Baflo in oude ansichten

Baflo in oude ansichten

Auteur
:   H.B. Thedinga
Gemeente
:   Winsum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5270-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Baflo in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In het gemeentearchief van de voormalige gemeente Baflo - de gemeente werd per 1 januari 1990 opgeheven en vormt met de eveneens per genoemde datum opgeheven oude gemeenten Adorp, Ezinge en Winsum een nieuwe gemeente met de naam Winsum - bevindt zich een groot aantal oude ansichtkaarten en foto's, eertijds verzameld door oud-burgemeester/secretaris D. de Zee van Baflo. In latere jaren is dit fotoarchief verder uitgebreid en aangevuld door schrijver dezes, die vanaf 1 juni 1966 tot de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1990 het ambt van gemeentesecretaris in Baflo bekleedde.

Tevens zijn enkele jaren geleden door hem met medewerking van de heer J. Frieling te Baflo een groot aantal van de foto's en ansichtkaarten op diafilm overgebracht en verzameld. Door deze verzameling is het thans mogelijk tat de samenstelling van dit boekwerkje te komen.

In het boekje is een aantal zeer oude ansichtkaarten gereproduceerd, waarvan sommige dateren van de vorige eeuw. Mede daarom zal deze uitgave wellicht voor beiangstellenden een waardevol bezit zijn.

Aan het gemeentebestuur van Winsum wordt langs deze weg zeer hartelijk dank gezegd voor de verleende medewerking.

In het boekwerkje is een aantal toto's opgenornen van gebouwen, woningen en straten die een nadere beschrijving behoeven.

Ondergetekende he eft getracht in het kart enige nadere toelichting te geven. Hij wenst u naast veel kijkplezier tevens veelleesgenoegen.

Baflo, augustus 1991

H.B. Thedinga

De gemeente Baflo

De voormalige gemeente Baflo, bestaande uit de dorpen Baflo, Rasquert, Den Andel, Tinallinge en Saaxumhuizen, alsmede uit een aantal buurtschappen, maakt - zoals in de inleiding reeds is opgemerkt - met ingang van 1 januari 1990 deel uit van de nieuw gevormde gemeente Winsum. De gemeente is gelegen in het noorden van de provincie Groningen met als noordgrens het Groninger Wad.

De voornaamste dorpen zijn de plaatsen Baflo en Den Andel. Baflo is een terpdorp en Den Andel is een uitstekend voorbeeld van een dijkdorp. Maar niet aileen Baflo is op een terp gebouwd. Dat is oak het geval met de plaatsen Rasquert en Tinallinge. En hetzelfde geldt voor de buurtschap Lutkesaaxum.

Het hoofddorp Baflo wordt reeds genoemd in 945, maar met zekerheid kan worden aangenomen dat het dorp eerder bestond dan Den Andel- het tweede dorp in de gemeente - dat reeds genoemd is in een gift brief daterend van 885 van de abt Folkerus aan het Convent te Werden (door Lutger aan de Ruhr gesticht). Over de geschiedenis en de ontwikkeling van de gemeente Baflo en haar dorpen door de eeuwen heen is veel bewaard gebleven, maar het is niet de bedoeling op deze plaats daar extra aandacht aan te schenken. In deze uitgave wordt van een aantal waardevolle monumenten en gebouwen, waarvan foto's in dit boekje zijn opgenomen, enige nadere toelichting gegeven. Met betrekking tot de dorpen Den Andel, Saaxumhuizen en Den Andel hebben wij ons moeten beperken en zijn aIleen foto's van monumenten, zoals de kerken en een molen, opgenomen.

BAFLO

1. (1926) Het (nog niet verbouwde) gemeentehuis op de hoek van de Laurentiusstraat en de WiIlem de Zwijgerstraat en gezien vanaf de "Tapperskamp". Deze kamp werd omstreeks 1927 door de gemeente bouwrijp gemaakt voor woningbouw.

2. (1930) Het gemeentehuis is inmiddels verbouwd. Ook hebben de eerste huizen op de" Tapperskamp" een plaats gevonden.

De bomen op foto 1 hebben inmiddels plaats gemaakt voor een trottoir, dat toentertijd in verband met de bebouwing werd aangebracht.

3. (1930) De Emmastraat, met op de achtergrond nogmaals het gemeentehuis.

4. (1926) De Emmastraat (noordzijde). De slootjes, de heggen en de bomen zijn dan nog aanwezig en geven een beeld van rust, zonder het snelverkeer van nu, dat zich naar het industrieterrein aan de Hogeweg begeeft.

5. (1900) Rond de eeuwwisseling zag de omgeving van de haven in Baflo er zo uit. Links op de voorgrond de "schepensloperij", rechtsboven daarvan het hok van de Vlintenklopperij, waar werklozen werden tewerkgesteld om keien (basaltblokken) stuk te slaan om op die wijze materiaal te krijgen voor het onderhoud van wegen.

Achter het Vlintenhok staat het zuivelfabriekje en meer rechts het houtstek van de firma Keizer, met rechts daarvan de kalkoven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek