Bedum in oude ansichten deel 2

Bedum in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F. Jonkman
Gemeente
:   Bedum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3547-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bedum in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Ret is eigenlijk jammer, dat aan een boekje als dit betrekkelijk minimale eisen moeten worden gesteld, wil het verkoopbaar blijven. Uit het beschikbare grote aantal oude dorpsgezichten moest weer een keuze worden gemaakt. En dan kan het niet anders, of er vallen bijzonder mooie af ten behoeve van andere, ook mooie, die om bijkomstige redenen een plaats moe ten krijgen.

De samensteller hoopt, dat zijn keuze niettemin een duidelijk en interessant beeld zal geven van het dorp Bedum tussen 1880 en 1940. Duidelijk voor hen, die zich de toestand van toen nog weten te herinneren en interessant voor hen, die zich alles nu via het oude beeld en het woord van de ouderen voor de geest kunnen halen. Want er is weI iets veranderd sinds 1880. Oude huizen en gebouwen verdwenen om plaats te maken voor nieuwe. Open plekken werden bebouwd en het aantal wegen en straten nam toe. Dat is allerwegen het geval, maar toch met name in een dorp dat in deze halve eeuw de ontwikkeling doormaakte van een overwegend agrarisch karakter naar een meer industriele geaardheid.

Bij het bekijken van al die oude, rustige dorpsbeelden kan ons soms het gevoel bekruipen van "Was het maar een beetje meer bij het oude gebleven! " De eenvoud en de rust overheersen, waar nu veelal overdaad en onrust de levenswijze dicteren. Ret hedendaagse terug verlangen naar "grootmoeders tijd" mag dan een

tijdelijke rage zijn van de kleinkinderen, onwetend van de moeiten en zorgen die grootmoeder kende, begrijpelijk is dat verlangen weI.

Niet aIleen de oude plekjes zijn verdwenen of veranderd, ook de mensen. Kijk maar naar de kleding van jong en oud in spel en arbeid en stand. Ret stille liefdesspel bij "het groene deurtje" (zie tekst 5) heeft plaats gemaakt voor vrijen op straat. Jongens nemen hun petten niet meer af als zij de bovenmeester of nog voomamere personen tegenkomen. Ze zien deze mensen nauwelijks meer en missen de pet helemaal! Zo kan er heel wat worden gemijmerd bij het bekijken van deze dorpsgezichten. In wezen is er niet zoveel verschil tussen to en en nu. Ret oude had zijn bekoring, maar ook zijn problemen. Zijn deze twee in hun oude vorm verdwenen, de nieuwe tijd kent een andere bekoring en andere moeiten. In beide tijden leefde en leeft de mens met zijn zorgen, zijn streven, zijn idealen, zijn teleurstelling en zijn hoop, als .Jiet blijvende" in de tijd.

De samensteller wil gaame zijn oprechte dank betuigen aan enkele mensen die hem op enigerlei wijze, met name met het verschaffen en het verwerken van vele gegevens, hebben geholpen bij zijn werk voor dit boekje.

Met de wens, dat het bekijken van de oude foto's u veel prettige uren mag bezorgen, moge deze inleiding worden besloten,

~rl~ole Slraal. Bedum

1. De Grotestraat in 1905. Links staat hotel ,,'t Gemeentehuis". Op de bovenverdieping van dit hotel bevond zich aan de westzijde het gemeentehuis. Naast het hotel staat de drukkerij van W. Haan. Het grote huis rechts werd bewoond door de familie K. Haverkamp. In het huis daarnaast woonde de familie A. Zijl. Voor de huizen stonden nog hekken. Voor de bakkerij van Jan de Boer, een oom van de tegenwoordige bewoner M. de Boer, stonden zelfs nog een paar bomen. Daartegenover, in het dubbelverdiepinghuis, had Harm Boddeus zijn galanteriezaak.

Groote Straat

2. De Grotestraat omstreeks 1918. In het midden de smederij van Veldhuis, later K. Boer, th ans met andere gevel Wolfis' fietsen- en brornfietsenzaak. In het eerste huis links woonde bakker Boelens, die zich hier in 1880 vestigde en ter plaatse ook nog cen koemelkerij had. Daarnaast staat het perceel waarin kuiper en wagenmaker Drijfbout woonde (zie tekst 3). Dat er nog niet veel verkeer was in de straat, is te zien aan de paal, die ongeveer een meter over de straat ligt. Tussen de brede palen, achter de wagen, is de noodstal, waarin al te lastige paarden werden vastgebonden als ze moesten worden beslagen, dus van nieuwe hoefijzers werden voorzien. In het hoge huis rechts, bij de lantaarnpaal, had Harke Smit vele jaren zijn drankenhandel. Het hoge huis verderop was de pastorie van de gereformeerde kerk (zie tekst 8).

3. De Grotestraat in 1932. Het eerste huisje rechts werd bewoond door de weduwe Van der Wal. Later had Drijfhout in dit pand zijn kuiperij en wagenmakerij. Daarnaast staat de bakkerij van R. Siebesrna, in 1935 overgenomen door F. Jonkman. Vervolgens is het huis van kapper D. Haakman te zien. Twee borden hangen aan de gevel. Een met "Dames & Heerenkapper" en de ander met "Tabak en Sigaren" erop. Het meisje vooraan, dat de straat schoonmaakt, is Mien v.d. Berg, werkzaam bij bakker Siebesma.

.' ~r~el uit Bedum.

4. Ret achtereinde van de Grotestraat in 1910. De kinderen staan allemaal netjes in de rij om op de foto te komen. Links staat de pastorie van de rooms-katholieke kerk. (De kerk staat iets achteruit en is niet zichtbaar.) Rechts vooraan staat het huis waarin de Bondsspaarbank een tijdlang is gevestigd geweest. De drie huizen daarnaast staan er nog. Dan kwam de kruidenierswinkel van J.A. Mendelts. Laatstgenoemde is indertijd nog margarinefabrikant geweest. Als laatste pand stond op de hoek het cafe van J.J. Bos.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek