Baarn in oude ansichten deel 1

Baarn in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Fred J. Lammers
Gemeente
:   Baarn
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3145-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Baarn in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

door

Fred Lammers

Vijfde druk

Europese Bibliotheek - Zaltbommel

W~OEN

OEKJE

ISBNlO: 90 288 3145 2 ISBN13: 978 90 288 3145 2

© 1970 Europese Bib1iotheek - Zaltbomme1

© 2009 Reproductie van de vijfde druk uit 1989

Niets uit deze uitgave mag worden vervee1voudigd en/of openbaar gemaakt door midde1 van druk, fotokopie, microfihn of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schrifte1ijke toestemming van de uitgever.

Europese Bib1iotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbomme1 te1efoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: pub1isher@eurobib.n1

INLEIDING

In Baam is in de loop der jaren veel veranderd. Vooral na de Tweede Wereldoorlog kreeg het dorp een totaal andere aanblik. Villa's, waar Baam vroeger als het ware mee was bezaaid, werden gesloopt en maakten plaats voor bungalows en woonflats. Lanen verloren hun bomen en nieuwbouwwijken kwamen tot stand. Het dorpscentrum ziet er vergeleken met een jaar of zestig geleden ook geheel anders uit. De oude dorpswinkels - hoe gezellig ze ook waren - hebben grondige verbouwingen ondergaan of zijn vervangen door nieuwe winkelpanden. Baarn, voor de oorlog wel eens spottend "het groene graf" genoemd omdat het er zo stil was, op het saaie af, met waar je maar keek born en, werd een levendige gemeente. Hoewel er veel is veranderd, veranderingen die soms terecht kunnen worden betreurd, is Baarn een groen dorp gebleven. De tweede benaming van Baam als "parel van het Gooi en Eemland" verdient het nog ten volle. Het is er goed toeven. Dichtbij de grate steden gelegen is het toch een oord waar men zich echt buiten weet, omringd door bossen, weilanden en heidevelden met dicht in de buurt het IJsselmeer en de schilderachtige

rivier de Eem. Na de oorlog werd op bescheiden voet industrie toegelaten. Dit alles had tot gevolg dat vele jonge gezinnen zich in Baam vestigden. Het is beslist niet zo dat Baam een dorp vol bejaarde dames en heren is. Uiteraard wonen er vele ouderen. Alles werkt mee om het een geschikte woonplaats te doen zijn voor degenen die van hun pensioen genieten willen. Tal van oude villa's, die voor particulieren onbetaalbaar zijn geworden, kregen zodoende een bestemming als rusthuis of pension. Door de uitbreiding na de oorlog telt Baam momenteel rond de 25.000 inwoners. In 1945 waren het er 15.357. In 1900 was de stand 7.015 en in 1920 10.394.

De eigenlijke graei van Baam begon in het eind van de vorige eeuw, nadat het dorp was aangesloten op het spoorwegnet. Het duurde toen niet lang of bekende Amsterdamse families ontdekten de charme van Baam als woongemeente. De villawijken ontstonden. Het forensisme nam een grote vlucht, vooral na de eeuwwisseling. De uitbreiding van het spoorwegnet werkte deze groei van Baam nog in de hand. Ook als vakantieplaats kwam Baam in trek. De Nederlandsche

Centraal Spoorweg Maatschappij, die Baarn een directe verbinding met Utrecht gaf, maakte de nadige reclame vaar het dorp. In een speciale reisgids in graene band met gauden letters kan men in de wat gezwallen taal van ruim zestig jaar geleden lezen hoe fijn het weI in Baarn was. "Een anzer fraaiste darpen .in de eerste plaats een bezaek waard, omringd door een verrukkelijke orngeving, gunstig gelegen in het middelpunt van Nederland, is ongetwijfeld Baarn. Rijk bevoarrecht door de natuur, heeft zij als een coquette schone tevens de kunst aangewend om zich op haar voordeligst te vertonen", aldus de reisgids. Baarn had en heeft vele aantrekkelijke objecten. Wij noemen slechts paleis Soestdijk met zijn bossen en waterpartijen; het Pekingbos, in het begin van de jaren twintig helaas opgeofferd aan de villabauw; het Bosje van IJzendijk, dat nu gedeeltelijk zal worden gebruikt vaor de bouw van een nieuw ziekenhuis; de gezellige dorpskern met als hart de Brink en de oude hervarmde kerk; maar toch ook de lammerrijke lanen, die Baarn gelukkig nog vele rijk is.

Dat er veel is veranderd, wardt duidelijk bij het be-

kijken van oude prentbriefkaarten. Daarvan zijn er honderden gemaakt van allerlei punten in Baarn. Veel van hetgeen op deze prentbriefkaarten staat afgebeeld is nu geschiedenis geworden. Baarns oude ansichten zijn thans in een boekje bijeen gebracht. Bij het bijeenzoeken van de gegevens voor de tekst van deze uitgave maakte ik een dankbaar gebruik van hetgeen mijn maeder, mevr. E. Lammers-van der Horst, mij vertelde. Ais geboren en getogen inwoonster van Baarn maakte zij de grote veranderingen in het dorp persoonlijk mee. Helaas heeft zij het resultaat van deze medewerking niet gezien, daar zij kart na het gereedkomen van het manuscript is overleden. Ik herdenk haar in diepe dankbaarheid.

"Baarn in oude ansichten" is kijken naar hetgeen was, maar ook een zich bezinnen op hetgeen is gebleven. Ik hoop, dat U bij het bladeren in dit boek even geboeid zult raken als ik werd bij het selecteren van de vele au de prenten van ons mooie dorp.

Wij beginnen onze wandeling door het Baarn van vroeger in het hart van het dorp: de Brink. Deze uit circa 1900 daterende prentbriefkaart toont duidelijk aan dat er veel is veranderd. Villa Nieuwerhoek, waarvan de ingang links op de voorgrond nogjuist zichtbaar is, maakte na de dood van de laatste bewoonster, mejuffrouw J. M. F. van IJsendijk, plaats voor de garage van de firma Lettenmeyer. De hervormde pastorie werd in 1968 gesloopt. Het huis op de achtergrond is villa "Mes Delices" destijd bewoond door mevrouw Stoop. Het werd in 1906 door de gemeente gekocht am plaats te maken Vaal' het huidige raadhuis.

7

8

De Brink was in het begin van deze eeuw een lommerrijke plaats. Met gaslekkages, die de bomen aantastten had men toen nog niet te kampen. Op de voorgrond een gedeelte van hotel Velaars, dat vroeger op de hoek van de Brink en de Brinkstraat stond. Het witte huis bestaat ook niet meer. Het is villa "Klein Andrichem", in het begin van de eeuw afgebroken.

U!'TO. ,... J .OOt'!. A.,,",STEROAlII.

"Klein Andrichern" op de Brink was een charmante villa. Het huis rechts bestaat nag en is praktisch niet veranderd sinds deze foto werd gemaakt.

BII(/rt/ .

9

10

Witte schorten waren omstreeks 1900 voor de Baarnse schoolmeisjes veel gedragen kledingstukken. Een hoedje completeerde het geheel. Vele kinderen droegen in het begin van de eeuw in Baarn klompen. Op de Westerschool aan de Ferdinand Huycklaan, waar later de Washington sigarenfabriek was gevestigd (thans de Scepter meubel toonzalen) had bijna niernand schoenen aan, vandaar dat deze school werd aangeduid als "de Klompenschool".

it~. =':lUtlt. "i~oc. I ~O.

t Hrir.k, - BA. H~. ti··l.h:h; 'Ii' H.·tt=: .,"da::·'s.

Op de Brink nam hotel Velaars een centrale plaats in. Het was een gerenommeerd hotel, waar in de loop der jaren tal van bekende person en tijdelijk verblijf hielden. Eigenaar was de heer J. J. Veerman.

11

S TAL HOUDERIJ

12

Hotel Ve1aars op de Brink was van aile gemakken voorzien. Op het terras gezeten had men een riant uitzicht op het Baarnse dorpsplein. Slechts de gasten van het hotel mochten van het terras gebruik maken. Later veranderde dit. Hotel Velaars had to en een nieuwe eigenaar gekregen, die zijn bedrijf hotel Centraal noemde. Achter het hotel bevond zich een concertzaal. AIle concerten en toneeluitvoeringen van enige betekenis werden in deze zaal gegeven. In 1923 brandde dit deel van het hotel af. Het in okto ber 1929 in gebruik genomen Musis Sacrum - inmiddels ook weer van het ton eel verdwenen - voorzag in het gebrek aan zaal-accommodatie, dat na de brand in Baarn was ontstaan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek