een eerbiedwaardig verleden. Zij werd opgericht in 1852. We treffen hier het gezelschap omstreeks 1917 aan voor het gemeentehuis. Dirigent was de heel' Tummers uit Tegelen. Zittend links van de dirigent de president del' fanfare, de heel' Jacobus Janssen, betel' bekend als "den Dieken Bekker".

2. Onze wandelingdoor oud-Baarlo begint bij hotel "de Molen", waar we omstreeks 1913 deze opname konden maken. In het witte gebouwtje links was vroeger een stoom graan- en oliemolen gevestigd, vandaar dat men dit punt "beej de dampmeule" noemde. De statige windmolen, die in november 1944 door de Duitsers werd opgeblazen, dateerde van circa 1875.

3. Deze fraaie opname dateert van omstreeks 1915. Het herenhuis Jinks werd in J 855 door brouwer Hendrik Verhaegh gebouwd. In de loop der jaren heeft dit huis diverse bewoners en bestemmingen gehad. Zo was er lange tijd het rijksontvangkantoor gevestigd. G. Janssen (FietseGraad) had er een rijwielzaak. In de dertiger jaren begon Jeuke van Bergen er een cafe, later bekend als ; Wilhelmina". Op de voorgrond (met cape) postbode Cornelis van den Eertwegh.

er

e: '21? c'g bestaer

4. De "Toneelclub afd. Fanfare" poseerde zo in 191Ovoor fotograaf Janssen in Venlo. Dit gezelschap was zeer bedreven in het opvoeren van kluchten. Het had daarmee niet aIleen in Baarlo groot succes, doch ook daarbuiten. In de Eerste Wereldoorlog kwam er een geruisloos einde aandezeclub.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek