Beilen in oude ansichten

Beilen in oude ansichten

Auteur
:   W. Bakker
Gemeente
:   Middenveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3550-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beilen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Demooie buurtschap Eursinge. Eursinge betekent: Overesinge, aan de andere kant van de es. De hanen kraaiden erop mesthopen. De weg was een zandweg. Rechts zien we de schaapskooi van de familie Wubbeling. Hethuisje links wordt nunogbewoonddoorde familie Peeks.

50. Deze twee prachtige boerderijen stonden aan de Eursingerweg, respectievelijk bewoond door de families W oltingen Wubbeling. Zij moesten plaats maken voor de uitbreiding van Beilen. Tegenover de boerderij rechts staat nog steeds de mooie grate eik, inde volksmond, de "dikke boom" genoemd.

p1aal5 van he! spoorwegongeJuk aan de 1<alerbru~ op 24 Dec. 1913::'l"

?

5 1. Op de avond voor Kerstmis 1913 yond aan de Ha1erbrug een vrese1ijk treinongeva1 plaats, juist over de spoorbrug. Hierbij kwamen vijf mensen am, onder wie een zoon van Cart van der Linden. Het ongeluk gebeurde am zeven UUT 's a vonds. De treinen waarmede hier in de omgeving gereden werd, noemde men de Centralen (Zwolle). Brugwachter was op dat ogenblik Jan van Gelder, en Geert Bremer was stopplaatschef van de stopp1aats Halerbrug. Vreemd, deze ansicht.

Groentendrog erjj aan de Halerbrug gem. BEILEN

52. In de volksmond noemde men vroeger deze fabriek we! het "siepelfabriekje". Vroeger was het echter een turfstrooiselfabriek. Er werkten op de drogerij vele arbeiders uit Assen. Zij kwamen dan per spoor aan. Erwerden veel siepels en kool gedroogd. Aan de Beilervaart werd voordien veel kool verbouwd. Om en nabij 1923 werd deze fabriek af gebroken door Beugels van de Smilde. De fabriek werd geleid door Olde en Roelof Otten. De laatste eigenaar was Woldring.

Beilen Eursinge

53. Boven dele kaart staat Eursinge: zo noemde men het hier. Thans staat bovenstaande boerderij aan de Asserstraat en wordt bewoond door de familie H unze, De boerderij is echter bekend als die van Jan Meijers en Idegie, later van de zoon, H. Meijers. Veel bebouwing was er nog niet in het achterdeel. De overige grand was landbouwgrond. Doorde bomen lien we de boerderijen van Wubbeling en Wolting.

Chr: School en Onderwijzerswoning. tIekeinde Bel/en.

54. Het Hekeinde, nu Asserstraat. Op deze kaart kunt n nag eens genieten van een oud stukje Beilen dat nu nag te zien is, doch weldra verdwenen zal zijn, daar de school verplaatst is naar de Esweg, Op deze foto zien we bij de deur, die hier nag aan de voorkant zit, het hoofd van de school de heer La Fleur. Hij was de eerste hoof donderwij zero

j)rentsch dor,,"s~e.i!icht,. t< yken, gem. ~i.elJ

.'

>

55. Een fraai, landelijk gedeelte van Hijken was de Schapedrift, vroeger het Noordeinde genoemd. Deze Drift werd vroeger in twee gedeelten gescheiden door een sloot in het midden. Aan de ene kant mocht niet gereden worden, deze was voor de schapen, aan de andere kant we!. Later toen er geen schapen meer waren werd dit gedeelte doorde boeren bij hun land getrokken en zo ontstond de nu bestaande Drift. De jongeman met de fiets is naar aile waarschijnlijkheid Hendrik Pij!. De foto dateert uit 1914.

56. Het Oosteinde omstreeks 1910. We zienhier nogvele hoge bomen. De eerste boerderij aan de linkerkant is die van Schuring en daarnaast die van Popping. Tegenover Popping staat de boerderij van S preen en hiervoor die van Cornelis. Verder zien we iemand in een witte jas: dit zal weI een slager geweest zijn. AIle vervoer gebeurde nog per kar, kruiwagen of hondekar. De familie Timmerman onderhield een beurtdienst op Beilen per hondekar. De h onden zochten de weg, want hun baas was slecht ziende. Later nam Hilb Oortwij n d eze dienst 0 ver met een d iehte wagen.

57. Herkent u nog een van deze mannen? Deze foto is gemaakt ter gelegenheid van de eerste steen legging van de stoomzuivelfabrick, Voordien was er een handkracht fabriekje, zoals er vele waren. Deze fabriek droeg denaam De Goede Verwachting. Opdefoto zien wede volgende personen, op de bovenste rij van links naar rechts: aannemer, RoeJof Popping, Jan Schuring, Jan MoJeman, Luuks Koerts, Evert Bos, Corn. Stevens, directeur Harsema, Aaldert Kuik en zittend op de muur WilJem Jonkers die nu nog aan de Drift woont. Zittend een aannemer, Harm de J ong uit Beilen en nog een van de aannemers.

Groeten ult Hljken

58. Deze kaart, voorstellende de Tip van Popping, is gemaakt ornstreeks 19lO. Op de hoek van de Tip staat nogdepaal van een oude lantaarn. Als lantaarnopsteker fungeerde Jan Weurding. Het huis links op de kaart isdat van Schuring. Vandeze familie staat nu een nieuwe boerderij aan de Brink. Het tweede huis van links is d e later af gebrande b oerderij van H egen. H et witte h uis rechts is dat van Sc holtemeijer.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek