Bathmen in oude ansichten deel 1

Bathmen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W. Lunenborg
Gemeente
:   Bathmen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4061-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bathmen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

"Bathmen in oude ansichten" gunt ons via oude foto's, maar vooral ansichtkaarten, een blik op ons dorp, zoals dat was van het eind der vorige eeuw tot ongeveer 1930. Ret dorp Bathmen, of zoals men vroeger schreef Bathman, bestond toen uit een drietal straten en de Brink, die in een soort cirkel om de kerk gelegen waren. Die oude kern van het dorp wordt gevorrnd door de Molenstraat, Schoolstraat en Dorpsstraat, met tussen beide laatste in de Brink. Behalve die kern waren er de verschillende toegangswegen naar het dorp, zoals de Koekendijk, die de verbindingsweg was naar de buurtschap De Oude Molen, die - hoewel gelegen in de gemeente Diepenveen - door de Jigging toch door de jaren heen op Bathmen georienteerd was.

Dan de Looweg, voerend naar de buurtschap Loo, die rond de eeuwwisseling bestond uit enkele verspreid liggende boerderijen. Ik zou er de aandacht op willen vestigen, dat de aanduiding Op den Hogen Weg vroeger een begrip was. Men bedoelde hiermee het hele gebied ten oosten van de Kerkmars (zoals toen al het terrein

heette waarop thans het gebouw van die naam staat) en de later aangelegde Kerkmarsweg. Evenals vroeger is de eigenlijke Hoge Weg de weg voor het kerkhof langs. De hieraan evenwijdig lopende Looweg, zoals wij die nu kennen, heette vroeger de Lage Weg. Er is nameJijk ruim een meter hoogteverschil tussen beide wegen. In de wintertijd, als de Zegendijk het begaf, stond deze Lage Weg dan ook meestal onder water.

De belangrijkste toegangsweg tot Bathmen was en is de Deventerweg. Deze voert door De Enk. Hiermee werd aangeduid het hele gebied (landbouwgronden) ten westen van de huizen aan de Brink. Het landbouwgebied ten noorden van de weg naar Deventer tot aan de weidegronden van Bathmen, de zogenaamde "Leenden", was de Noorder Enk.

In het zuiden waren er de drie kampen: Braokmans-, Vegerinks- en Elferinkskamp.

Verder moet nog vermeld worden de buurtschap Apen-

huizen, waar Jan Pakkert woonde, die rond 1800 burgemeester van Bathmen en Holten was. In akten uit het jaar 1584 kwamen we reeds de namen tegen van vier boerderijen uit Apenhuizen.

Ziehier ons dorp vroeger. In de loop der jaren is er weI wat veranderd, maar de laatste vijftien jaar is er een dusdanige verandering en vooral uitbreiding op gang gekomen, dat iemand, die Bathmen in vijfentwintig jaar niet meer bezocht had, onlangs nuchter opmerkte, dat het "Dorpje in 't groen verscholen" nu verscholen ging achter de nieuwe wijken.

Bathmen is een oud dorp, welks historie nauw verweven is met de vier grate gebouwen in en rondom het dorp. Centraal staat de kerk met toren. (Was het eertijds soms de kloosterkerk van het klooster Ter Hunnepe?) De abdis van het vrouwenklooster Ter Hunnepe was jarenlang marckerichteres Van de marcke Bathmen en Loo. De bisschop van Utrecht, Jan van Arkel, liet bij Bathmen omstreeks 1360 de vesting Arkelstein bouwen. En dan vooral niet te vergeten het huis Dorth, waarvan de bewoners vroeger zo veel in Bathmen te vertellen hadden.

De heer van Dorth was marckerichter van de marcke Dorth en Zuidloo.

Het kerspel Bathmen bestond uit de twee hier genoernde marcken: Bathmen en Loo; en Dorth en Zuidloo. Van de geschiedenis van ons dorp is nog niet veel op papier gezet. Ik hoop echter dat u er met dit boekje een indruk van krijgt, hoe Bathmen er in "grootvaders tijd" uitzag. Wij weten allen, hoe het sindsdien uitgegroeid is. Ik geloof, dat velen met mij zullen hopen, dat ondanks aile veranderingen en uitbreidingen - hoe noodzakelijk oak - Bathmen mag blijven een dorp, waarvan eens een oud plaatselijk predikant schreef:

0, Bathmense landouwen Wat zijt gij wonderschoon, Hoe veel moet van U houden Die U ontving fer WOOIl.

Ik wil graag eindigen met het uitspreken van mijn hartelijke dank aan allen die rnij door het lenen van ansichtkaarten of foro's, of anderszins hebben geholpen bij de samenstelling van dit boekje,

"De Banlnk' Ba]hmen.. {OJ.

1. De E 8 zoals die vroeger was. Links op de voorgrond staat op een paaltje de petroleumlamp, die bij avond en nacht de enige verlichting van de overweg was. Op de overweg staan de in Bathmen welbekende heren Bekking, terwijl rechts op het smalle weggetje naar Bathmen een van de dames Klapwijk bij haar fiets staat. In vroeger tijd was deze seinpost een stopplaats "op verzoek" voor de trein, het enige open bare vervoermiddel voor de vrijdagse marktbezoekers naar Deventer.

2. Reents ziet u de Deventerweg met reeht voor de boerderij van Mulder. Van het voorhuis, verseholen aehter de lindebomen van Varenbrink is nu, in 1971, de voorgevel nog aanwezig, hoewel wit gevcrfd (restaurant Bast). De smederij van Mulder ziet u reeht hiervoor. Links op de voorgrond de boerderij van de familie Varenbrink, de lindcbornen hiervoor boden tot vaal' enkele jaren nag besehutting als men in de regen op de bus naar Deventer rnoest wachten. Helemaal rechts cafe De Ster. Uiterst links de schilderswerkplaats van J. Volkers. Van zijn waning, waarin tevens het postkantoor gevestigd was (tegenwoordig de zaak van Elizen), is aileen het achterhuis te zien.

Cafe j)Tulder, 13aihelll

3. Cafe Mulder, "stations-koffiehuis", stond op het hek recht voor de Stationsstraat. Op de VOOfgrand de weduwe Mulder. beter bekend als tante Marie, naast haar haar zoon Herman. De smederij, zichtbaar op de vorige ansicht, is hier reeds afgebroken en daarvoor in de plaats is nu de winkel, die later als de zogenaamde "kleine zaal" dienst deed.

4. Recht tegenover de vorige afbeelding was tussen de schuur van De Kuiper (Gunther, nu Henk Bakker) en het postkantoor van J. Volkers (nu Elizen) de toegang tot het alleroudste kerkhof dat tot circa 1904 in gebruik was (daarvoor om de kerk). Deze foto laat het vertrek van de begrafenisstoet na de begrafenis zien. De buren hebben reeds plaats genomen op de lijkwagen terwijl familieleden nog napraten, voor zij in de volg-kleedwagens pJaats nernen. Deze begrafenis was van iemand uit Zuidloo in de zomer van 1901.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek