Benningbroek en Sijbekarspel in oude ansichten

Benningbroek en Sijbekarspel in oude ansichten

Auteur
:   B.B. Peper
Gemeente
:   Noorder-Koggenland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3555-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Benningbroek en Sijbekarspel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

De geschiedenis van Benningbroek en Sijbekarspel begint a1 vele eeuwen voordat er sprake is van perrnanente bewoning. Een gewe1dige stormvloed sloeg de duinenrij tussen Petten en Camperduin weg. De zee raasde het land binnen, tot de p1aats waar eeuwen later de dorpen Benningbroek en Sijbekarspel zouden ontstaan. Dit kan men terugvinden op zo'n zeventig centimeter onder de grond, waar soms hele schelpenbanken zijn te vinden.

De eerste blijvende bewoners vestigden zich hier zeer waarschijnlijk reeds lang voor het jaar 1000. Bij de oude nederzettingen in West-Friesland, die omstreeks 800 al bestonden, wordt Benningbroek genoemd en in 1300 bestonden zo goed a1s aIle nu nog bestaande dorpen in West-Friesland en zij worden bij name genoemd. Zowel Sijbekarspel als Benningbroek behoorden tot de kloostergoederen van de abdij van Hemelum in Friesland.

Na de storrnvloed van 1287, toen de Zuiderzee ontstond, stelde dit niet zoveel meer voor. We 1ezen hierover in 1413: .Jlet dorp Sijbekarspel, dat met Benningbroek, volgens een handvest van Hertog Willem van Beieren op den 21ste februari 1413, onder

de naam Sijbekarspel tot een stede verheven is, werd sedertdien met vele voorreehten besehonken, welke het eehter in het jaar 1456 door rebellie verloor, doeh later weer verkreeg,"

Verder is aan dit dorp, bij handvest van Filips van Bourgondie, op 27 september 1462, toestemming gegeven een "stedehuis" te bouwen, hetwe1k in 1731 "om zijnen ouderdom" werd afgebroken en werd vernieuwd in het westeinde van Benningbroek, dat aan Sijbekarspe1 grensde.

In de zestiende eeuw kwam de scheepvaart op de Oostzee sterk tot ontwikkeling. Ook schepen van Sijbekarspe1 en Benningbroek hebben aan deze vaart dee1genomen. In 1566 wordt voor het eerst een schip uit Sijbekarspel genoteerd en later ook enige uit Benningbroek. In 1632 te1de Sijbekarspe1 zesentachtig huizen en in 1749 nog eenenzeventig. In Benningbroek waren deze getallen negenennegentig in 1632 en in 1749 ook eenenzeventig. In de achttiende eeuw moest men gereformeerd (lees hervormd) zijn om een overheidsfunctie te kunnen bek1eden. De doopsgezinden, die hier ook wel waren, kwamen daarvoor niet in aanmerking. De regering bestond uit een

schout, twee burgemeesters (elk dorp een), zeven schepenen (vier van Sijbekarspel en drie van Benningbroek), drieendertig vroedschappen (achttien van Sijbekarspel en vijftien van Benningbroek) en een dorpsbode. Voorts waren er in ieder dorp een predikant, twee kerkmeesteren, twee armenvoogden en een verpondingsgaarder.

Benningbroek en Sijbekarspel waren dorpen die grotendeels van de veeteelt leefden. In de tweede helft van de negentiende eeuw maakten zij goede jaren. Veel van het beste vee werd naar vele landen geexporteerd. Mede hierdoor werden vele boerderijen gebouwd en verbouwd. Rond 1890 kwam de spoorlijn Hoorn-Medemblik tot stand, wat voor vervoer van goederen en reizigers veel verbetering bracht. Nu nog wordt de spoorlijn gebruikt voor goederenvervoer. 's Zomers is deze spoorlijn een toeristische trekpleister, daar hij wordt gebruikt door de stoomtrein Hoorn-Medem blik. In 1917 kwam hier elektriciteit en negen jaar later de waterleiding.

De dorpen Benningbroek en Sijbekarspel zijn gebouwd in een langgerekt lint. Een varia van straatnamen zullen we op onze wandeling dan ook niet

tegenkomen. Aan het begin van Benningbroek, bij de grens met Midwoud, waar onze wandeling begint, tot het Noordeinde van Sijbekarspel heette de hoofdstraat "Dorpsstraat". Benningbroek had voor het huisnummer een "B" en Sijbekarspel een "S". We buigen eenmaal af en wel naar de Kerkelaan. Om deze reden leek het mij juist om bij de onderschriften van de foto's gebruik te maken van de tegenwoordige straatnamen. Vooral de nieuw ingezetenen kunnen zich dan beter orienteren, waar de diverse foto's zijn genomen.

Ik hoop dat vele Benningbroekers en Sijbekarspelnaren bij het bekijken van de oude kaarten zichzelf of vele bekende gezichten zullen tegenkomen. Velen zullen zeggen: "Waar is de tijd gebleven? " Dat wil echter niet zeggen dat de tijd van vroeger beter was. Een mens is zo oud als hij zich voelt en de tijd is zo goed als men hem zelf maakt.

Verder wil ik al degenen die mij kaarten in bruikleen gaven en mij informatie verschaften heel hartelijk dankzeggen. In het bijzonder dank ik de heer G. Bijpost voor de vele tijd die hij, met mij, hieraan schonk!

BENNINGBROEK. DORPSWEG. 09STEINDE

1. Aan het begin van onze wandeling door de gemeente Sijbekarspel beginnen we in 1922 aan het Oosteinde van Benningbroek, de tegenwoordige Oosterstraat. Ret eerste huis reehts werd toen bewoond door de familie Berkhout. Ret tweede huis is het toenmalige werkmanshuis, dat bij de boerderij van de familie Berkhout hoorde. Daarachter staat de boerderij van de familie Donker, waarin nu nog een dochter van de familie Donker woont, die is gehuwd met lac. van der Busse. Aan de overkant staat de boerderij waarin toen de familie Chattellon woonde. Nu woont de familie Vriend hier. De stroomvoorziening was to en bovengronds. Aan het einde van de foto ligt de grens met Midwoud.

2. 1925. We zijn hier een stukje verder en zien rechts een wit huis: het schi1dersbedrijf van Bertus Glas. Ret boerensto1pje daarachter werd toen bewoond door de familie W. Scheer, die er een kruidenierswinkeltje in had. Ret achterste witte huis werd bewoond door de familie Van Wijk. De boerderij van P. Vlaar aan de overkant, die op 10 mei 1948 ten gevolge van bliksemins1ag is afgebrand, is daarna opnieuw opgetrokken. Ook hier ontsieren de elektriciteitspalen het landschap al. Ret dorp werd namelijk in 1917 van stroom voorzien.

3. Deze foto is iets verder genomen, met reehts het huis van Karel Nobel. Deze man genoot bekendheid, omdat hij tijdens de kerkdiensten in Benningbroek en Sijbekarspel het kerkorgel bespeelde. Hier woont nu de familie C. Kos, die er een groente- en fruit bedrijf heeft. De paard en wagen is van slager Peereboom, destijds woonaehtig in Benningbroek, nu in Midwoud.

4. Verder wandelend, in 1922, naderen we de doorrijstal van cafe "De Rode Leeuw". Deze stal diende als rustplaats voor de paarden als de baas in het cafe iets nuttigde ... Voor de bornen ziet u het rnooie aanplakbord van de gerneente, waarop diverse rnededelingen waren te lezen. Een hele sehare rnensen rnaakt de foto eornpleet. We zien hier onder anderen: A. Winkel, G. Winkel-Pijper, T. Vos en, reehts bij de boom, W. Hauter.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek