Artikel niet aanwezig

Het artikel dat u wilt bekijken is niet aanwezig.

Fragmenten uit het boek ''

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

64. Een eindje verder langs de vaart zien we melkboer Jan Bakker. Van Leen de Groot had hij de winkel op de Bennebroekerlaan 53 overgenomen. Sindsdien is de melkhandel daar gebleYen, die nu door zijn kleinzoon wordt gerund. In de beginperiode ging Bakker met de hondekar naar Haarlem am daar de melk te venten die hij bij de Bennebroekse boeren had opgehaald. Zijn knechten reden op de transportfiets. Later kwamen hiervoor bakfiets en paard en wagens in de plaats, am nog later vervangen te worden door de rijdende melkhandel. Wat zal hierop volgen?

65. Waar nu dragliners en baggermolens aan de oevers van rivieren en vaarten het belangrijkste werk machinaal uitvoeren, stonden circa vijftig jaar geleden mensen dit werk met de hand te doen. Op de foto is te zien hoe het uitbaggeren van de Leidse Vaart op deze ouderwetse manier geschiedde. Overigens yond dit werk plaats in het kader van de werkverschaffing.

66. De Centenbrug over de Leidse Vaart mag in dit boekje natuurlijk niet ontbreken. In 1877 werd de toenmalige houten brug door de gemeente in bezit overgenomen van de Vogelenzangse familie Barnaart. Deze familie had de brug in 1830 laten plaatsen en hief een cent tol voor het gebruik ervan. Na de overname werd de oude brug vervangen door een brug met gemetselde landhoofden en geslagen ijzeren liggers. De opening van de derde Centenbrug op deze plaats was in 1981.

67. In de zomer van 1938 werd op de mestvaalt een brandblusapparaat geprobeerd. Onder het toeziend oog van gemeentefunctionarissen, brandweer en overige belangstellenden, werd een poging gedaan een vuur te blussen. De glimlachende gezichten van de omstanders zouden erop kunnen wijzen dat de poging jammerlijk mislukte! Uit betrouwbare bron is vernomen dat dit inderdaad het geval was.

Gelukkig stond in het brandspuithuisje van de gemeente aan de SchooUaan, dat tevens dienst deed als bewaarplaats voor gevangenen, een brandspuit van degelijker kwaliteit.

68. Dat Bennebroekers een tamelijk vindingrijk volkje zijn, bleek al in 1851, toen wagenmaker Fr. Starn nieuw uitgevonden gierwagens, wortelsnijders en andere werktuigen ten dienste van de landbouw had gemaakt. Een andere uitvinding, die zelfs de pers haalde, was van de gebroeders Ruigrok. Hun zogenaamde waterfiets had een draagvermogen van honderd vijftig kilo en een diepgang van vijftien centimeter. De fiets kon zelfs in het water gedraaid worden, maar schijnt desondanks geen furore gemaakt te hebben.

69. Niet aIleen Vernooy had een vrachtrijderij in Bennebroek, ook Karel Hulsbosch stond als zodanig geregistreerd. Met zijn kar ging hij langs de huizen om de vuilnis op te halen. Op de gemeentelijke vuilnisbelt, die door de ambachtsvrouwe J.G.M. Willink in erfpacht was uitgegeven, stortte hij de asemmers leeg. Zo'n vijftien jaar later, bij de intocht van de Canadezen in 1945, stond ook Hulsbosch met zijn inmiddels gemotoriseerde kar bij het oude raadhuis aan de Rijksstraatweg. Hier kreeg hij echter een vracht te vervoeren die menigeen nog zal heugen.

70. Uit het oogpunt van curiositeit is deze prentbriefkaart afgedrukt. Het onderschrift luidt nameIijk: Huize Bennebroek te Bennebroek. In aanmerking genomen dat de kaart niet v66r 1860 kan zijn gemaakt, dat het Huis te Bennebroek weliswaar zeer ingrijpend werd verbouwd tussen 1860 en 1864, dat de vroegere hofstede Duinwijk op een andere plaats zou hebben gestaan en in een andere vorm weer opgebouwd zou zijn, kan dit 6nmogeIijk het oude Huis te Bennebroek zijn. Maar waar stond het dan weI? En hiermee verlaten wij Bennebroek. Maar niet voor lang!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek