Bennebroek in oude ansichten

Bennebroek in oude ansichten

Auteur
:   C. Bregman
Gemeente
:   Bennebroek
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3552-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bennebroek in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Groet uit BE NEBROEK.

Hier, op dat heerlijke hoekje bij de Bagatellebrug, had men prachtig uitzicht op de bollenvelden van Roozen en de firma Van Lierop. V oor de schippers van de zandscheepjes was dit de moeilijke bocht in de Rohellerzandvaart, maar de kanovaarders komen er best doorheen op hun tocht van de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder naar de Leidsevaart.

53

3E 'l,EBKOE,<, - Haa sche s t r ea t ve q.

54

Dit deel van de Rijksstraatweg, door aannemer Zieren in het begin van deze eeuw uit sloopmateriaal van oude villa's tot een voor die tijd vrij deftige woonwijk herschapen, droeg de naam van "de Haagse Buurt". Ook werd dit de plaats, waar in 1890 het raadhuis werd neergezet. Baas Zwaag had er, als meester-timmerrnan, een best beklante timmerwinkel. Er was daar toen al een smederij, eerst van baas Scholten, later gedreven door diens schoonzoon Plessius. V66r de smederij aan de weg bevond zich de "travaille", een geval, waarin de paarden die beslagen moesten worden, werden vastgezet. Links de bloemenzaak van Koper, de man die tot ver in het buitenland bekend was om zijn bloemschikkunst.

Het was goed toeven in de gelagkamer of de waranda van "De Geleerde Man", want de dames Lensen, Betje en Sientje waren volmaakte gastvrouwen. Zij waren de laatsten van een lange rij herbergiers en herbergiersters van deze uit 1682 stammende pleisterplaats en uitspanning. De "oude" "Geleerde Man" viel ten offer aan de wegverbreding, maar een "nieuwe", als uit zijn as herrezen "Geleerde Man" doet zijn uiterste best de goede, oude traditie voort te zetten. De vermaarde herberg, die aan vele beroemde en bekende Nederlanders en vreemdelingen gastvrijheid heeft verleend, werd bezongen door Jacob van Lennep in zijn .Lofzang aan de Oude Geleerde Man".

55

56

Ret toenemend verkeer, zo tussen 1920 en 1928, eiste de verbreding van de Rijksstraatweg, zodat het vriendelijke doktershuis op de hoek van de straatweg en de Zwarteweg moest verdwijnen. Ret huis heette "Quatre Bras", naar de viersprong waaraan het was gelegen. Dokter Van Aalst heeft het oude huis van 1908 tot 1928 bewoond. Hij was de opvolger van dokter Kouwenaar, die, op zijn beurt dokter Goedkoop opvolgde.

Op de hoek van de viersprong stond huize "Vredehof', in 1930 door brand verwoest. Bouwer en eerste bewoner was burgemeester P. N. van Doorninck, naar wie later de Van Doornincklaan in het duin werd vernoemd. Hij was burgemeester van 1891 tot 1902. Hij heeft in 1892 geschreven: "Inventaris van het oud archief der Heerlijkheid en Gemeente Bennebroek", Van de twee ingegraven kanonlopen, die de ingang van de Laan markeerden, is er een op deze kaart te zien. De stoomtram moest hier een grote bocht maken om vanuit de Laan de Rijksstraatweg te bereiken, hetgeen hier nog duidelijk is te zien aan de ligging van de tramrails.

57

LLLEGO.MM ER=RAAT.

58

De viersprong was aIleen op de boIlendagen een druk kruispunt, maar niet z6 druk, dat verkeersagenten en knipperlichten voor doorstroming moesten zorgen. Auto's waren zeldzame verschijningen en veel haast had men in die dagen schijnbaar niet. De damesmode gaf tot geen enkele kritiek aanleiding, maar fietspompen en broekklemmen waren onmisbare zaken.

Tegenover de Willinklaan liet burgemeester Subli een echt burgemeestershuis bouwen. Het is later bewoond geweest door burgemeester baron Van Hardenbroek, die er mime gelegenheid yond er zijn vele jachttrofeeen uit te stallen. Hier verzamelde zich op koninginnedag en bij andere feesten de schooljeugd van Bennebroek voor een zanghulde, door de burgemeester welwillend in ontvangst genomen. "Kunst Na Arbeid" blies hier de luid meegezongen vaderlandse liederen en de burgemeestersvrouw was, bijgestaan door de freules, niet karig met het uitdelen van de versnaperingen.

59

School

Bennebroek.

60

De "School met den Bijbel" werd in 1908 gesticht door Johanna Georgina Will ink, de voorlaatste ambachtsvrouwe van Bennebroek. Zij was in datjaar weduwe geworden door het overlijden van Jacob Hendrik Willink. Haar dochter Arnoldina Leonie, van 1927 tot 1950 ambachtsvrouw heeft ook veel voor de school gedaan. De eerste hoofdonderwijzer was meester Van Es, Die rneester, die juffrouw en die kinderen, zij behoren bij de school te worden gekiekt. Voor later!

Natuurlijk ontbrak er de herb erg niet. Klein begonnen, werd "Gud Berg en Dal" een bekend rustpunt en pleisterplaats voor burgerij en passanten. N a de komst van de daar vlakbij gelegen psychiatrische inrichting "Vogelenzang", dat was in 1928, ook een ontmoetingsplaats van patienten met hun familieleden. De straatweg daar was, met tramrails en al, breed genoeg voor het verkeer in die dagen. Uit oude documenten blijkt, dat in 1897 Jan van Putten er de kastelein was, in 1911 opgevolgd door Pieter Sneeboer. Van 1928 tot 1955 zorgde Piet van Deudekom, geholpen door zijn vrouw en zijn weerbare dochters voor de goede sfeer. Hij breidde de zaak flink uit, waarbij ook gezorgd werd voor toneel-accommodatie. De huidige exploitant, L. Leenen deed veel aan verfraaimg van de zaak.

61

62

Een in 1935, op initiatief van C. Hazebroek opgericht Cornite stelt zich tot doel op een zomerse dag in het jaar een uitstapje te organiseren van Bennebroekers van 65 jaar en ouder. In de tijd toen het verkeer dat nog toeliet, ging dat met de door burgers spontaan aangeboden auto's. Op de foto kranslegging bij het monument van koningin-regentes Emma in Den Haag. U ziet de toenmaals oudste inwoner van Bennebroek Gerrit Warmenhoven aan de arm van de mede-oprichter en penningmeester van het Cornite, Frans Lommerse. Voorzitter Hazebroek kijkt in de beste stemming toe en comitelid Bregman maakt er een foto van. Secretaris Krauweel houdt de dames gezelschap.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek