Bemmel in oude ansichten

Bemmel in oude ansichten

Auteur
:   M. Janssen
Gemeente
:   Bemmel
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5717-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bemmel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Als je zo ongeveer alles verzamelt, maar absoluut geen ansichtkaarten en men vraagt je om juist met ansichtkaarten een boekje over Bemmel samen te stellen, heb je het even moeilijk. Hoe pak je zoiets aan? Na een oproep in het plaatselijk krantje meldden zich al snel enige verzamelaars die spontaan hun collectie voor publikatie beschikbaar stelden. Ook mensen die maar een of enkele oude foto's hadden, lieten dat weten. Het begin was er.

Om nu maar een stel ansichtkaarten zonder enige samenhang van tekst te voorzien, leek mij niet zo interessant. Er zouden allerlei facetten van de sarnenleving in moeten zitten, zoals bijvoorbeeld onderwijs, kerk, vervoer, boerderijen, huizen en ambachten. Met de vele ansichtkaarten en foto's waaruit ik kon kiezen, stelde ik een route samen. We komen Bemmel binnen via de Waaldijk, we volgen de Dorpsstraat, met telkens uitstapjes naar de zijstraten, en we verlaten Bemmel weer via de Karstraat. Bemmel zag er vijftig tot tachtig jaar geleden heel anders uit. Door de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog is veel verdwenen, onder andere verschillen de grote huizen zoals "Het Hoog", "De Gouden Appel" en "Welgelegen". De aanleg van de Herckenrathweg in de jaren vijftig heeft het aanzicht van Bemmel veranderd. Ook de sloop van "De Poll" en het ziekenhuis, de aanleg van de markt en

de bouw van een nieuw winkelcentrum op de plaats van het kloostercomplex, hebben het beeld van Bemmel gewijzigd.

In dit boekje worden vele namen en data genoemd en hoewel ik dat zo zorgvuldig mogelijk gedaan heb, kan het voorkomen dat een naam of datum niet de juiste is. Het is ook niet mijn bedoeling geweest een geschiedenisboek te schrijven.

De toto's zijn niet in chronologische volgorde geplaatst. Het kan dus gebeuren dat u van 1920 op de ene foto, opeens in 1933 bent op een andere foto. Om u behulpzaam te zijn bij het volgen van de route, is op de volgende pagina een overzichtskaartje opgenomen. De nummers op het kaartje corresponderen met de nummers bij de foto's. Zo kunt u zien waar u zich bevindt en als het ware een wandeling door het verleden maken.

Aan hen die mij van informatie hebben voorzien of hun toto's te leen gaven, betuig ik mijn hartelijke dank, want zonder hun medewerking was dit boekje er niet gekomen.

Rest mij ten slotte nag u een prettige wandeling toe te wensen.

Bemmel, augustus 1993.

Maria Janssen-van Gelder.

T6 f

: 'v' ""~-==:~._~"~::""

-----_ ?? -«: _ ???? ~

I

:--- .... -

0"

'.:--,

"

.. l

..?. '

''"-~ ..... ~

; .

:.~ ~ ~.r": ;,,' ..

:~~~;.,

Uitg. J. ~. de Jong, Bemmel.

1. Wij beginnen onze rondgang door Bemmel op de Waaldijk. Komend uit de richting Nijmegen vall ons meteen het grate complex van, .De Arend" op, aan de rechterkant. Ertegenover ligt het bedrijf van de familie Tap. winkel en verhuur van rijtuigen. Links de hervorrnde kerk.

2. Als we vanaf de dijk naar links kijken, zien we de kruising Dorpsstraat-Teselaar. De wegwijzer op het midden van de kruising geeft twee richtingen aan: Ressen, via de Teselaar en naar Huissen en Gendt, via de Dorpssrraat, die hier, op de foto bovenaan. een bocht naar rechts maakt. In de bocht de smederij van Francissen en ertegenover het huis van de familie Kegels. Helemaallinks de boerderij van de familie Janssen. Boven het rieten dak kunt u nog net de torenspits van de rooms-katholieke kerk zien.

3. We zijn "De Arend" gepasseerd en kijken even om. Aan de vele ramen is te zien dat we hier met cen bijzonder huis te maken hebben. "De Arend" lag vroeger aan de Waal en deed dienst als veerhuis en herberg. In die tijd was hier ter plaatsc een druk veer, omdat de doorgaande weg van Nijmegen naar Arnhem over Bemmelliep. Men ging met de boot van Nijmegen naar Bemmel en met paard en wagen over Huissen naar Arnhem. Na de verlegging van de Waal werd het veerhuis opgeheven. Ais herberg bleef .,De Arend" tot 1924 in gebruik.

4. De dijk volgend bereiken we de Bcrnmelse rnolen, waarvan het bovcndeel van hout is en kan draaien op een stenen onderstel (een zogenaamde standerdmolen}, De wieken komen bijna tot op de grand en vangen hier de volle wind. De molcn is in 1925 atgebroken, maar nog steeds is er op deze plaats een maalderij. Van 1883 tot 1938 voerde de familie Kerkhofs het bedrijf'.Iuter kwam de maalderij in handen van de heer Jansen. Links kijken we uit op het oudste woongebied van Bernmel. de Molenwei.

5. Vanaf de molen kunnen we mooi de oude dorpskern bekijken, Bemmel is oorspronkelijk een dorp aan de dijk, Op de voorgrond het witte huisje van Hent de zadelrnaker en zijn zuster. In een van de twee dijkhuisjes verderop wonen de gezusters Mackay, die de kost verdienen met het strijken van boorden. Helemaallinks de winkel van de familie Tap en het huis van de familie Kehl. Links van de hervormde kerk staan achtereenvolgens cafc-bakkerij Havekes, de school en het schoolrneestcrshuis,

Groet uit Semmel

6. We nemen een kijkje op Oude Kerkhof. Rechts, in de schaduw van een hoge boom, ligt het schoolrneestershuis, waar rneester Rijksen woont. Ver hoeft hij niet te lopen naar zijn werk, want de school is naast zijn huis. Bij zijn benoeming in 1907 werd precies ornschrevcn wat zijn taken waren: schoolhoofd, kachelstoker , schoonmaker van de school, administrateur van de school en van de kerk , koster, voorlezer, voorzanger, collectant en bediener bij doop, avondmaal en huwelijksinzegeningen. Oat alles voor f 250,- per jaar, maar daar stond tegenover dat het onderhoud van school en kostershuis voor rekening van de kerk was.

7. De meester en de kinderen laten we achtcr op Oude Kerkhof en we gaan de dijk af. Zo komen we bij het .,Zonnehuis" aan de Teselaar , waar dokter Po ell met zijn gezin woont. Oorspronkelijk was het een geheel vierkant huis. Toen het gezin van de dokter groter werd, kreeg het huis in 1912 het aanzicht zoals op de foto. Bcmmel heeft veel van deze fraaie huizen met grote tuinen. U komt ze nog wel tegen op onze tocht door het dorp.

R. Dir is dan gemeentegeneesheer dokter Poell. Hij begint hier aan de dagelijkse ronde langs zijn patienten. De dokter heeft als een der eersten in Bemmel een automobiel aangesehaft. Dit is geen luxe, want Smits, zijn chauffeur, die tevens tuinman is bij de Iarnilic , vervoert de dokter tot in Angeren en Ooornenburg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek