Bavel in oude ansichten

Bavel in oude ansichten

Auteur
:   A.W. Jansen
Gemeente
:   Breda
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6059-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bavel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49 Deze oude Brabantse hofstede lag voor 1944 op de plaats waar men nu op de hoek van de Gilzervveg en de Woestenbergseweg een modern cafe-restaurant aantreft: onder de naarn "Vanouds De Brouwers". Deze naam verwijst naar de twee brouwerijen en herbergen die tot in de vorige eeuw in deze buurtschap gevestigd waren. De tweede stond op de hoek van de Roosberseweg en de Brigidastraat. Daar werd tot rond 1 853 bier gebrouwen door Antoni Oomen-Kanters. Later was het alleen nog een kroeg. "De Brouwers" zelf was vanaf 1784 eigendom van Steven van Gastel en later van zijn

weduwe. De foto van de voorzijde van het complex dateert van 1935.

50 In 1828 kocht de Ginnekense brouwer A.D. Maassen de herberg met de brouwerij en een aantal percelen grond die bij de boerderij behoorden. Maassen bracht de brouwerij rand 1840 over naar de Bavelselaan in Ginneken. Daarna was "De Brouwers" alleen nog een herberg en later een pension. Bij de bevrijding van Bavel in 1944 ging het complex, dat in 1 935 nog ten dele was gerestaureerd, door brand verloren. Na de Tweede Wereldoorlog werd het cafe-restaurant in moderne stijl herbouwd, zodat alleen de naam nog herinnert aan de vroegere situatie, De ansicht uit de jaren dertig laat links ook de zijgevellangs de Woestenbergseweg zien.

51 De binnenweg van Ulvenhout naar Bavel begon vroeger naast de oude Fasanterie op de Huisdreef in het Ulvenhoutsebos. Deze weg ging bij de Bavelse Leij over in een smal karrespoor, dat tussen de korenvelden en over de Bavelse Hei naar de huidige Deken Dr.Dirckxweg voerde. Naar verluidt was het niet ongewoon dat in het avondlijk duister een late bezoeker van de Fasanterie de smalle vonder over de Leij miste en in de beek terecht kwam. De weg werd dan ook "De Zatte Gracht" genoemd. De oude situatie is door de aanleg van de Rijksweg, die nu op de voorgrond het terrein door-

snijdt, niet meer terug te vinden. Zowel het pad als de vonder is verdwenen.

S2 Deze foto van 3S leerlingen en hun onderwijzers van de gemeenteschool is gemaakt op 14- september 1896 op de plaats achter het schoolgebouw (nu Brigidastraat 4- en 6). Links de heer C van der Poe!, die van 1883 tot 1920 hoofd van de school was. Hij woonde toen in het naast de school gelegen onderwijzershuis (nu Brigidastraat 2). Rechts de "tweede onderwijzer". Van 1893 tot 1902 was ].CF. Baijens door het gemeentebestuur als zodanig aangesteld. Tijdens de winterrnaanden bezochten vee! meer leerlingen de school dan in de zomer. Vermoedelijk staan dan oak alle kinderen die toen aanwezig waren, op deze foto.

53 Een echte Brabantse familiefoto uit het begin van deze eeuw. Voor de staldeuren van de boerderij Kerkstraat 44/46 poseren Christiaan A. Oomen (1837-1916) en zijn vrouw Adriana H. Oomen (1847 -1930) uit Princenhage, met hun kinderen. Staande, van links naar rechts: H.A. Nooren, bierbrouwer te UIvenhout, getrouwd met (vooraan links) Adriana Oomen (1878-1967); Goverdina Oornen (1888-1958), Maria Oomen (1876-1950). Adrianus F. Oornen (*1882), Johannes H. Oornen (18801970) en zijn vrouw (vooraan rechts) Catharina Schrauwen (1883-1958). Christiaan Oornen was bijna veertig jaar lid van de gemeenteraad en

zeventien [aar wethouder. Ook zijn zoon Jan maakte vele jaren deel uit van het gemeentebestuur.

54 Op 8 november 1923 namen de zusters Franciscanessen van Roosendaal op Kloosterstraat 5 een nieuw klooster in gebruik. Zij openden een bewaarschool, een naaischool en een patronaat voor meisjes. De meisjesschool volgde pas in 1930. De bouw van het klooster werd verricht door de Bavelse firma M. Meeuwissen & Zn voor een bedrag van f 35.000, naar een ontwerp van pater Paul Bellot o.s.b. Op de foto staan achteraan, vanaflinks: kapelaan J Dirckx uit Oudenbosch, kape1aan G. Konings uit Bavel, deken dr. Dirckx, vicaris monseigneur]. van Oers, inspecteur Verbeeten, burgemeester jhr. mr. Th. E.

Serraris, Dom. P Bellot o.s.b., M. Meeuwissen (7) en

]. Oomen.

55 De komst van de zusters van de Congregatie der Penitenten-Recollectinen van Roosendaal was voor Bavel een belangrijke gebeurtenis. De zusters werd dan ook een "bhjde inkornste" bereid, zoals de pastoor in zijn dagboek noteerde. Tussen her patronaat (Kloosterstraat 7, afgebroken) en het klooster (m. 5) was een erepoort opgericht. Op de foto ziet men enkele dames uit Bavel druk aan het werk, namelijk van links naar rechts: Anna Romme, Naan Meeuwissen, Marie Martens, Marie Diepstraten, Amelie Adriaansen, Kaatje van Zon, To Meeuwissen en Dien Oomen. In 1995 verhuisden de laatste zusters naar een

woonhuis, waarna de gebouwen een sociaal-culturele functie kregen.

56 Op deze foto van omstreeks 1925 staat het onderwijzend personeel van de Aloijsiusschool. Van links naar rechts: de heer Luijckx, mevrouw Soontiens, de heer J. de Lind en het hoofd van de school, de heer Jan van der Poe! (1889-1972). Deze Iaatste volgde in 1920 zijn vader Kees van der Poe! (18541941) op, die van 1883 tot 1920 de school had geleid.

Bij de overgang van openbare naar bijzondere school ging hij met pensioen. Jan van der Poel nam in 1954 afscheid van het onderwijs. Ook enkele van zijn zusters hebben nog enige tijd aan de school gestaan. De foto werd aan de zij-

kant van de woning van de familie Van der Poel genomen (Brigidastraat 10).

57 Een leuke foto van de hoogste klassen en de onderwijzers van de Aloijsiusschool, genomen omstreeks 1925 tijdens een schoolreisje naar het strand. Een nadere aanduiding van plaats en tijd ombreekt. Uiterst rechts het hoofd van de school Jan van der Poel. De heer Luijckx staat achteraan links, terwijl zijn Iatere vrouw, mejuffrouw Soontiens, iets rechts van het midden op de een na achterste rij zit. Achter haar staat de heer J de Lind.

S8 Achter zijn pastorie poseert deken dr. Dirckx met een aantal Bavelse kerkzelatrices, Op de achterste rij, van links naar rechts: Anna Leppens, 1. van Dorst, M. Verschuren, M. Oomen, 1. Huijbregts, 1. Thielen, Jo Kriellaars en T. van Kaam. Zit tend op de tweede rij: M. [anscns, M. Martens, G. Oomen, deken dr. Dirckx, N. Adriaansen, N. Jansen en To Martens. Op de voorgrond de dames: Mies Oomen, 1. Leppens, T. van Riel en Adr. Huijbregts. De foto werd vermoedelijk genomen ter gelegenheid van het afscheid van "mijnheer de deken" in 1934.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek