Barendrecht in oude ansichten deel 1

Barendrecht in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A.G. van de Garde en G.A. van Leeuwen
Gemeente
:   Barendrecht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3778-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Barendrecht in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VOORWOORD

Men kan de samenstellers van dit boekwerk dankbaar zijn, dat middels deze uitgave stukken beeldgeschiedenis van Barendrecht niet geheel verloren gaan.

Juist voor een gemeente als de onze, die een zo snelle ontwikkeling doormaakt en waar als gevolg van de vernieuwing vele oude beelden verdwijnen, is het zo waardevol, dat men dit boekje bezit en daarin zo nu en dan eens bladzijde voor bladzijde bekijkt.

Men zou daarbij kunnen gaan mediteren, zowel oud als jong.

De ouderen, omdat zij de beelden weer in herinnering zien, de jeugd, omdat er in dat oude ook iets nieuws valt te ontdekken.

Het fraaie boekje bestrijkt de tijd van omstreeks 1900. Een tijd waarin de stoomtram RotterdamHoeksche Waard nog door de gemeente "tingelde" naar de Middeldijk, waar een station was gevestigd met als aftakking een lijn-naar Zwijndrecht.

Het valt nu moeilijk in te denken, dat het gehele dorp in opwinding verkeerde en uitliep om de eerste

automobiel, bestuurd door de plaatselijke arts de heer J. van der Meulen, in grote bewondering te aanschouwen. Dat een meisje zo maar op een fiets zou stappen, was toen ongehoord. En zo was het toch echt!

Nu de zorgen van iedere dag ons dwingen onze aandacht te concentreren op het heden en de naaste toekomst, is het goed ons eens teo verdiepen in de historie van het plekje grond, waarop wij leven. Het is juist deze "kleine geschiedenis" die maakt, dat wij de waarde van eigen leven en eigen werk op de juiste waarde kunnen leren schatten en die ons leert beseffen, dat veel waarop wij ons menen te kunnen beroemen, de tand des tijds niet zal kunnen weerstaan, terwijl feiten die ons gering toeschijnen, soms lang waarde kunnen behouden.

de burgemeester van Barendrecht G. van Hofwegen

1. EERST EEN STUKJE GESCHlEDENIS

Reeds in 1006 wordt het land van Barendrecht genoemd, toen een groot gedeelte van dit gebied door Anfridus, een van de graven van Teisterbant, werd geschonken aan het bisdom Utrecht. Ook voordien was er verspreide bewoning op terpen en later op dijken. De oudste oorkonde dateert van 1264.

De uiteraard nog primitieve bedijking werd bij een grote overstroming in 1375 verwoest. In 1483 werd opnieuw tot bedijking overgegaan, en wel van het ge bied dat thans de polder Binnenland heet. De desbetreffende oorkonde vermeldt dat het gebied zolang onbedijkt is geb1even "midts versuymenisse ende tweedracht"!

Het water van de Merwede, thans Oude Maas genaamd, werd verder teruggedrongen. In 1555 werd de polder Buiten1and bedijkt; in 1649 de Zuidpolder; in 1748 de Vredepo1der en in 1850 de Jan Gerritsepolder.

Naam

Over de naamsoorsprong zijn zoveel verschillende opvattingen, dat hier niet nader op ingegaan zal worden. WeI is bekend waarom deze gemeente thans Barendrecht heet en sedert wanneer.

Oorspronkelijk waren er drie zelfstandige gemeenten, nl. Oost-Barendrecht, West-Barendrecht en Carnisse. De grens tussen de twee eerstgenoemde was de huidige Barendrechtseweg.

In 1811 werd Carnisse verenigd met WestBarendrecht. In 1837 werden 0081- en West-Bar endrecht verenigd tot een gemeente, die voortaan heette "Oost- en West-Barendrecht", terwijl in 1896 de

naam werd gewijzigd in "Barendrecht". Het huidige gemeentewapen is het wapen van de voormalige gemeente Oost-Barendrecht.

2. LATERE ONTWIKKELING

Barendrecht, dat eeuwenlang min of meer geisoleerd gelegen heeft, werd in de tweede he1ft van de vorige eeuw langzamerhand in het toenemende verkeer opgenomen. In de jaren 1863 tot 1870 werd de spoorlijn Rotterdam-Dordrecht aangelegd met een station in Barendrecht. Omstreeks 1900 werd een tramlijn geopend van Rotterdam via Barendrecht naar de Hoeksche Waard en in 1904 een tramlijn Barendrecht-Zwijndrecht. Deze tramlijnen zijn beide inmiddels opgeheven en vervangen door autobusdiensten.

In 1888 werd het pontveer tussen Barendrecht en de Hoeksche Waard vervangen door de Barendrechtse brug, die in 1933 werd voorzien van een zevenenzestig meter hoge hefbrug. De gevolgen van de bet ere verbindingen zijn van grote invloed geweest op de ontwikkeling van de gemeente, speciaal met betrekking tot de vestiging van vele forensen.

Door de sterke toeneming van het verkeer, vormde deze brug echter een steeds hinderlijker wordend obstakel. Daar ook het verkeer te water belangrijk toenam, ontstond op de lange duur een onhoudbare toestand. Enkele jaren geleden werd dan ook door het Rijk besloten de Barendrechtse brug te vervangen door een tunnel, die enkele honderden meters ten westen van de brug is ge1egen. Op 22 juli 1969 is deze tolvrije Rijkstunne1 officiee1 voor het verkeer opengesteld.

1. Het kruispunt Dorpsstraat - 2e Barendrechtseweg in 1925. In het midden staat het postkantoor van de heer Van Driel. Bij de telefoonpaal staat met fiets de heer Aart Kooiman.

2. Het "korps" Rijkspolitie anno 1925. Rechts staat de heer Floor Rodenburg en links de heer A. Sloof.

Barendrecht Singel.

3. De singel in 1910. Deze huizen zijn in 1970 afgebroken.

_ .. :.

....,.~::-.:,

:~. '~_.:.-

4. De Singel in 1910 ter hoogte van de boerderij van de familie Van Helden,

5. De openbare lagere school te Barendrecht op 22 mei 1914. U ziet op de bovenste rij: Mien de Liister, Rook Rodenburg, Bets de Lijster, Bets de Zeeuw, Rebecca Mast, Mien Hoogenboezem; tweede rij: de heer Smit, Frans Mast, Ger de Graaf, Jan Booy, Gel Westra, Verburg, Arie de Zeeuw, juffrouw Van de Loo; derde rij: Jan Roos, Heleen Booy, Ant van Marion, Nees Kraak, Maaike Roos, Nel Kozijn, Gon de Graaf, Toos Klootwijk, Lijntje Nouwen; vierde rij: Arie van Marion, Henny Gulden, Gijs van Marion, Klaas Westra, Roos, Piet Booy, Teun Rodenburg, Verburg.

6. Singe! in 1895. Links ziet u de kruidenierswinke! van de familie K!uit. Bij de kerk staat mevrouw Vijfvinkel met keuve!muts. De gereformeerde kerk is in 1969 afgebroken. Rechts de pastorie van ds. Vonkenberg.

Barendrecht.

Do psplein.

7. Het dorpsplein in 1915, met links de uitspanning van de heer De Weerd en rechts de smederij van de heer Matthij sse.

8. Het Dorpsplein, eveneens in 1915. Naast de uitspanning van de heer De Weerd ziet u de brandweergarage.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek