Beelden uit Gamerens verleden

Beelden uit Gamerens verleden

Auteur
:   J.N.A. Groenendijk
Gemeente
:   Kerkwijk
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6462-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beelden uit Gamerens verleden'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

der 5teenfabrikante

?

,

/

34 De Delkant (westzijde)

Behalve de Ploegnagel hebben er aan de westelijke kant van de Grate Del altijd maar twee andere boerderijen gestaan; links de boerderij De Hoek. Daarachter de boerderij waar lang leden van de bestuurdersfamilie Van Kerkwijk hebben gewoond (Delkant nr. 5). Het is een van de oudste boerderijen in het dorp die rand 1600 wordt aangeduid als Hoogenhof. Zowel de boerderij als de eramheen gelegen percelen hebben zeer waarschijnlijk behoord tot het bezit van de Van Haeftens, de Heren van Garneren. Huychman van Oever en zijn zoon Jan Huychmansz zijn eigenaren rand 1600. In 1626 koopt MetgenJans, weduwe van Wouter Anthonisz, het huis waarvan enkele jaren later de helft

blijkt te behoren aan Hendrick Iansz van Lent. Deze vermaakt in 1679 de gehele boerderij aan de kinderen van Comelis Iansz van Kerkwijk. Tot 1868 blijft de familie Van Kerkwijk in bezit van het huis. In dat jaar wordt het bezit verdeeld en verkocht. Willem van de Werken koopt de boerderij van de erven van de overleden burgemeester Jacob van Kerkwijk, die er zelf waarschijnlijk niet meer had gewoond (zie nr. 38). Later woont Willems zoon Hendrik er en tot op heden is de boerderij in bezit van de familie Van de Werken gebleven. In 1926 is in de schild een huis gebouwd waar een winkel was gevestigd. Thans zijn Jan Scheurwater en Odilia van de Werken en haar moeder Margaretha van de Werken de bewoners.

Gameren ..

35 Hendrik van de Werken

Hendrik van de Werken, landbouwer en kastelein, en zijn echtgenote [udina Jacoba van de Werken woonden op Delkant nr. S. Na het overlijden van haar echtgenoot bleef]udina de Herberg drijven. Evenals in de eeuwen daarvoor bleefhaar Herberg een plaats voor publieke bijeenkomsten zoals veilingen, zoals blijkt uit deze advertentie uit het Gratis Advertentieblad van ].PekelHaring van IS december1916.

De foto's zijn van rand de eeuwwisseling. Het geslachtVan de Werken behoort tot de oudste in Gameren en kent vele takken. Voor 1600 was een gezamenlijke voorvader van Hendrik en [udina schout van Garneren en ook veel andere voorvaders hebben functies in het dorps- en kerkbestuur vervuld. De takken waartoe Hendrik en Iudina behoorden splitsten zich rand 1600.

eiling - GamBrBn.

~otaris KALSI:IOVEN,

Ie zalt.Bommel, zal op Vrljdagen December 1916 en 5 Januari 19~7. telkens voorrnlddags 10 uur in de herberg van de Wed. H. VAN DE ERKEN te Gameren, krachtens rech-

terlijk bevel

publiek veilen en verkoopen:

Voor de frven Jan van I!ck P.J.loon.

I. Hel perceel boscb en bouwland teo Gameren, kadaster Sectie E. no. ?I, groot 0.42.60 H.A.

II. Het perceel bouwland te Gameren, kadasler Sectie F. no. 36, groot 0.49.30 H.A.

III. De westelijke dam van het perceel bouwland te Gameren, kadaster Seclie f. no. 404, geheel groot .0.46.20 H.A.

IV. Aile rechten, die de erfgenamen van J. van Eck kunnen doen gelden op het huls, staande op het perceel Gameren Seclie E. no. 293, van welk perceel de ondergrond In eigendom toebehoort san den polder Gameren.

Beblling 9 Februari 1917. Inlichtingen ten kantore van den Nciliiris.

36 DeHoek

Peter Comelis de Geus (1819-1896), de zoon van Jan Hendriksz, bewoonde De Hoek vanaf 1856. Hij was onder meer lid van de gemeenteraad, ontvanger van de directe belastingen en lid van de commissie van hulpverlening na de watersnood van 1861.

De Hoek, gezien vanaf de Ridderstraat met rechts aan de andere kant van de Grote Del het huis van de schoolmeester. De Hoek was lang in bezit van Zaltbommelse families, Van o ever, Van Lanckveldt, Van Meurs, Van Cockengen en Hendrick Selms. Deze laatste - die ook herbergier op de Kluit was - verkocht het huis in 1720 voor 750 gulden aan Teunis Gielen van der Schoot, lid van een later uitgestorven Gamerense familie. Na hem woonden er Arie [acobsz en zijn zoon Cornelis Salomons. Deze verkocht het huis in 1785 voor 950 gulden aan Peter Johannesz van de Werken. Diens dochter Diena trouwde in 1816 met Jan Hendriksz de Geus waarna het huis tot op heden in bezit van de familie De Geus is gebleven.

Het huis in de huidige vorm is van het in de Bommelerwaard zeldzame kop-hals-romp type.

37 De boerderij Ret Slot

In 1955 werden de wegen in Gameren verhard. Hier zien wij Tinus ]onkers aan het werk op de Kleine Del bij de boerderij Het Slot (rechts op de foto).

Met het fietsje links Wim van den Oever en geleund tegen de lantaarnpaal Arie van den Oever.

Op de dijk op de achtergrand de burgemeesterswoning.

De boerderij Het Slot is gebouwd in 1853 door Gerrit van de Werken en Willemke van Tuyl nadat de boerderij die zij van haar vader Antonus van Tuyl Hadden geerfd, was afgebrand. Deze boerderij stond op de plaats van het vraegere kasteel. Tot in de huidige tijd lagen de oude singels nog rand de boerderij en random het gehele terrein. In een beschrijving uit 1873 wordt vermeld dat overblijfselen van de oude muren toen nog aanwezig waren.

Het kasteel (zie ook de inleiding) wordt in 1568 beschreven als een edelmanswoning met op de voorburcht een bouwhuis met een grate poort. Het staat dan op een lijst van de bezittingen van

Dirk van Haeften, de Heer van Gameren, die echter voortvluchtig is gezien zijn rol als geus. Kennelijk heeft hij zijn voorzorgsmaatregelen genomen, want een jaar eerder, op 28 maart 1 567, heeft hij het huis en de heerlijkheid Gameren voor 10.000 pond verkocht aan zijn moeder Lucresia van Brederade.

De boerderij kwam later in bezit van Comelis Slegh, Arie van Brakel, C. van Maren en Comelis van de Werken. Tot de boerderij in 1969 werd gesloopt om plaats te maken voor het bejaardenhuis, werd deze bewoond door Anton Donker. Tot voor enkele jaren waren de oude kelder, waarin zich een put bevond, en de trap ernaar toe nog aanwezig. Deze hebben plaats moe ten maken voor de parkeerplaats.

38 De Spiegelshof

Evenals de boerderijen langs de Delkant behoort de aan de Ridderstraat gelegen Spiegelshof tot de oudste huizen in het dorp. Voor veel van deze huizen geldt dat zij uiteraard verschillende keren zijn herbouwd of opnieuw zijn gebouwd, maar de bewoningsplaats bleef steeds dezelfde.

In 1602 verkoopt Jonker Adam van Eshesen, Heer van Empel, het huis aan mr. Egon Dircksz, stadhouder van Wolfert Evert van Wijterhorst, Heer van Rossum. Latere eigenaren zijn onder meer de families Ronden, Van de Werken, De Geus en Valkhoff In 1779 verkoopt Iijntje Valkhoffhet huis voor 1450 gulden aan Dirk Walraven van Kerkwijk, schout van Gameren. In 1821 komt het na een boedelscheiding in bezit van diens zoon Jacob, de eerste burgemeester van Gameren. Ook diens zoon Jan Willem en Jacob de Ridder, beide eveneens burgemeester, wonen er. De

voorzijde van het huis was oorspronkelijk naar de dijk gericht. Jacob van Kerkwijk vergroot het in het midden van de vorige eeuw; waarbij de nieuwe voorgevel naar de Ridderstraat wordt gekeerd. Na de tweede Wereldoorlog koopt Catharinus van Ballegooien het huis, waar vervolgens zijn zoons wonen.

Als Dirk Walraven het huis koopt in 1779 staat er in de tuin tegen de dijk een klein huisje waarin later de klompenmakers Leendert van der Leur en Jacobus van den Tillaart en de politieman Jacob de Ligt woonden. Inmiddels is het afgebroken.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek